PANEL DA GLACIACIÓN NA SERRA DO COUREL

A GLACIACIÓN NA SERRA DO COUREL

Hai uns 50000 anos, e ata hai 11000 anos, os glaciares da Seara e Vieiros, aqué en Quiroga, iniciábanse en torno aos 1500m de altitude e fundíanse preto dos 900m. En Galicia atópanse evidencias doutros fenómenos glaciares, como as serras do Xistral, Os Ancares, O Eixe, O Invernadeiro, Queixa, O Xurés, Manzaneda e Pena Trevinca.

O glaciar da Seara-Vieiros estaba composto por tres linguas de xeo que confluían augas abaixo da Lagoa da Lucenza: Porto Mourelo, A Lucenza e Formigueiros. Crese que podería existir unha cuarta, a de Vieiros (Alto dos Castros Sur e a Pallosa Sur), pero non está suficientemente estudiado. O glaciar principal conseguiu no seu máximo avance recoñecido uns 6km de lonxitude e un 200m de grosor.

Noutras zonas da serra do Courel, como o val de Visuña, a presenza do xeo glaciar tamén tivo un papel importante nas caras norte e leste do monte Formigueiros.

Noutras zonas de Galicia, as pegadas do glaciarismo fósil en Galicia atópanse en puntos determinados da serra dos Ancares, O Courel, Queixa- O Invernadeiro, Larouco-O Xurés, O Xistral, O Eixe, Queixa, Manzaneda e Pena Trevinca. Durante a fase de máxima expansión, as limguas glaciares descenderon ata altitudes de 700-800 m.,tanto en macizos con cumios próximos aos 2000 m (Os Ancares, Trevinca) como noutros con menos altitude (O Xistral, 1062 m).

A LAGOA DA LUCENZA

Trátase dunha lagoa que se atopa moo colmatada. Isto é, moi chea de sedimentos. Está a 1440 m de altitude e ten preto de 70m de diámetro. Formouse tras a desaparición dun glaciar. Os depósitos deixados por este no seu retroceso, axudados pola presenza dun saínte rochoso, fixeron que a auga do desxeo se acumulase.

A datación polo método do carbono 14 índica unha idade da lagoa duns 13400 anos de antigüidade.

A finais do verán chega a secarse por completo, mentres que no inverno chega a estar tan rodeada de neve que resulta case inaccesible.

LA GLACIACIÓN EN LA SIERRA DE LA MONTAÑA DEL COUREL

Hace unos 50.000 años y hasta hace 11.000 años, los glaciares de A Seara y Vieiros, aquí en Quiroga, comenzaron a unos 1500 m. de altitud y se derritieron a unos 900 m. En Galicia hay constancia de otros fenómenos glaciares, como las sierras de O Xistral, Os Ancares, O Eixe, O Invernadeiro, Queixa, O Xurés, Manzaneda y Pena Trevinca.

El glaciar Seara-Vieiros estaba formado por tres lenguas de hielo que convergían aguas abajo de la Laguna de la Lucenza: Porto Mourelo, A Lucenza y Formigueiros. Se cree que podría haber un cuarto, el de Vieiros (Alto dos Castros Sur y Pallosa Sur), pero no está suficientemente estudiado. El glaciar principal alcanzó en su máximo avance reconocido unos 6 km. de largo y 200 m. de espesor.

En otras zonas de la sierra del Courel, como el valle de Visuña, la presencia de hielo glaciar también jugó un papel importante en las caras norte y este del monte Formigueiros. En otras zonas de Galicia, las huellas de glaciaciones fósiles en Galicia se encuentran en determinados puntos de la Sierra de los Ancares, O Courel, Queixa-O Invernadeiro, Larouco-O Xurés, O Xistral, O Eixe, Queixa, Manzaneda y Pena Trevinca. Durante la fase de máxima expansión, las lenguas glaciares descendieron hasta altitudes de 700-800 m., Tanto en macizos con picos cercanos a los 2000 m. (Os Ancares, Trevinca) como en otros de menor altitud (O Xistral, 1062 m.).

LA LAGUNA DE LA LUCENZA

Esta es una laguna que está muy atascada. Es decir, muy llena de sedimentos. Se encuentra a una altitud de 1440 m. y tiene unos 70 m. de diámetro. Se formó tras la desaparición de un glaciar. Los depósitos que dejó en su retroceso, ayudados por la presencia de un afloramiento rocoso, hicieron que se acumulara el agua del deshielo.

La datación por el método del carbono 14 indica una edad del estanque de aproximadamente 13.400 años.

Al final del verano se seca por completo, mientras que en el invierno está tan rodeada de nieve que es casi inaccesible.

GLACIATION IN THE COUREL MOUNTAIN RANGE

About 50,000 years ago and until 11,000 years ago, the glaciers of A Seara and Vieiros, here in Quiroga, started at an altitude of about 1500 m. and melted at about 900 m. In Galicia there is evidence of other glacial phenomena, such as the mountains of O Xistral, Os Ancares, O Eixe, O Invernadeiro, Queixa, O Xurés, Manzaneda and Pena Trevinca.

The Seara-Vieiros glacier was formed by three ice tongues that converged downstream from the Lucenza Lagoon: Porto Mourelo, A Lucenza and Formigueiros. It is believed that there could be a fourth, the Vieiros (Alto dos Castros Sur and Pallosa Sur), but it is not sufficiently studied. The main glacier reached at its maximum recognized advance about 6 km. long and 200 m. thick.

In other areas of the Sierra del Courel, such as the Visuña valley, the presence of glacial ice also played an important role in the northern and eastern faces of Mount Formigueiros. In other areas of Galicia, the traces of fossil glaciations in Galicia can be found in certain points of the Sierra de los Ancares, O Courel, Queixa-O Invernadeiro, Larouco-O Xurés, O Xistral, O Eixe, Queixa, Manzaneda and Pena Trevinca. During the phase of maximum expansion, the glacier tongues descended to altitudes of 700-800 m., both in massifs with peaks close to 2000 m. (Os Ancares, Trevinca) as well as in others of lower altitude (W Xistral, 1062 m.)

THE LUCENZA LAGOON

This is a pond that is very stuck. That is, very full of sediment. It is located at an altitude of 1440 m. and has a diameter of about 70 m. It was formed after the disappearance of a glacier. The deposits it left in its retreat, helped by the presence of a rocky outcrop, caused the water from the melt to accumulate.

Carbon-14 dating indicates a pond age of approximately 13,400 years.

At the end of summer it dries out completely, while in winter it is so surrounded by snow that it is almost inaccessible.