PANEL DAS PEGADAS DOS GLACIARES

AS PEGADAS DOS GLACIARES

O PASO DOS RÍOS DE XEO MOLDEOU A PAISAXE E DEIXOU TRAS SI RESTOS DE ROCHAS TRITURADAS.

 • CIRCOS GLACIARES

De reducidas dimensións, no Courel están orientados ao norte e nordés e en torno aos 1200 e 1500 metros de altura. O mellor exemplo está na cabeceira do val da Lucenza, en Quiroga.

 • LIMIARES ROCHOSOS

A meirade parte dos circos glaciares do Courel levan asociados limiares rocosos, orixinados na maior parte dos casos tanto pola actividade glaciar como pola disposición das rochas sobre as que se desprazou o xeo.

 • OMBREIRAS GLACIARES

A diferenza do que ocorre noutras serras que sufriron a actividade glaciar, nas do Courel apenas aparecen estas formas, que son bruscos cambios no perfil do terreo. O exemplo máis vistoso está na Seara.

 • VALES GLACIARES COLGADOS

O glaciar da Lucenza xuntábase co de Porto Mourelo formando un espectacular balcón de xeo xusto no lugar onde agora se sitúa a aldea da Seara.

 • ROCHAS OVELLADAS E PUÍDAS

A aparición de rochas redondeadas, sen arestas, é un bo sinal da presenza de glaciarismo no pasado. A pouca dureza das rochas do Courel, porén, non facilitou este fenómeno: o xeo podía máis que a rocha. Aínda así, consérvase bonitos exemplos.

 • GOLADAS DE TRANSFLUENCIA

Producíanse cando o xeo dos lados do glaciar, empuxado polo do centro, era quen de remontar as abas do val para, saíndo da súa cunca, baixar por un val paralelo. Unha vez máis temos un bo exemplo na Seara.

LAS HUELLAS DE LOS GLACIARES   

EL PASO DE LOS RÍOS DE HIELO MOLDEÓ EL PAISAJE Y DEJÓ ATRÁS RESTOS DE ROCAS APLASTADAS.   

 • CIRCOS GLACIARES

De pequeño tamaño, en el Courel están orientados al norte y noreste y alrededor de 1200 y 1500 metros de altura. El mejor ejemplo está en la cabecera del valle de la Lucenza, en Quiroga.

 •  UMBRALES ROCOSOS

La mayoría de los circos glaciares del Courel tienen umbrales rocosos asociados, originados en la mayoría de los casos tanto por la actividad glacial como por la disposición de las rocas sobre las que se ha movido el hielo.

 • HOMBRERAS GLACIARES

A diferencia de lo que ocurre en otras montañas que han sufrido por la actividad glaciar, en las de O Courel apenas aparecen estas formas, que son cambios bruscos en el perfil del terreno. El ejemplo más llamativo está en A Seara.

 •   VALLES GLACIARES COLGANTES

El glaciar de la Lucenza se unió al glaciar de Porto Mourelo formando un espectacular balcón de hielo justo donde ahora se encuentra el pueblo de A Seara.

 •   ROCAS MALTRATADAS Y PULIDAS

La aparición de rocas redondeadas, sin aristas, es un buen síntoma de la presencia de glaciaciones en el pasado. Sin embargo, la baja dureza de las rocas del Courel no facilitó este fenómeno: el hielo podía hacer más que roca. Aún así, se conservan bellos ejemplos.

 •    GOLADAS DE TRANSFLUENCIA

Ocurrieron cuando el hielo de los lados del glaciar, empujado por el centro, pudo subir las laderas del valle para, saliendo de su cuenca, descender por un valle paralelo. Una vez más tenemos un buen ejemplo en A Seara.

THE FOOTPRINTS OF THE GLACIERS

THE PASSAGE OF THE RIVERS OF ICE SHAPED THE LANDSCAPE AND LEFT BEHIND REMAINS OF CRUSHED ROCKS.

 • GLACIAL CIRQUES

Small in size, in the Courel they face north and northeast and are about 1200 and 1500 meters high. The best example is at the head of the Lucenza valley, in Quiroga.

 • ROCKY THRESHOLDS

Most of the Courel glacier cirques have associated rocky thresholds, originated in most cases both by glacial activity and by the arrangement of the rocks on which the ice has moved.

 • GLACIER SHOULDER PADS

Unlike what happens in other mountains that have suffered from glacial activity, in those of O Courel these forms hardly appear, which are sudden changes in the profile of the terrain. The most striking example is in A Seara.

 • HANGING GLACIAL VALLEYS

The Lucenza glacier joined the Porto Mourelo glacier to form a spectacular ice balcony right where the village of A Seara now stands.

 • ABUSED AND POLISHED ROCKS

The appearance of rounded rocks, without edges, is a good symptom of the presence of glaciations in the past. However, the low hardness of the Courel rocks did not facilitate this phenomenon: the ice could do more than rock. Even so, there are still beautiful examples.

 • TRANSFLUENCE BLOWS

They occurred when the ice on the sides of the glacier, pushed by the centre, was able to climb up the slopes of the valley and, leaving its basin, descend a parallel valley. Once again we have a good example in A Seara.