PANEL DO ACCIDENTE DE ELBA

Como puido ser a historia?


Hai aproximadamente 9.300 anos, unha moza pastora conducía un grupo de tres uros (xa case adultos e semidomesticados) por un camiño de montaña. Era posiblemente inverno e o chan, por enriba dos 1.000 m de altitude, estaba nevado.


Quizais sen sabelo, internaronse sobre o afloramento
calcario de Valdeabraita. Ignoraban que debaixo deles habla unha rede de simas, covas e galerias labradas pola auga ao longo de miles de anos. E posible que, ao seu paso. o inestable terreo calcario sufrise un leve movemento estrutural. O terreo cedeu bruscamente e a muller e os tres uros serian arastrados sen remedio pola derruba Atrapados entre terra, arxila e bloques de pedra. posiblemente sufriron fortes traumatismos e esmagamentos que les causaron rapidamente a morte.


A muller e os tres uros desapareceron enton. Unicamente se alguén tivese pasado polo lugar moi pouco tempo despois poderia ver as suas pegadas. Pero se non aconteceu as ou a neve as cubriu, ninguen puido saber máis dos viaxeiros. Como se os tragase a terra!.


Os seus restos non repousaron no mesmo lugar para sempre. Co paso do tempo volveron producirse derrubas Os seus esqueletos, entón xa desmembrados, serian arrastrados a capas máis profundas da dolina e dispersados polo seu interior.

Qué é unha dolina?

Unha dolina é unha morfologia en forma de embude, propia de terreos calcarios, producida pola disolución das calcarias pola auga subterránea e/ou afundimento do terreo sobre o teito dunha cova ou oco cárstico.

¿Como pudo ser la historia?

Hace aproximadamente 9.300 años, una chica pastora conducía un grupo de tres uros (ya casi adultos y semidomesticados) por un camino de montaña. Era posiblemente invierno y el suelo, por arriba de los 1.000 m de altitud, estaba nevado.

Quizás sin saberlo, se internaron sobre el afloramiento calcario de Valdeabraita. Ignoraban que debajo de ellos habia una red de simas, cuevas y galerias labradas por el agua a lo largo de miles de años. Y posible que, a su paso, el inestable terreno calcario sufriera un leve movimiento estructural. El terreno cedió bruscamente y la mujer y los tres uros serian arastrados sin remedio por la derriba. Atrapados entre tierra, arcilla y bloques de piedra. posiblemente sufrieron fuertes traumatismos y aplastamientos que les causaron rápidamente la muerte.

La mujer y los tres uros desaparecieron entonces. Únicamente si alguien hubiera pasado por el lugar muy poco tiempo después poderia ver sus huellas. Pero si no aconteció las o la nieve las cubrió, nadie pudo saber más de los viajeros. ¡Como si se los tragara la tierra!.

Sus restos no reposaron en el mismo lugar para siempre jamás. Con el paso del tiempo se volvieron a producir derribas Sus esqueletos, entonces ya desmembrados, serian arrastrados a capas más profundas de la dolina y dispersados por su interior.

Qué es una dolina?

Una dolina es una morfologia en forma de embudo, propia de terrenos calcarios, producida por la disolución de las calizas por el agua subterráneo y/o hundimiento del terreno sobre el techo de una cueva o hueco cárstico.

How would the story go?


Approximately 9.300 years ago a young shepherdess was leading a group of 3 aurochs (already almost adult and semi-domesticated) along a mountain path. It was possibly winter and over an altitude of 1,000 m the ground was covered with snow.


Perhaps without knowing they went into the limestone outcrop of Valdeabraira. They ignored the fact that a network of chasms, caves and galleries carved by the water throughout thousands of years was beneath them. Possibly the unstable limestone terrain tuntained slight structural movement. The ground suddenly gave way and the woman and the three aurochs were inexorably dragged down by the collapse. Trapped among earth, clay and blocks of stone, they probably suffered severe trauma and crushing which quickly caused their death.


The woman and the three aurochs then disappeared. Only if someone had passed by that place a short time later could they have seen the footprints. But if it did not happen that way, or if the snow covered them, nobody would have known anything more about the travellers. Just as if the earth had swallowed them!


Their remains did not rest in the same place forever. With the passage of time further collapses occurred. The Skeletons now alieady d’amembered would be dragged Into deeper layers of the sinkhole and scattered inside it
Pero… como sabemos que todo isto puido suceder así? But how do we know all this could have happened that way?Un accidente mortal A mortal accident


What is a sinkhole?


A sinkhole or doline a funnel-shaped morphology, typical in lilmestcine soilk, produced by the dissolution of limestone by groundwater and/or the collapse of soul on the roof of a cave or karst cavity.