PANEL DA ESTALAGMITA DA ARCOIA

O que nos conta a estalagmita.

A análise dunha estalagmita require seccionala polo seu eixe vertical desde a súa base ata o seu extremo, empregando unha serra de gran precisión e dureza. Sobre a nova superficie interior pódese obter información paleoclimática apoiándose en varios métodos.

Uns baséanse na simple inspección visual da súa forma e tamaño. Pode facerse a simple vista, ou con óptica de aumento, como o microscopio petrográfico.

Pero os datos de máis interese requiren dunha profunda análise fisico-química: tómanse mostras moi localizadas mediante microtrades de precisión de cada lámina de estalagmita para analizar as finas partículas obtidas. A estas realizaselles datación radiométrica e de espectrometría de masas, identificando isótopos e elementos químicos. A súa presenza, a súa abundancia ou escaseza, ofrecen diferentes tipos de datos e información relacionados con variacións de temperatura ou de precipitacións sucedidas no pasado.

Os datos das seis estalagmitas.

O gráfico amosa os datos obtidos da maior das estalagmitas da Cova da Arcoia no Xeoparque das Montañas do Courel.

Obsérvase como os tradicionalmente coñecidos como períodos glaciais e interglaciais, tecnicamente chamados estadios isotópicos fríos e cálidos, ou estadiais e interestadiais, foron fases de intensas oscilacións climáticas de frío-calor.

A columna vertical indica as maiores concentracións de isótopo 18O, testemuña da temperatura en cada datación.

A estalagmita.

O fluxo de goteo sobre a estalagmita ao longo dos anos pode variar por moitos motivos: máis frío, máis calor, maior pluviosidade, etc. Iso é, en esencia, o que nos describe o clima de fóra da cova ao longo do tempo. Este coñecemento, combinado coa datación de cada nivel, permítenos reconstruír a variación do clima en longas series. É como ter unha estación meteorolóxica ffuncionando durante miles de anos.

Se a superficie dunha estalagmita queda en seco durante un período de tempo por diminución do fluxo de goteo, na súa superficie pódese producir unha erosión ou mineralización por contacto co oxíxeno do aire. Isto pode xerar un perfil serrado e unha banda escura.

En ocasións, o fluxo de auga pode incorporar un exceso de arxila que se deposita na estalagmita formando delgadas capas mineralizadas cunha cor característica.

MIS (marine isotope stage) son estadios isotópicos mariños. Acompañados dun número impar (MIS 1), son períodos interglaciais, máis cálidos en relación co período en que se atopan. Acompañados dun número par (MIS 2), son períodos glaciais, máis fríos en relación co período en que se atopan.

Observa como aparentemente faltan os MIS entre 7 e 13 na base da estalagmita. Coinciden cunha deformación irregular. Ou ben a estalagmita sufriu unha alteración física que lle impediu recoller achegas exteriores ou estas foron moi escasas. Observa tamén como o tamaño dos MIS 5 é maior que MIS 1 e MIS 3 (ambos dentro do Holoceno).

Os eixos de crecemento que se trazan sobre a seccion dunha estalagmita son testemuñas dos movementos no terreo sobre o que esta se asenta: pequenos sismos, fallas, derrubas… Estes movementos poden variar a verticalidade do espeleotema. Se son intensos e os fracturan, a “biografía” ou cronoloxía da estalagmita queda truncada.

A maior ou menor concentración de CO2 na auga varía o poder de disolución desta e a súa capacidade erosiva e de achega de carbonatos e impurezas. O contido en CO2 depende da vexetación, que será maior en climas cálidos e húmidos.

A aragonita e a calcita son dúas formas cristalinas do carbonato de calcio (CaCO3), principal compoñente da calcaria e dos espeleotemas. A aragonita indica un clima máis seco e cálido; a calcita, un clima máis frío e húmido. A detección dun ou outro permite inferir datos do clima da capa para a súa datación.

A presenza de isótopos permite a datación precisa de cada capa (a súa idade ata o presente). As máis antigas están na base e as máis modernas, no seu extremo superior.

A importancia da estalagmita da Arcoia e desta liña de investigación.

O descubrimento e a exploración espeleolóxica das covas da Serra abriu unha fascinante ventá para o coñecemento do noso contorno local e global. A espeleoloxía actuando como ciencia, deporte e aventura do saber. Os afeccionados á espeleoloxía e a comunidade científica en produtiva e fértil colaboración.

No territorio das Montañas do Courel, Xeoparque Mundial da UNESCO, producíanse unhas singulares coincidencias:

 • Estar situado entre os límites da rexión Eurosiberiana (fría e húmida) e a Mediterránea europea (cálida e seca).
 • Ter actuado de zona de refuxio da fauna europea durante as glaciacións cuaternarias.
 • Ter terreos e afloramentos calcarios.
 • Ter estado afectado polo límite sur do glaciarismo europeo.

Restaba buscar as covas mellor situadas e, nelas, as estalagmitas máis prometedoras para continuar avanzando. O obxectivo era atopar novos rexistros paleoclimáticos que detallasen a evolución do clima no noso planeta. Estes rexistros, comparados cos obtidos globalmente nos xeos polares ou nos sedimentos mariños profundos, permitirían ofrecer información máis detallada sobre o clima do NW peninsular. Con eses datos, lógrase unha senda na que afondar no coñecemento da evolución da vexetación, da fauna, da paisaxe e dos primeiros humanos europeos ou africanos chegados a Galicia.

Lo que nos dice la estalagmita.

El análisis de una estalagmita requiere seccionarla por su eje vertical desde su base hasta su extremo, utilizando una sierra de gran precisión y dureza. Se puede obtener información paleoclimática sobre la nueva superficie interior confiando en varios métodos.

Algunos se basan en una simple inspección visual de su forma y tamaño. Se puede realizar a simple vista o con ópticas de aumento, como el microscopio petrográfico.

Pero los datos más interesantes requieren un análisis físico-químico profundo : se toman muestras muy localizadas utilizando microtrades de precisión de cada hoja de estalagmitas para analizar las partículas finas obtenidas. Se trata de dataciones radiométricas y por espectrometría de masas, identificando isótopos y elementos químicos. Su presencia, su abundancia o escasez, ofrecen diferentes tipos de datos e información relacionada con las variaciones de temperatura o precipitación ocurridas en el pasado.

Los datos de las seis estalagmitas.

El gráfico muestra los datos obtenidos de la mayor de las estalagmitas en la Cova da Arcoia en el Geoparque de las Montañas Courel.

Se observa que lo que tradicionalmente se conoce como períodos glaciares e interglaciares, técnicamente llamados estadios isotópicos fríos y cálidos, o estáticos e interestatales, fueron fases de intensas oscilaciones climáticas frío-calor.

La columna vertical indica las concentraciones más altas de isótopos de 18O, lo que atestigua la temperatura en cada fecha.

La estalagmita.

El flujo de goteo sobre la estalagmita a lo largo de los años puede variar por muchas razones: más frío, más caliente, más lluvioso y más. Eso es, en esencia, lo que nos describe el clima fuera de la cueva a lo largo del tiempo. Este conocimiento, combinado con la datación de cada nivel, nos permite reconstruir la variación climática en series largas. Es como tener una estación meteorológica funcionando durante miles de años.

Si la superficie de una estalagmita permanece seca durante un período de tiempo debido a una disminución del flujo de goteo , puede producirse erosión o mineralización al contacto con el oxígeno del aire en su superficie. Esto puede generar un perfil dentado y una banda oscura.

Ocasionalmente, el flujo de agua puede incorporar exceso de arcilla que se deposita en la estalagmita para formar finas capas mineralizadas con un color característico.

MIS (etapa isotópica marina) son etapas isotópicas marinas. Acompañados de un número impar (MIS 1), son períodos interglaciares, más cálidos en relación con el período en el que se encuentran. Acompañados de un número par (MIS 2), son períodos helados, más fríos que el período en el que se encuentran.

Observe cómo aparentemente falta MIS entre 7 y 13 en la base de la estalagmita. Coinciden con una deformación irregular. O la estalagmita sufrió una alteración física que le impidió recaudar aportes externos o estos fueron muy escasos. Tenga en cuenta también cómo el tamaño de MIS 5 es mayor que MIS 1 y MIS 3 (ambos dentro del Holoceno).

Los ejes de crecimiento que se dibujan en la sección de una estalagmita son testigos de los movimientos del suelo sobre el que se asienta: pequeños terremotos, fallas, deslizamientos de tierra … Estos movimientos pueden variar la verticalidad del espeleotema. Si son intensos y fracturados, la “biografía” o cronología de la estalagmita se trunca.

Cuanto mayor o menor concentración de CO2 en el agua varía su poder de disolución y su capacidad erosiva y aporte de carbonatos e impurezas. El contenido de CO2 depende de la vegetación, que será mayor en climas cálidos y húmedos.

Aragonito y calcita son dos formas cristalinas de carbonato de calcio (CaCO3), el componente principal de la piedra caliza y los espeleotemas. Aragonito indica un clima más seco y cálido; calcita, un clima más frío y húmedo. Detectar uno u otro le permite inferir datos meteorológicos de capas para las citas.

La presencia de isótopos permite una datación precisa de cada capa (su edad hasta el presente). Los más antiguos están en la base y los más modernos en la parte superior.

La importancia de la estalagmita Arcoia y esta línea de investigación.

El descubrimiento y exploración espeleológica de las cuevas de la Sierra ha abierto una ventana fascinante para el conocimiento de nuestro entorno local y global. La espeleología actúa como ciencia, deporte y aventura del conocimiento. Aficionados a la espeleología y la comunidad científica en una colaboración productiva y fértil.

En el territorio de las montañas Courel, un geoparque mundial de la UNESCO, hubo algunas coincidencias únicas:

 • Estar ubicado entre los límites de la región Eurosiberiana (fría y húmeda) y el Mediterráneo europeo (cálido y seco).
 • Haber actuado como refugio de la fauna europea durante las glaciaciones del Cuaternario. < / li>
 • Tienen suelos calcáreos y afloramientos.
 • Han sido afectados por el límite sur de la glaciación europea.

Quedaba por buscar las cuevas mejor ubicadas y, en ellas, las estalagmitas más prometedoras para seguir avanzando. El objetivo era encontrar nuevos registros paleoclimáticos que detallaran la evolución del clima en nuestro planeta. Estos registros, comparados con los obtenidos a nivel mundial en el hielo polar o los sedimentos de aguas profundas, proporcionarían información más detallada sobre el clima del noroeste peninsular. Con estos datos se logra un camino en el que profundizar en el conocimiento de la evolución de la vegetación, la fauna, el paisaje y los primeros humanos europeos o africanos en llegar a Galicia.

What the stalagmite tells us

Analysis of a stalagmite requires sectioning it through its vertical axis from base to end, using a high precision and hard saw. Paleoclimatic information can be obtained from the new interior surface using various methods.

Some are based on the simple visual inspection of its shape and size. This can be done with the naked eye or by using magnifying optics such as a petrographic microscope.

But the most interesting data requires through physical-chemical analysis very localized samples are taken using precision microdrills from the stalagmite laminae to analyze the fine particles obtained. These undergo radiometric dating and mass spectrometry, identifying isotopes and chemical elements. Their presence, abundance or scarcify, offer different types of data and information related to variations in temperature or rainfall in the past.

Details of the six stalagmites

The graph shows the data obtained from the largest Cova da Arcoia Stalagmite in the Courel Mountains Geopark.

We can see how those traditionally known as glacial and interglacial periods, technically called cold and warm isotopic stages, or stadials and interstadials, were phases of intense cold-heat climatic oscillations.

The vertical column indicates the highest concentrations of isotope 18O temperature control in each dating.

The stalagmite of Arcoia

The drip flow over the stalagmite throughout the years can vary for many reasons: colder, hotter, more rain, etc. In essence, this is what the weather outside the cave over time describes for us. This knowledge combined with the dating of each level allows us to reconstruct the variation of the weather in long series. It is like having a weather station that works for thousand of years.

If the surface of a stalagmite remains dry for a period of time due to a decrease in drip flow, erosion or mineralization can occur on its surface due to the contact with the oxygen in the air, This can cause a sawn profile and a dark band.

Sometimes the flow of water can incorporate an excess of clay that is deposited in the stalagmite forming thin mineralized layers, which have a characteristic colour.

MIS (Marine Isotope Stage) are Marine Isotopic Stages. Accompanied by an odd number (MIS 1) are interglacial periods, warmed in relation to the period in which they were found. Accompanied by an even number (MIS 2) are glacial periods, colder in relation to the period in which they were found. (See the graphic image on the left).

See how the MIS between 7 and 13 are apparently missing in the base of the stalagmite. These coincide with an irregular deformation. Either the stalagmite sustained some physical alteration that prevented it from collecting exterior contributions of these were very scarce. Please also notice how the size of MIS 5 is larger than that of MIS 1 and MIS 3 (both within the Holocene).

The axes of growth drawn on the section of a stalagmite are witnesses of the movements on the ground where it sits: small earthquakes, faults, landslides… These movements can vary the verticality of the speleothem. If they are intense and fracture them, the “biography” or chronology of the stalagmite of the stalagmite is truncated.

The grater or lesser concentration of CO2 in the water varies its capacity to dissolve it and its erosive capacity it and its erosive capacity and contribution of carbonates and impurities. The CO2 content depends on the vegetation, which will be higher in hot and humid climates.

Aragonite and calcite are two crystalline forms of calcium carbonate CaCO3, the main component of limestone and speleothems. Aragonite indicates a drier and warmer climate. Limestone, a colder and wetter climate. Detecting one or other allows inferring weather data from the layer for its dating.

The presence of isotopes allows precise dating of each layer (its age up to the present). The oldestrat at the base and the most modern at the upper end.

Importance of the stalagmite of Arcoia and this line of research.

The discovery and speleological exploration of the caves of the Serra do Courel opened a fascinating window for knowledge about our local and global enviroment. Speleology acting as a science, sport and adventure of knowing. Speleology fans and the scientific community in productive and fertile collaboration.

Some unique coincidences were produced in the territory of the Courel Mountains UNESCO Global Geopark:

 • Located between the limits of the Eurosiberian region (cold and wet) and the European Mediterranean (warm and dry).
 • Having acted as a refuge for European fauna during the Quaternary glaciations.
 • Having land and limestone outcrops.
 • Having been affected by the southern limit of the European glacierism.

Better located caves still had to be located containing more promising stalagmites in order to continue moving forward. The objective was to find new Paleoclimatic records detailing the evolution of the climate on our Planet. These records, compared to those obtained globally in polar ice or deep-sea sediments, would provide more detailed information on the climate of the NW peninsular. With this information, locate a path along which we can deepen our knowledge about the evolution of vegetation, fauna, landscape and the first European or African humans who reached Galicia.