PANEL DE CHAN DO LINDEIRO

Sumio do Chan do Lindeiro

Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel

A cova chamada Sumio do Chan do Lindeiro está situada na parroquia de Zanfoga, próxima á aldea de Fonteboa, no concello de Pedrafita do Cebreiro, a escasos 4 km da divisoria de augas entre o rio Lor e o río Valcarce.

Como sucede no norte do Xeoparque Montañas do Courel, destaca aqui o contraste gris claro do lapiás (afloramento calcario) de Valdeabraira, que delata a posición da cova.

Unha cova moi inestable

En 1981 a espeleoloxía comezaba a ser unha actividade en expansión. Habia nese momento 114 persoas federadas en Galicia. En 1987 chegaron a ser 500.
Os espeleólogos galegos levaban varios anos explorando as covas en novas zonas calcarias, máis alá das coñecidas de Mondoñedo (Cova do Rei Cintolo) e Serra da Enciña da Lastra. As covas das Choias, A Ceza, Tralacosta e outras, dentro do Xeoparque Montañas do Courel e en terras dos Ancares, estaban a ser tamén obxecto de exploración en 1987.


Espeleologos do GES Ártabros (CO) exploraron por vez primeira a Sumio do Chan do Lindeiro. Outros grupos como GES Brigantium (CO), ECDC (CO), C.E. Maúxo (PO) e CETRA (PO), e alumnado e persoal de investigación do Instituto Universitario de Xeoloxía (UDC) continuaron a sua exploracion, topografia e estudo nos anos seguintes.
En 1996 apareceron os primeiros ósos na sima. Non seria ata o ano 2010 cando se soubo que pertencian a un ser humano. Outros ósos do mesmo achado correspondian a 3 uros, un bóvido salvaxe xa extinguido. Ainda pasarán varios anos desde esas datas ata completar definitivamente o seu estudo.

Todos estes restos non foron froito dunha escavación metódica e convencional, senón que, debido á súa orixe catastrófica, foron atopados repartidos, enterrados ou semienterrados por distintas partes da cova, a medida que se avanzaba por ela e se penetraba máis e máis no seu interior. A exploración, de gran dificultade, supoñía un gran risco para os pioneiros debido á inestabilidade dos materiais. Tanto era asi, que a cada visita desaparecian recantos da cova por derrubas, ao tempo que aparecian outros espazos novos.

Sumio do Chan do Lindeiro

Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas del Courel

La cueva llamada Sumio do Chan do Lindeiro está situada en la parroquia de Zanfoga, próxima a la aldea de Fonteboa, en el ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro, a escasos 4 km de la divisoria de aguas entre los ríos Lor y el río Valcarce.

Como sucede en el norte del Geoparque Montañas del Courel, destaca aqui el contraste gris claro del lapiás (afloramento calcario) de Valdeabraira, que delata la posición de la cueva.

Una cueva muy inestable

En 1981 a espeleoloxía comenzaba a ser una actividad en expansión. Habia en ese momento 114 personas federadas en Galicia. En 1987 llegaron a ser 500.

Los espeleólogos gallegos llevaban varios años explorando las cuevas en nuevas zonas calizas, más allá de las conocidas de Mondoñedo (Cueva del Rei Cintolo) y Serra da Enciña da Lastra. Las cuevas de as Choias, A Ceza, Tralacosta y otras, dentro del Geoparque Montañas del Courel y en tierras de los Ancares, estaban siendo también objeto de exploración en 1987.

Espeleologos del GES Ártabros (CO) exploraron por vez primera la Sumio do Chan do Lindeiro. Otros grupos como GES Brigantium (CO), ECDC (CO), C.Y. Maúxo (PO) y CETRA (PO), y alumnado y personal de investigación del Instituto Universitario de Geología (UDC) continuaron su exploracion, topografia y estudio en los años siguientes.

En 1996 aparecieron los primeros huesos en la sima. No seria hasta el año 2010 cuando se supo que pertencian la un ser humano. Otros huesos del mismo hallazgo correspondian a 3 uros, un bóvido salvaje ya extinguido. Ainda pasarán varios años desde esas fechas hasta completar definitivamente su estudio.

Todos estos restos no fueron fruto de una excavación sistemática y convencional, sino que, debido a su origen catastrófico, fueron encontrados repartidos, enterrados o semienterrados por distintas partes de la cueva, la medida que se avanzaba por ella y se penetraba más y más en su interior. La exploración, de gran dificultad, suponía un gran riesgo para los pioneros debido a la inestabilidad de los materiales. Tanto era asi, que a cada visita desaparecian esquinas de la cueva por derribas, al tiempo que aparecian otros espacios nuevos.

Sumio de Chan do Lindeiro

Courel Mountains UNESCO Global Geopark

The cave called Sumio do Chan do Lindeiro is located in the parish of Zanfoga, near the village of Fonteboa, in the municipality of Pedrafita do Cebreiro just 4 km from the watershed between the Lor river and the Valcarce river.

As happens in the north of the Courei Mountains Geopark the light grey contrast ofthe karren (limestone outcrop) of Valdeabrala stands out. betraying the position of the cave.

A very unstable cave

In 1981 speleology as an activity started to boom. At that time there were 124 federated people in Galicia. The number reached 500 in 1987.


Galician speleologists had been exploring the caves in new limestone arcas for several years, apart from those known in Mondoñedo (Cova do Rei Cintolo) and Serra da Enciña da Lastra. They were also exploring the caves of As Choias, A Ceza, Tralacosta and others, within the Courel Mountains Geopark and in lands of Os Ancares.

Speleologists of GES Artabros (CO) first explored the Sumio do Chan do Lindeiro in 1981 Other groups such as GES Brigantium (CO), ECDC (CO), C.E. Mauxo (PO), and CETRA (PO), and the following years students and research staff from the University Institute of Geology (UDC) continued their exploration, topography and surveys.


In 1996 the first bones we found in the pit. It was not until 2010 that they found out that they belonged to a human. Other bones from the same finding belonged to 3 aurochs, an already extinct wild bovine Several more years had to etapse since then unti their complete survey could be finished.

All these remains were not the result of a methodical and conventional excavation. Due to their catastrophic origin, they were found distributed, buried or semi-buried in different parts of the cave as the excavation advanced and penetrated deeper and deeper inside. The highly difficult exploration was very risky for the pioneers because of the instability of the materials. So much so that on every visit, comers of the cave disappeared due to landslides while other new spaces appeared.