ESPIRAL DO TEMPO

PRINCIPAIS ACONTECEMENTOS DA HISTORIA XEOLÓXICA DE GALICIA. (ESPIRAL DO TIEMPO). 

 • Primeiras rochas de Galicia representadas polos circones de Cabo Ortegal e Ordes 
 • Formación do Pregue do Courel. Formación da Unidade Malpica-Tui. Os terreos actuais de Galicia quedan unidos por primeira vez. 
 • Emprazamento dos granitos de Galicia. 
 • Primeira intensa etapa erosiva. 
 • Depósitos evaporíticos no Banco de Galicia. 
 • Formación da Terra Cha de Galicia. 
 • Comeza a apertura do Atlántico: 
 • Macizo Hespérico (metade occidental de Iberia), a única terra emerxida na que viviron os dinosauros Ibéricos. 
 • Segunda intensa etapa erosiva. 
 • Iníciase o proceso de converxencia no borde N. da Península Ibérica e a formación da bacía das Pontes. 
 • Empeza a erguerse a Serra do Courel. 
 • O río Sil empeza a encaixarse no seu leito. 
 • Primeira fauna nas Pontes. 
 • Formación de lignitos en Galicia. 
 • Apertura das bacías terciarias e comezo da formación das rías galegas. 
 • Empezan as 14 glaciacións en Galicia. 
 • Fin da formación das rías galegas. 
 • Primeiros restos humanos atopados no Courel. 
 • Minería romana do ouro. 
 • Destrución das fragas do Courel pola siderurxia de corredoira. 
 • Comeza o deterioro de varias áreas do Courel polas canteiras de lousa. 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LA HISTORIA GEOLÓGICA DE GALICIA. (ESPIRAL DEL TIEMPO). 

 • Primeras rocas de Galicia representadas por los circones de Cabo Ortegal y Ordes. 
 • Formación del Pliegue del Courel. Formación de la unidad Malpica-Tui. Los terrenos actuales de Galicia quedan unidos por primera vez. 
 • Emplazamiento de los granitos de Galicia. 
 • Comienza la apertura del Atlántico. 
 • Macizo Hespérico (mitad occidental de Iberia), la única tierra emergida en la que vivieron los dinosaurios ibéricos. 
 • Segunda intensa etapa erosiva. 
 • Se inicia el proceso de convergencia del borde N. de la Península Ibérica y la formación de la bacía de las Pontes. 
 • Empieza a levantarse la Sierra del Courel. 
 • El río Sil empieza a encajarse en su lecho. 
 • Primera fauna en las Pontes. 
 • Formación de lignitos en Galicia. 
 • Fin de la formación de las rías gallegas. 
 • Primeros restos humanos encontrados en el Courel. 
 • Minería romana de oro. 
 • Destrucción de las fragas del Courel por la siderurgia de corredera??. 
 • Comienza el deterioro de varias áreas del Courel por las canteras de pizarra. 

MAIN EVENTS IN THE GEOLOGICAL HISTORY OF GALICIA. (SPIRAL OF TIME). 

 • First rocks of Galicia represented by the zircons of Cabo Ortegal and Ordes. 
 • Formation of the Fold of the Courel. Formation of the Malpica-Tui unit. The current lands of Galicia are united for the first time. 
 • Location of the granites of Galicia. 
 • The opening of the Atlantic begins. 
 • Hesperian Massif (western half of Iberia), the only landmass where Iberian dinosaurs lived. 
 • Second intense erosive stage. 
 • The convergence process of the northern edge of the Iberian Peninsula and the formation of the basin of the Pontes begins. 
 • The Sierra del Courel begins to rise. 
 • The river Sil begins to fit in its bed. 
 • First fauna in the Pontes. 
 • Formation of lignites in Galicia. 
 • End of the formation of the Galician estuaries. 
 • First human remains found in the Courel. 
 • Roman gold mining. 
 • Destruction of the Fragas del Courel by the sliding steel industry ??. 
 • The deterioration of several areas of the Courel begins due to the slate quarries.