PANEL DAS PRIMEIRAS OCUPACIÓNS

As primeiras ocupacións humanas da zona e o uso da pedra polos primeiros poboadores a partir dos achados e investigación dos últimos anos. Como foi a evolución do home dende os primeiros pasos, a súa expansión ata aquí e a súa producción material no Paleolítico.

O Homo georgicus foi o primeiro homínido en saír do continente africano fai 1.8 millóns de anos. Os seus descendentes chegaron a Europa Occidental seiscentos mil anos despois, entrando na Península Ibérica a través de dúas posibles vías: polos Pirineos ou por Xibraltar. Os restos humanos máis antigos coñecidos son os do Homo antecesor, en Atapuerca (Burgos).

No noroeste, aínda que existen evidencias cunha antigüidade de 800000 anos, o poboamento máis xeneralizado do territorio deus eco Homo heidelbergensis fai 400000 anos, quen puido ter chegado a través de dous camiños: ou ben dende o Sur, pola costa atlántica. A dispersión indica que a cunca media do Miño actuou como eixo director do poboamento, como testemuña a grande cantidade de xacementos paleolíticos atopados nesta zona.

Tamén foron abundantes os xacementos descubertos nas depresións e serras orientáis de Galicia, o que indica que dende tempos remotos a ocupación paleolítica foi intensa nestes lugares. No Courel, no xacemento de Chan do Lindeiro, atopáronse os restos óseos humanos de máis antigüidade de Galicia, datados fai 8500 anos, xa nos derradeiros momentos do Paleolitico. Debese ter en conta que nas serras orientáis, as expansións debéronse dar nos momentos cálidos, pois durante as glaciacións os xeos cubrían os pasos entre as montañas e vales.

Las primeras ocupaciones humanas de la zona y el uso de la piedra por los primeros pobladores a partir de los hallados e investigación de los últimos años. Como fue la evolución del hombre desde los primeros pasos, su expansión hasta aquí y su producción material en el Paleolítico.

El Homo  georgicus fue el primero homínido en salir del continente africano hace 1.8 millones de años. Sus descendientes llegaron a Europa Occidental seiscientos mil años después, entrando en la Península Ibérica a través de dos posibles vías: por los Pirineos o por Gibraltar. Los restos humanos más antiguos conocidos son los del Homo antecesor, en Atapuerca (Burgos).

En el noroeste, aunque existen evidencias con una antigüedad de 800000 años, el poblamiento más generalizado del territorio dios eco Homo  heidelbergensis hace 400000 años, quien pudo haber llegado a través de dos caminos: o bien desde el Sur, por la costa atlántica. La dispersión indica que la tasa media del Miño actuó como eje director del poblamiento, como testimonia la grande cantidad de yacimientos paleolíticos encontrados en esta zona.

También fueron abundantes los yacimientos descubiertos en las depresiones y sierras orientales de Galicia, lo que indica que desde tiempos remotos la ocupación paleolítica fue intensa en estos lugares. En el Courel, en el yacimiento de Chan do Lindeiro, se encontraron los restos óseos humanos de más antigüedad de Galicia, datados hace 8500 años, ya en los últimos momentos del Paleolítico. Debiera tener en cuenta que en las sierras oriéntales, las expansiones se debieron dar en los momentos cálidos, pues durante las glaciaciones los hielos cubrían los pasos entre las montañas y valles.

The first human occupations of the area and the use of stone by the first settlers from the findings and research of recent years. How man evolved from his first steps, his expansion up to here and his material production in the Palaeolithic.


Homo georgicus was the first hominid to leave the African continent 1.8 million years ago. Its descendants arrived in Western Europe six hundred thousand years later, entering the Iberian Peninsula via two possible routes: via the Pyrenees or via Gibraltar. The oldest known human remains are those of the Homo ancestor, in Atapuerca (Burgos).


In the northwest, although there is evidence dating back 800,000 years, the most widespread population of the territory god echo Homo heidelbergensis 400,000 years ago, who may have arrived via two routes: either from the south, along the Atlantic coast. The dispersion indicates that the average rate of the Miño acted as a guiding axis of the settlement, as the large number of Palaeolithic sites found in this area testifies.
There were also abundant deposits discovered in the depressions and eastern mountain ranges of Galicia, which indicates that from remote times the Palaeolithic occupation was intense in these places.

In o Courel, in the site of Chan do Lindeiro, the oldest human bone remains in Galicia were found, dated 8500 years ago, already in the last moments of the Palaeolithic. It should be taken into account that in the eastern mountains, the expansions must have taken place in the warm moments, as during the glaciations the ice covered the passes between the mountains and valleys.