PANEL DA EMERXENCIA CLIMÁTICA

Emerxencia climática

Que rexistros quedarán gravados nas estalagmitas que crecen lentamente nos nosos días no interior das covas do Xeoparque das Montañas do Courel?

Como quedarán gravados os alarmantes episodios de quecemento global que cada vez nos sorprenden e preocupan con máis frecuencia?

Que lerán nelas os cientificos do futuro?

Que futuro coñeceremos?

Que dirán de nós as estalagmitas?

A importancia de coñocer a idade absoluta

As estalagmitas de Arcoia e das Montañas do Courel supoñen un paso importante no estudo do paleoclima, de parte do Cuaternario e da xeoloxía cáerstica.

Non son moitos os traballos en que se aplicasen as máis avanzadas técnicas de datación radiométrica e de análise isotópica en espeleotemas e restos fósiles, e poucos os que puidesen datar un pasado tan remoto como ESP06, a estalagmita de Arcoia. Un primeiro paso que espera ser seguido por outros no futuro.

Luces na escuridade.

Ciencia e aventura. A exploración do descoñecido e a exploración do coñecemento.

A importancia de avanzar en equipo por ámbitos escuros.

Isto é o que veñen facendo desde hai xa décadas as persoas afeccionadas á espeleoloxía. a Federación Galega de Espeleoloxía e os equipos de investigación das universidades galegas. Grazas a súa colaboración, coñecemento da paleontoloxía e internamonos no que foi o Cuaternario de Galicia e o NW peninsular. A todos eles, o noso sinceiro agradecemento.

Emergencia climática

¿Qué registros se registrarán en las estalagmitas que crecen lentamente hoy en las cuevas del geoparque de las montañas Courel?

¿Cómo se registrarán los episodios alarmantes del calentamiento global que cada vez nos sorprenden y preocupan?

¿Qué leerán los científicos del futuro en ellos?

¿Qué futuro conoceremos?

¿Qué dirán las estalagmitas sobre nosotros?

La importancia de conocer la edad absoluta

Las estalagmitas de Arcoia y los Montes Courel son un paso importante en el estudio del paleoclima, del Cuaternario y la geología kárstica.

Pocos trabajos han aplicado las técnicas más avanzadas de datación radiométrica y análisis isotópico en espeleotemas y restos fósiles, y pocos que podrían datar un pasado tan remoto como ESP06, la estalagmita Arcoia. Un primer paso que se espera que sigan otros en el futuro.

Luces en la oscuridad.

Ciencia y aventura. La exploración de lo desconocido y la exploración del conocimiento.

La importancia de avanzar como equipo a través de áreas oscuras.

Esto es lo que los entusiastas de la espeleología han estado haciendo durante décadas. la Federación Gallega de Espeleología y los equipos de investigación de las universidades gallegas. Gracias a su colaboración, conocimientos de paleontología y nos adentramos en lo que fue el Cuaternario de Galicia y el NO peninsular. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento.

Climate emergency

What registers will be marked on the stalagmites that grow slowly in our time inside the caves at the Courel Mountains Geopark?

How will the alarming episodes of global warning be recorded that increasingly surpriseand worry us more frequently?

What will scientists of the future read in them?

What future will we know?

What will stalagmites say about us?

The importance of knowing the absolute age

The stalagmites of Arcoia and of the Courel Mountains are an important step in the paleoclimate survey, part of the Quaternary and karst geology. There are not many papers which apply the most advanced techniques in radiometric dating and isotopic analysis in speleothems and fossil remains and few have been able to date a past as remote as ESP06, the Arcoia Stalagmite. A firs step that hopefully will be followed by others in the future.

Lights in the darkness

Sciencie and adventure. Exploring the unknow and exploring knowledge.

The importance of advancing as a team through dark areas.

This is what people who love speleology, the Galician Speleology Federation and research teams from Galician universities have been doing for decades. Thanks to their collaboration, we know the existence of many more limestone and granite caves in Galicia. With this we advance in the knowledge of paleontology and enter into what was the Quaternary of Galicia and the NW peninsular. Our sicere thanks to all of them.