PANEL DA PAISAXE DE ELBA

Elba coñeceu un único clima e unha única paisaxe, aínda que seguramente os seus maiores e outros membros do seu grupo falarían e recoerdarían historias dos seus devanceiros. En realidade, máis ou menos como hoxe se segue a facer cando se conversa acerca de que agora vai menos frio que antes ou que as nevadas xa non son tan copiosas. Pouco máis podería conversarse ao respecto porque en Galicia non se produciron grandes cambios ao principio do Holoceno.

Na actualidade, con series e evidencias moito maiores, somos coñecedores de como variou o clima e, con el, a fauna, a flora e a paisaxe. Cando a ciencia nos abre os ollos ao pasado, sempre nos causa asombro:

Hai 20000-15000 anos.

 1. Glaciares en regresión que darán paso a cumes nevados só no inverno.
 2. Contorno glacial moi frío. Vexetación esteparia.
 3. Solo moi meteorizado e altamente inestable. Liques.
 4. Coniferas e matogueiras ananas ou rastreiras.
 5. Bidueiros: primeiros colonizadores do desxeo.
 6. Coníferas altas en vales abrigados e baixos.
 7. Humanos: vales fóra do límite dos xeos. Na estepa subglacial, só para a caza de grandes pezas.

Hai 10000 anos.

 1. Densidade de poboación moi baixa.
 2. Cumes nevados so no inverno. Reciben insolación a maior parte do ano.
 3. A temperatura segue a subir. Invernos fríos, primaveras cálidas con desxeo.
 4. Abas altas: gramíneas, pequenos arbustos, pequenas plantas con flor.
 5. Vivendas humanas: grutas ou refuxios temporais de verán.
 6. Escasas columnas de fume no aire.
 7. Bidueiros: colonizan cristas, suxeitan o terreo, crean solo orgánico.
 8. Os carballos acada a súa máxima distrubución. Crean profundas capas de solo fértil.
 9. Carballos con abeleiras, freixos, salgueiros, ameneiros e outras especies. Gran biodiversidade.
 10. Desaparición de gran fauna glacial, máis adaptada ao frío e ás terras esteparias.
 11. Grandes cervos e uros son agora as maiores pezas de caza.

Hai 2000 anos.

 1. Abas núas ou queimadas cóbrense de breixos, que tamén protexen o solo.
 2. Poboación humana en aumento. Vivendas con pedra, barro ou madeira,
 3. Pequenos poboados con terras de cultivo e gando.
 4. Desde hai máis de 2000 anos, os incendios provocados no monte son frecuentes.
 5. O cultivo de cereal aumenta. O seu rastro de pole nos sedimentos da lagoa da Lucenza é cada vez maior.
 6. Castiñeiro: plantado masivamente nos mellores solos desde a chegada do imperio romano.
 7. A distribución do carballo diminúe rapidamente.
 8. O clima segue quentándose, aínda que con tempadas máis frías, que desconcertan e fan a vida dificil aos humanos.

Actualmente.

 1. Piñeiros: presentes na época glacial, agora plantados polos humanos.
 2. Os bosques de carballo case desapareceron.
 3. Soutos de castaño: a masa caducifolia máis numerosa, protexidos polos humanos.
 4. Abas de matogueira baixa. O solo perde boa parte da súa capa orgánica.
 5. Terras baixas e chas: cultivos de herba, forraxe, patacas, horta.
 6. Sorprendentes liñas rectas na paisaxe, nunca antes vistas.
 7. Terras cultivadas desde antigo, abandonadas.
 8. O clima tende a unha alteración excepcionalmente repentina, nunca vista. Que acontecerá no futuro?

Elba conocía un clima y un paisaje únicos, aunque seguramente sus mayores y otros miembros de su grupo hablarían y contarían historias de sus antepasados. De hecho, más o menos como se hace hoy cuando hablas de que ahora va menos frío que antes o que la nevada ya no es tan copiosa. Poco más se podría hablar al respecto porque en Galicia no se produjeron grandes cambios al inicio del Holoceno.

Hoy, con series y evidencias mucho mayores, somos conscientes de cómo ha cambiado el clima y, con él, la fauna, la flora y el paisaje. Cuando la ciencia nos abre los ojos al pasado, siempre nos sorprende:

Hace 20000-15000 años.

 1. Glaciares regresivos que darán paso a picos nevados solo en invierno.
 2. Ambiente glacial muy frío. Vegetación esteparia.
 3. Suelo muy degradado y muy inestable. Líquenes.
 4. Coníferas y arbustos enanos o rastreros.
 5. Abedules: primeros pobladores del deshielo.
 6. Coníferas altas en valles bajos y protegidos.

Hace 10000 años.

 1. Densidad de población muy baja.
 2. Picos nevados solo en invierno. Reciben insolación la mayor parte del año.
 3. La temperatura sigue aumentando. Inviernos fríos, primaveras cálidas con deshielo.
 4. Hojas altas: pastos, arbustos pequeños, plantas con flores pequeñas.
 5. Viviendas humanas: cuevas o refugios temporales de verano.
 6. Abedules: colonizan crestas, sostienen el suelo, crean suelo orgánico.
 7. Los robles alcanzan su máxima distribución. Crean capas profundas de suelo fértil.
 8. Robles con avellanas, cenizas, sauces, alisos y otras especies. Gran biodiversidad.
 9. Extinción de gran fauna glacial, más adaptada a las tierras frías y esteparias.
 10. Grandes ciervos y uros son ahora la caza más grande.

Hace 2000 años.

 1. Las hojas desnudas o quemadas están cubiertas de brezo, que también protege el suelo.
 2. Aumento de la población humana. Casas de piedra, barro o madera,
 3. Pequeños pueblos con tierras de cultivo y ganado.
 4. Desde hace más de 2000 años, los incendios en las montañas son frecuentes.
 5. Aumenta el cultivo de cereales. Su rastro de polen en los sedimentos de la laguna de Lucenza está creciendo.
 6. Castaño: plantado masivamente en los mejores suelos desde la llegada del Imperio Romano.
 7. La distribución del roble disminuye rápidamente .
 8. El clima continúa calentándose, aunque con estaciones más frías, lo que desconcierta y dificulta la vida de los humanos.

Actualmente.

 1. Pinos: presentes en la edad de hielo, ahora plantados por humanos.
 2. Los bosques de robles casi han desaparecido.
 3. Castaños: la masa caducifolia más numerosa, protegida por humanos.
 4. Alas de arbusto bajas. El suelo pierde gran parte de su capa orgánica.
 5. Tierras bajas y llanuras: cultivos de pasto, forrajes, papas, huerta.
 6. Impresionantes líneas rectas en el paisaje, nunca antes vistas. < / li>
 7. Tierra cultivada desde la antigüedad, abandonada.
 8. El clima tiende a ser excepcionalmente repentino, nunca visto. ¿Qué pasará en el futuro?

Elba knew a unique climate and a unique landscape, although her elders and other members of her group would surely talk about and remember stories of their ancestors. Actually, more or less like we continue to do so today when talking about the fact that now it is less cold than before or that the snowfall is no longer so copious. Little more could be discussed about it because there were no major changes at the beginning of the Holocene in Galicia.

At present, with much greater series and evidence, we are aware about how the climate has changed and with it, the fauna, flora and countryside. When science opens our eyes to the past, it always causes us astonishment.

20000-15000 years ago.

 1. Glaciers in retreat that will give way to snowy peaks only in winter.
 2. Very cold glacial environment. Steppe vegetation.
 3. Very weathered and highly unstable ground. Lichens.
 4. Dwarf or creeping conifers and thickets.
 5. Bitches: first colonizers of the thaw.
 6. Tail conifers in sheltered and low-lying valleys.
 7. Humans valleys outside the ice limit. Only large game hunted in the subglacial steppe.

10000 years ago. The landscape that Elba knew.

 1. Very low population density.
 2. Snowy peaks only in winter. They receive insolation most of the year.
 3. The temperature continues to rise. Cold winters, warm springs with the thaw.
 4. High slopes: grasses, small bushes, small flowering plants.
 5. Human homes: caves or temporary summer shelters.
 6. Few smoke columns in the air.
 7. Bitches: they colonize ridges , stabilize the ground, create organic soil.
 8. The oak trees reach their maximum distribution. They create deep layers of fertile soil.
 9. Oak trees with hazelnut, ash, willow, alder and other tree species. Great biodiversity.
 10. Disappearance of the great glacial fauna, more adapted to the cold and to the steppe.
 11. Great deer and aurochs are now the largest game.

2000 years ago.

 1. Bare or burned slopes covered with heater, which also protects the ground.
 2. Human population on the increase. Homes made with stone, mud or wood.
 3. Small villages with farmland and livestock.
 4. For more than 2000 years, fires have become frequent in the mountains.
 5. Cereal growing increases. Traces of its pollen in the sediments of the Lucenza lagoon are growing.
 6. Chestnut trees: massively planted in the best soils since the arrval of the Roman Empire.
 7. The oak tree distribution decreases rapidly.
 8. The weather continues to get warmer, although with colder seasons, which bewilder and make life difficult for humans.

Currently.

 1. Pine trees present in the ice age, now planted by humans.
 2. The oak forests have almost disappeared.
 3. Chestnut soutos or single species woodland: the most numerous deciduous mass, protected by humans.
 4. Low scrub hillsides. The soil loses a good part of its organic layer.
 5. Lowlands and plants: grass crops, fodder, potatoes, orchads.
 6. Surprising straight lines in the landscape, never seen before.
 7. Land cultivated since ancient times, abandoned.
 8. The weather tends to change with exceptional suddenness, never seen before. What will happen in the future?