PANEL DA FORMACIÓN DE GALICIA

A FORMACIÓN DE GALICIA – OROXENIA HERCÍNICA 

Fai 450 millóns de anos (período ordovícico). A súa característica principal foi a unión de todas as masas continentais nun único megacontinente chamado Panxea. 

Fai 350 millóns de anos (período carbonífero). Debido aos intensos esforzos compresivos orixínanse enormes pregamentos, como o de Mondoñedo ou o sinclinal da Serra do Courel (Quiroga).  

O SINCLINAL DA SERRA DO COUREL

Fai 350 millóns de anos, os grandes continentes de Laurasia e Gondwana, antes separados por un océano, o océano Reico, unironse tras unha gran colisión. Deste choque xurdiu Galicia, que antes tiña dividido o seu territorio nos dous continentes. A colisión provocou que emerxesen os sedimentos do océano, que son os que formaron o pregamento da Serra do Courel (Quiroga), a primeira terra emerxida da Galicia actual. 

Fai 250 millóns de anos (período triásico). Os montes hercínicos continúan elevándose, mentres as partes máis altas van sendo erosionadas. *Fai 65 millóns de anos (período terciario). Hai 65 millóns de anos, coincidindo coa desaparición dos dinosauros, comezou a elevación do terreo galego, máis polo interior que pola costa, o que deu lugar á formación das rías. 

A FORMACIÓN DAS RÍAS 

Durante a Era Terciaria prodúcense na costa galega unha serie de fracturas en dúas dirección: norte-sur e noroeste-sueste. Algunhas destas fracturas son a orixe das rías. Ao final desta era hai movementos de elevación de zonas emerxidas, e os ríos encálicanse, escavando vales. 

No Cuaternario, o clima máis morno fai que os glaciares se derretan. Aumenta así o nivel do mar, que invade ese vales fluviais formando as rías.

LA FORMACIÓN DE GALICIA –  OROGENIA  HERCÍNICA 

Hace 450 millones de años (período  ordovícico). Su característica principal fue la unión de todas las masas continentales en un único  megacontinente llamado  Pangea. 

Hace 350 millones de años (período  carbonífero). Debido a los intensos esfuerzos  compresivos se originan enormes  plegamientos, como lo de Mondoñedo o el  sinclinal de la Sierra del Courel (Quiroga).  

EL SINCLINAL DE LA SIERRA DEL COUREL

Hace 350 millones de años, los grandes continentes de  Laurasia y  Gondwana, antes separados por un océano, el océano  Reico,  se unieron tras una gran colisión. De este choque surgió Galicia, que antes había dividido su territorio en los dos continentes. La colisión provocó que emergieran los sedimentos del océano, que son los que formaron el  plegamiento de la Sierra del Courel (Quiroga), la primera tierra emergida de la Galicia actual. 

Hace 250 millones de años (período  triásico). Los montes  hercínicos continúan elevándose, mientras las partes más altas van siendo erosionadas. 

Hace 65 millones de años (período terciario). Hay 65 millones de años, coincidiendo con la desaparición de los dinosaurios, comenzó la elevación del terreno gallego, más por el interior que por la costa, lo que dio lugar a la formación de las rías. 

LA FORMACIÓN DE LAS RÍAS 

Durante la Era Terciaria se producen en la costa gallega una serie de fracturas en dos dirección: norte-sur y noroeste-sureste. Algunas de estas fracturas son el origen de las rías. Al final de esta era hay movimientos de elevación de zonas emergidas, y los ríos  encálicanse, excavando valles. 

En el  Cuaternario, el clima más tibio hace que los glaciares se derritan. Aumenta así el nivel del mar, que invade ese valles fluviales formando las rías. 

THE FORMATION OF GALICIA – HERCINIC OROGENY. 

450 million years ago (Ordovician period). Its main characteristic was the union of all the continental masses in a single megacontinent called Pangea.

350 million years ago (Carboniferous period). Due to the intense compressive efforts, enormous folds are originated, such as that of Mondoñedo or the syncline of the Sierra del Courel (Quiroga).

THE SYNCLYNE OF THE COUREL MOUNTAINS

350 million years ago, the great continents of Laurasia and Gondwana, previously separated by an ocean, the Rheic Ocean, were united after a great collision. Galicia arose from this clash, which had previously divided its territory into the two continents. The collision caused the ocean sediments to emerge, which are what formed the folding of the Sierra del Courel (Quiroga), the first emerged land of current Galicia.

250 million years ago (Triassic period). The Hercynian mountains continue to rise, while the highest parts are being eroded.

65 million years ago (tertiary period). There are 65 million years, coinciding with the disappearance of the dinosaurs, the elevation of the Galician land began, more inland than along the coast, which led to the formation of estuaries. 

 THE FORMATION OF THE STUARIES.

During the Tertiary Era, a series of fractures in two directions occurred on the Galician coast: north-south and northwest-southeast. Some of these fractures are the origin of the estuaries. At the end of this era there are movements of elevation of emerged areas, and the rivers Encalicanse???, excavating valleys.In the Quaternary, warmer weather causes glaciers to melt. The sea level thus rises, which invades the river valleys, forming the estuaries.