PANEL DAS GLACIACIÓNS

Cada glaciación é un período de longa duración no que baixa a temperatura global do clima da Terra. Como resultado, prodúcese unha expansión cara ao sur do xeo dos casquetes polares e crecen os glaciares. Agora vivimos nun periodo integlaciar cálido que dura xa 12000 anos. A primeira glaciación foi hai 2700 e 2300 millóns de anos.

Durante os periodos frios, as masas de xeo chegaron a ter 3000m de grosor, e o nivel do mar a baixar 120m ao conxelarse unha boa parte dos océanos. Máis ao sur da liña dos xeos, as glaciacións afectan ademáis ás rexións montañosas.

PARTES DUN GLACIAR

Un glaciar é un río de xeo que desde as partes máis altas das montañas discorre polo fondo dun val ata alcanzar zonas máis baixas e de maior temperatura nas que acaba derreténdose. Funciona como unha xigantesca máquina de excavación que pasa arrastrando, desgastando, limando e compactándoo todo ao seu paso.

TIPOS DE GLACIAR

Os glaciares, segundo a súa distribución nas distintas zonas glaciares do mundo, segundo o relevo das montañas en que se formaron ou as condicións locais do clima, adoptan distintas formas que permiten clasificalos e explicar as súas diferentes orixes ou comportamentos.

En Galicia son de dous tipos. Todos os glaciares galegos foron do tipo casquete de xeo agás os do Courel, que foron de tipo circo.

O tipo de casquete de xeo caracterízase pro formarse en zonas en que o xeo estaba sempre por debaixo da súa temperatura de fusión, sen alternarse con períodos de desxeo. O xeo permanentemente xeado agarrábase firmemente ao terreo, polo que podía cubrir a liña de cristas dunha serra ou cordilleira ao completo, ata os picos ou paredes máis verticais.

*Frío extremo a maior parte do ano, sen apenas desxeo. A neve compactada eo xeo agárranse á rocha mesmo en fortes abas e cristas, case verticais. Cobren completamente toda unha crista, serra ou cordilleira.

O tipo glaciares de circo orixínabase ao acumularse a neve, posteriormente xeada e compactada formando xeo, nas abas cóncavas das montañas. Esta formación propia de climas locais menos rigorosos dependía moito da orientación das abas e dos ventos dominantes, que acumulaban alí as xistras e tormentas de neve. Este xeo podía estar sometido a periódicos procesos de desxeo, polo que o seu poder de fixación sobre a rocha era menor. Desta forma, refuxiábase nas abas cóncavas menos verticais e deixaba nus os cumes e paredes máis altas e escarpados. Nunha será, como a do Courel, os glaciares de circo podían cubrir os seus cumes pero deixando libres as súas cristas e picos, detacando a rocha espida sobre o manto de xeo inferior.

*Frío extremo localizado nas caras orientadas ao norte ou aos ventos dominantes. Períodos de desxeo anuais. A neve só conserva e compacta en abas expostas ao frío e apoiada en abas cóncavas con inclinación moderada.

Cada glaciación es un período largo en el que desciende la temperatura global del clima de la Tierra. Como resultado, hay una expansión hacia el sur del hielo de los casquetes polares y los glaciares crecen. Vivimos ahora en un período interglaciar cálido que dura ya 12000 años. La primera glaciación fue hace 2.700 y 2.300 millones de años.Durante los períodos fríos, las masas de hielo se volvieron de 3000 m. de espesor y el nivel del mar bajó 120 m. cuando gran parte de los océanos se congelaron. Más al sur de la línea de hielo, las glaciaciones también afectan las regiones montañosas.

PARTES DE UN GLACIAR

Un glaciar es un río de hielo que corre desde las partes más altas de las montañas hasta el fondo de un valle para llegar a zonas más bajas con temperaturas más altas en las que acaba derritiéndose. Funciona como una máquina excavadora gigante que va arrastrando, vistiendo, archivando y compactando todo a su paso.

TIPOS DE GLACIAR

Los glaciares, dependiendo de su distribución en las diferentes áreas glaciares del mundo, según el relieve de las montañas en las que se formaron o las condiciones climáticas locales, toman diferentes formas para clasificarlos y explicar sus diferentes orígenes o comportamientos.

En Galicia son de dos tipos. Todos los glaciares gallegos eran del tipo casquete excepto los de Courel, que eran del tipo circense.

El tipo de capa de hielo se caracteriza por formarse en zonas donde el hielo siempre estuvo por debajo de su temperatura de fusión, sin alternar con periodos de fusión. El hielo permanentemente congelado se adhirió firmemente al suelo, por lo que podría cubrir la línea de la cresta de una cadena montañosa o cordillera en su totalidad, hasta los picos o paredes más verticales.

Frío extremo la mayor parte del año, con poco deshielo. La nieve y el hielo compactados se adhieren a la roca incluso en pendientes pronunciadas y crestas, casi verticales. Cubren por completo una cordillera, una cadena montañosa o una cordillera.

El tipo de glaciar circo se originó cuando la nieve acumulada, luego congelada y compactada para formar hielo, en las laderas cóncavas de las montañas. Esta formación propia de climas locales menos rigurosos dependía en gran medida de la orientación de las laderas y de los vientos dominantes, que acumulaban nevadas y tormentas. Este hielo podría estar sometido a procesos periódicos de deshielo, por lo que su poder de fijación sobre la roca era menor. De esta forma, se refugió en las pendientes cóncavas menos verticales y dejó desnudos los picos y muros más altos y escarpados. En una noche, como el Courel, los glaciares de circo podían cubrir sus picos pero dejando libres sus crestas y picos, separando la roca desnuda de la capa de hielo inferior. * Frío extremo ubicado en caras orientadas al norte o vientos dominantes. Periodos anuales de descongelación. La nieve solo se conserva y compacta en pendientes expuestas al frío y apoyada en pendientes cóncavas con inclinación moderada.

Each glaciation is a long period in which the global temperature of the Earth’s climate drops. As a result, there is a southward expansion of ice from the polar ice caps and glaciers grow. We are now living in a warm interglacial period that has lasted for 12,000 years. The first glaciation was between 2.7 and 2.3 billion years ago. During the cold periods, the ice masses became 3,000 m thick and the sea level dropped by 120 m when much of the oceans froze over. Further south of the ice line, glaciations also affect mountainous regions.

PARTS OF A GLACIER

A glacier is a river of ice that runs from the highest parts of the mountains to the bottom of a valley to reach lower areas with higher temperatures where it ends up melting. It works like a giant digging machine that drags, dresses, files and compacts everything in its path.

TYPES OF GLACIER

Glaciers, depending on their distribution in the different glacial areas of the world, according to the relief of the mountains where they were formed or the local climatic conditions, take different forms to classify them and explain their different origins or behaviour.

In Galicia there are two types. All the Galician glaciers were of the cap type except the Courel glaciers, which were of the circus type.

The type of ice sheet is characterised by the fact that it forms in areas where the ice has always been below its melting temperature, without alternating with periods of melting. The permanently frozen ice adhered firmly to the ground, so it could cover the crest line of a mountain chain or range in its entirety, up to the most vertical peaks or walls.

Extreme cold most of the year, with little thaw. Compacted snow and ice adheres to the rock even on steep slopes and almost vertical ridges. They completely cover a mountain range, a mountain chain or a range.

The circus type of glacier originated when snow accumulated, then froze and compacted to form ice, on the concave slopes of the mountains. This formation, typical of less rigorous local climates, depended largely on the orientation of the slopes and the dominant winds, which accumulated snow and storms. This ice could be subject to periodic processes of thawing, so its power of fixing on the rock was less. In this way, it took refuge on the less vertical concave slopes and left the highest and steepest peaks and walls bare. In one night, like the Courel, the circus glaciers could cover their peaks but leave their crests and peaks free, separating the bare rock from the lower ice sheet. Extreme cold located on north facing faces or dominant winds. Annual periods of defrosting. Snow is only preserved and compacted on slopes exposed to the cold and supported by concave slopes with moderate inclination.