PANEL DA RECONSTRUCCIÓN DE ELBA

O que sabemos de Elba

Desde que en 1996 se descubriu o conxunto de ósos humanos e bovinos ata a actualidade, houbo un intenso traballo de investigación. Grazas a el púidose reconstruír a historia dos seus protagonistas.

E a súa protagonista principal recibiu un novo nome: Elba. De raíces celtas, o seu significado é: “a que vén das montañas”.

Os ósos de Elba e dos uros foron estudados coas técnicas máis avanzadas de que se dispón na actualidade:

  • Aálise xenética do ADN mitocondrial.
  • Caracterización isotópica sobre isótopos estables de carbono e nitróxeno.
  • Estudo antropolóxico e forense.

Podemos deixar voar a imaxinación para recrear como puido ser esta antiga poboadora do Xeoparque Montañas do Courel tan remota, pero tan próxima a nós.

Isto é o que sabemos de Elba

Elba era unha muller nova de entre 20 e 40 anos. O seu lugar de nacemento estaba afastado do lugar onde atopou a morte. Era unha muller do país. Non procedía de ningunha poboación estraña que chegase a esta esquina de Europa tras unha afastada migración.

Os seus ollos eran escuros. O pelo, ondulado e tamén escuro. O máis sorprendente para nós pode ser a cor da súa pel: marcadamente escura. O seu xenoma é concluínte neste punto. Sabemos que a pel dos europeos foi negra ata tempos sorprendentemente recentes. As sucesivas migracións de Homo sapiens foráneos desde o centro de Eurasia e as relacións coas comunidades locais acabaron aclarando a nosa pel.

A comparación do xenóma daqueles Homo sapiens europeos mostra unha gran homoxeneidade xenética da daquela reducida poboación humana do continente. O rigoroso clima imperante para os desprazamentos dos homes e mulleres de entón.

Elba puido ser unha das primeiras pastoras europeas. Camiñaba probablemente cos uros cando desapareceron accidentalmente na dolina. Non estaban a pastar, senón que transitaban por un camiño de montaña de comunicaba O Courel co Bierzo. Este camiño permanece aínda hoxe en uso.

E os uros? Os seus ósos tamén proporcionaron moita e interesante información isotópica e xenética. Por exemplo: non tiñan entre eles lazos familiares. Eran todos da mesma idade, novos e completamente desenvolvidos. Pero non eran irmáns! De feito, naceran os tres en lugares diferentes, aínda que sí no contorno daquelas montañas.

Elba e os uros puideron caer todos na dolina ao mesmo tempo. A análise con carbono 14 así o indica con precisión. Non foron botados alí mortos: os seus ósos non tiñan pegadas de animais perecedeiros nin tampouco incisións de ferramentas de corte, que sería un signo de teren servido de alimento a outros humanos.

Lixeiramente baixa para a súa época, arredor de 1,50 m. Podía pesar 56 kg e era de complexión robusta, aínda que diversos episodio de fame negra e desnutrición na súa xuventude puideron afectar ao seu crecemento.

Tiña intolerancia á lactosa, como todos os cazadores recolectorres que non probaban máis leite na súa vida que o materno. O xene que facía posible a dixestión da lactosa desactivábase na idade adulta. Os humanos actuais con intolerancia á lactosa conservan ese xene antigo e os que a toleran mutárono, en sucesivos episodios evolutivos, para permitir a súa dixestión máis alá da infacia.

Descendía dos primeiros humanos chegados a Europa hai 50000 anos, que conviviron ou compartiron territorios cos humanos neandertais preto de 20000 anos. Do haplogrupo U. Subhaplotipo U5B1, compartía a súa xenética coa poboación cazadora-recolectora dos Homo Sapiens europeos, cuxa orixe se data na Peninsula Ibérica hai entre 20000 e 16000 anos.

A presenza tan próxima dunha humana e tres uros, unha especie salvaxe, suxire con moita probabilidade un episodio de domesticación incipiente. Aqueles europeos xa debían de coñecer a utilidade de capturar e criar individuos novos de especies que, ou ben lles servían de alimento, ou lles proporcionaba algunha utilidade, isto xa estaba a suceder noutras partes do mundo cos cabalos, os xabarís, as cabras salvaxes ou os lobos.

É posible que a pequena viaxe do grupo fose a finais do invernos, cunha superficial capa de neve que ocultaría o aspecto da dolina. Polo camiño elexido. O tránsito sería máis cómodo e seguro cara a outro destino, sen necesidade de subir a cotas máis altas e eludindo a vexetación máis espesa do val.

Hai outros datos que indican un estadio de evolución humano cara á agricultura e a gandaría, cara á produción de alimentos e o sedentarismo: a alimentaciónj de Elba. Malía ser a carne o seu principal alimento, consumía xa unha gran proporción de vexetais, incluídos froitos secos e grans. Quizais aínda non cultivarían, pero xa consumían hidratos de carbono. Con uros en semicatividade, tiñan máis tempo libre para unha recolección máis intensa e produtiva.

Lo que sabemos de Elba

Desde que en 1996 se descubrió el conjunto de huesos humanos y bovinos hasta la actualidad, hubo un intenso trabajo de investigación. Gracias a él se pudo reconstruir la historia de sus protagonistas.

Y su protagonista principal recibió un nuevo nombre: Elba. De raíces celtas, su significado es: “la que viene de las montañas”.

Los huesos d Elba y de los uros fueron estudiados con las técnicas más avanzadas de que se dispone en la actualidad:

  •  Aálise genética del ADN mitocondrial.
  • Caracterización isotópica sobre isótopos estables de carbono y nitrógeno.
  • Estudio antropológico y forense.

Podemos dejar volar la imaginación para recrear como pudo ser esta antigua pobladora del Xeoparque Montañas del Courel tan remota, pero tan próxima a nosotros.

Esto es lo que sabemos de Elba.

Elba era una mujer nueva de entre 20 y 40 años. Su lugar de nacimiento estaba alejado del lugar donde encontró la muerte. Era una mujer del país. No procedía de ninguna población extraña que llegara la esta esquina de Europa tras una lejana migración.

Sus ojos eran oscuros. El pelo, ondulado y también oscuro. El más sorprendente para nosotros puede ser el color de su piel: marcadamente oscura. Su genoma es concluyente en este punto. Sabemos que la piel de los europeos fue negra hasta tiempos sorprendentemente recientes. Las sucesivas migraciones de Homo sapiens foráneos desde lo centro de Eurasia y las relaciones con las comunidades locales acabaron aclarando nuestra piel.

La comparación del xenóma de aquellos Homo sapiens europeos muestra una gran homogeneidad genética de la de aquella reducida población humana del continente. El riguroso clima imperante para los desplazamientos de los hombres y mujeres de entonces.

Elba pudo ser una de las primeras pastoras europeas. Caminaba probablemente con los uros cuando desaparecieron accidentalmente en la dolina. No estaban pastando, sino que transitaban por un camino de montaña de comunicaba El Courel con el Bierzo. Este camino permanece aún hoy en uso.

Y los uros? Sus huesos también proporcionaron mucha e interesante información isotópica y genética. Por ejemplo: no tenían entre ellos lazos familiares. Eran todos de la misma edad, nuevos y completamente desarrollados. Pero no eran hermanos! De hecho, habían nacido los tres en lugares diferentes, aunque sí en el contorno de aquellas montañas.

Elba y los uros pudieron caer todos en la dolina @ao mesmo tempo. El análisis con carbono 14 así lo indica con precisión. No fueron echados allí muertos: sus huesos no tenían huellas de animales perecederos ni tampoco incisións de herramientas de corte, que sería un signo de haber servido de alimento la otros humanos.

Ligeramente baja para su época, alrededor de 1,50 m. Podía pesar 56 kg y era de complexión fuerte, aunque diversos episodio de hambruna y desnutrición en su juventud pudieron afectar a su crecimiento.

Tenía intolerancia a la lactosa, como todos los cazadores recolectorres que no probaban más leche en su vida que el materno. El gen que hacía posible a digestión de la lactosa se desactivaba en la edad adulta. Los humanos actuales con intolerancia a la lactosa conservan ese gen antiguo y los que la toleran lo mutaron, en sucesivos episodios evolutivos, para permitir su digestión más allá de la infacia.

Descendía de los primeros humanos llegados a Europa hace 50000 años, que convivieron o compartieron territorios con los humanos neandertais cerca de 20000 años. Del haplogrupo U. Subhaplotipo U5 B1, compartía su genética con la población cazadora- recolectora de los Homo Sapiens europeos, cuya origen se data en la Peninsula Ibérica hay entre 20000 y 16000 años.

La presencia tan próxima de una humana y tres uros, una especie salvaje, sugiere con mucha probabilidad un episodio de domesticación incipiente. Aquellos europeos ya debían de conocer la utilidad de capturar y criar individuos nuevos de especies que, o bien les servían de alimento, o les proporcionaba alguna utilidad, esto ya estaba sucediendo en otras partes del mundo con los caballos, los jabalís, las cabras salvajes o los lobos.

ES posible que el pequeño viaje del grupo fuera la finales del inviernos, con una superficial capa de nieve que ocultaría el aspecto de la dolina. Por el camino elexido. El tránsito sería más cómodo y seguro hacia otro destino, sin necesidad de subir a cuotas más altas y eludiendo la vegetación más espesa del valle.

Hay otros datos que indican un estadio de evolución humano hacia la agricultura y la ganadería, hacia la producción de alimentos y el sedentarismo: la alimentaciónj de Elba. Malía ser la carne su principal alimento, consumía ya una gran proporción de vegetales, incluidos frutos secos y granos. Quizás aún no cultivarían, pero ya consumían hidratos de carbono. Con uros en semicatividade, tenían más tiempo libre para una recolección más intensa y productiva.

What we know about Elba

There has been intense research since 1996 to date after the set of fuman and bovine bones was discovered. Thanks to this, it has been possible to reconstruct the history of its protagonists. And its main protagonist received a new name: Elba. With Celtic roots, it means: “the one who comes from the mountains”.

The bones of Elba and the aurochs were studied using the most advanced techniques available today:

  • Genetic analysis mitochondrial DNA.
  • Isotopic characterization on stable isotopes of carnon and nitrogen.
  • Anthropological and forensic survey.

We can let our imagination run free to recreate how this ancient village of the Courel Mountains Geopark might be which is so distant but also close to us.

This is what we know about Elba

Elba was a young woman aged between 20 and 40. Her birthplace was not far from where she found her death. This was her home country. She did not come from any strange population that had reached this corner of Europe after a long migration.

Her eyes were dark. Her hair, wavy and also dark. The most surprising thing for us may b the colour of her skin: markedly dark. Her genome is conclusive on this. We know that the skin of Europeans was black until surprisingly recent times. Succesive migrations of foreign homo sapiens from the centre of Eurasia and relations with local communities ended up by making our skin clearer.

The genome comparison of those European homo sapiens shows great genetic homogenety of the that reduced human population of the continent. The harsh prevailing weather conditions throughout those years must have been extremely inconvenient for the displacements of the men and women of those times.

Elba might be one of the first European shepherdess. She was probably walking with the aurochs when they accidentally disappeared into the sinkhole. They were not grazing, but travelling alog a mountain track that connected O Courel with El Bierzo. This road is still in use today.

And the aurochs? Their bones also provided a lot of interesting, isotopic and genetic information. For example, there were no family ties between them. They were all the same age, young and fully developed. But they were not brothers! In fact, all these were born in different places but within the surroundings of those mountains.

Elba and the aurochs might have all fallen into the sinkhole at the same time. Analysis with carbono 14aacrabely indicates this. They were not dead when they were thrown into the pit, their bones had no scavenging marks from other animals not any incisions from cutting tools, which would be sign that they had served as food for other humans.

Slightly short for her time, around 1.50 m. She might have weighed 56 kg. With a robust build, although several episodes of famine and malnutrition in her youth could affected her growth.

She had lactose intolerance, like all hunter-gatherers who drank no other milk in their lives than their mother’s. The gene that made lactose digestion possible was deactivated in adulthood. Current humans with lactose intolerance retain that ancient gene and those who tolerate milk mutated it, in successive evolutionary episodes, allowing digestion beyond childhood.

She descended from the first humans who arrived in Europe 50000 years ago. They lived or shared territories with Neanderthal humans about 20000 years ago. From haplogroup U, subhaplotype U5b1 they shared their genetics with the hunter-gatherers population of European homo sapiens, whose origin is dated to the iberian peninsula between 20000 and 16000 years ago.

Such close presence of a human with three aurochs, a wild species, most likely suggests an episode of incipient domestication. Those Europeans must already have know how useful it was to capture and raise young individuals of species that either served as food or went of some use to them. This was already happening in other parts of the world with horses, wild boars, wild goats or wolves.

Maybe the short journey of this group was at the end of winter, with a thin layer of snow that hides the appearance of the sinkhole. Travelling along the chosen route would be more confortable and safer towards their destination without having to climb to higher levels, this avoiding thicker vegetation in the valley.

Other data indicate a stage of human evolution towards agriculture and livestock, towards food production and sedentary lifestyle Elbas food. Although meat was her main food, she already ate a large proportion of vegetables, including nuts and grains. Maybe they were will not grown but they already ate carbohydrates, With aurochs in semi-activity had more free time for a more intense and productive gathering.