PANEL DO PERFIL XEOLÓXICO

PERFIL XEOLÓXICO DO XEOPARQUE MONTAÑAS DO COUREL.

O perfil mostra un “corete xeolóxico” coa disposición das rochas realizado fundamentalmente de norete a sur, a través do Xeoparque da UNESCO Montañas do Courel, seguindo a liña continua representada no mapa. O corte xeolóxico está dividido en dúas franxas separadas por unha liña grosa negra. A franxa inferior mostra a xeoloxía que podemos ver hoxe en dia baixo o perfil actual do terreo, mentres que a franxa superior mostra a estrutura xeolóxicia que xa desapareceu pola erosión. Esta parte erosionada puidor ser recontruida ao conservarese noutras áreas do Xeoparque (leste e oeste).
As dobras e fallas, observables a todas as escalas, formáronse durante a Oroxenia Varisca, que tivo lugar hai entre 360 e 290 millóns de anos. A súa formación comezou con procesos de compresión, acompañados de deformación, metamorfismo e plutonismo, que se estenden ao longo do tempo, pero que nos que poden diferenciarse diferentes episodios. O plutonismo maniféstase nunha pequena porción do Macizo da Rúa ao leste do Xeoparque (mapa xeolóxico), e en dous tipos diferentes de granitos na parte sur do perfil.

A Oroxenia Varisca produciuse mediante tres fases tectónicas compresivas que afectaron á cortiza continental. Na primeira fase, formáronse as dobras deitadas de grande amplitude como o Anticlinal do Piornal e o Sinclinal do Courel. A segunda fase xerou grandes cabalgamentos (fallas inversas de baixo ángulo) no sur do corte xeolóxico, ao meesmo tempo que se depositou a Serie de San Clodio. A terceira fase creou novas dobras verticais na metade meridional do corte xeolóxico, coma o Sinclinal do Sil e Anticlinorio do Ollo de Sapo, que repregaron as dobras deitadas da primeira fase, como o Anticlinal de Vilachá. A falla inversa de San Clodio probablemente formouse ao final desta terceira fase. As tres fases desenvolveron estruturas a menos escala, como dobras menores e foliacións tectónicas (clivaxe, esquistosidade, pizarrosidade) penetrativas e paralelas aos planos axiais dos seus pregamentos. Estas foliacións márcanse coa letra S e o número da fase tectónica S1, S2 e S3.

A Oroxenia Varisca en Galicia incluíu tamén dúas fases tectónicas extensionais acontecidas antes e despois da terceira fase compresiva. A derradeira fase extensional xerou a falla normal de Chao do Couso. No final da Oroxenia Varisca, na denominada fase tardía, desenvolvéronse fracturas tardi-variscas con orientación preferente noreste-sueste, como as fallas de Santa Eufemia e Eiriz. Posteriormente, durante a apertura do Océano Atlántico, que comezou no sur da Península Ibérica no Xurásico Superior, produciuse a intrusión de magma seguindo as fracturas tardi-variscas dando lugar aos abundantes diques ígneos de diabasas na parte central do Xeoparque.

Do Cretácico Superior ao Mioceno, produciuse a Oroxenia Alpina e algunhas das fallas previas estiveronactivas de novo, polo que o desprazamento que mostran actualmente as fallas tardi-variscas non se corresponde só co movemento acontecido durante a Oroxenia Varisca. Durante a Oroxenia Alpina, as Montañas do Courel eleváronse e formáronse depresións tectónicas como a de Quiroga ou o Bierzo, recheas por sedimentos e rochas cenozoicas. Na fase póstuma á Oroxenia Alpina o relevo adquiriu a súa configuración actual formándose os sedimentos pliocenos e cuaternarios.

PERFIL GEOLÓGICO DEL GEOPARQUE MONTAÑAS DO COUREL.


El perfil muestra un “corte geológico” con la disposición de las rocas realizado fundamentalmente de norete a sur, a través del Geoparque de la UNESCO Montañas del Courel, siguiendo la línea continua representada en el mapa. El corte geológico está dividido en dos franjas separadas por una línea gruesa negra. La franja inferior muestra a geología que podemos ver hoy en la dice bajo el perfil actual del terreno, mientras que la franja superior muestra a estructura xeolóxicia que ya desapareció por la erosión. Esta parte erosionada puidor ser recontruida al conservarese en otras áreas del Geoparque (este y oeste).
Las doblas y fallas, observables a todas las escalas, se formaron durante la Orogenia Varisca, que tuvo lugar hay entre 360 y 290 millones de años. Su formación comenzó con procesos de compresión, acompañados de deformación, metamorfismo y plutonismo, que se extienden a lo largo del tiempo, pero que en los que pueden diferenciarse diferentes episodios. El plutonismo se manifiesta en una pequeña porción del Macizo de la Rúa al este del Geoparque (mapa geológico), y en dos tipos diferentes de granitos en la parte sur del perfil.


La Orogenia Varisca se produjo mediante tres fases tectónicas compresivas que afectaron a la corteza continental. En la primera fase, se formaron las doblas acostadas de grande amplitud como el Anticlinal del Piornal y el Sinclinal del Courel. La segunda fase generó grandes cabalgamientos (faltas inversas de bajo ángulo) en el sur del corte geológico, al meesmo tiempo que se depositó la Serie de San Clodio. La tercera fase creó nuevas doblas verticales en la mitad meridional del corte geológico, como el Sinclinal del Sil y Anticlinal del Ojo de Sapo, que replegaron las doblas acostadas de la primera fase, como el Anticlinal de Vilachá. La falta inversa de San Clodio probablemente se formó al final de esta tercera fase. Las tres fases desarrollaron estructuras a menos escala, como doblas menores y foliaciones tectónicas ( clivaxe, esquistosidade, pizarrosidade) penetrativas y paralelas a los planos axiales de sus plegamientos. Estas foliaciones se marcan con la letra S y el número de la fase tectónica S1, S2 y S3.


La Orogenia Varisca en Galicia incluyó también dos fases tectónicas extensionales ocurridas antes y después de la tercera fase compresiva. La última fase extensional generó la falta normal de Chao del Couso. En el final de la Orogenia Varisca, en la denominada fase tardía, se desarrollaron fracturas tardi-variscas con orientación preferente noreste-sureste, como las fallas de Santa Eufemia y Eiriz. Posteriormente, durante la apertura del Océano Atlántico, que comenzó en el sur de la Península Ibérica en el Jurásico Superior, se produjo la intrusión de magma siguiendo las fracturas tardi- variscas dando lugar a los abundantes diques ígneos de diabasas en la parte central del Geoparque.


Del Cretácico Superior al Mioceno, se produjo la Orogenia Alpina y algunas de las faltas previas estiveronactivas de nuevo, por lo que el desplazamiento que muestran actualmente las faltas tardi-variscas no se corresponde solo con el movimiento acontecido durante la Oroxenia Varisca. Durante la Orogenia Alpina, las Montañas del Courel se elevaron y se formaron depresiones tectónicas como la de Quiroga o el Bierzo, rellenas por sedimentos y rocas cenozoicas. En la fase póstuma a la Orogenia Alpina el relieve adquirió su configuración actual formándose los sedimentos pliocenos y cuaternarios.

COUREL MOUNTAINS GLOBAL GEOPARK GEOLOGICAL PROFILE.

The profile shows a geological cross-section running mainly from the north to the south through the Montañas do Courel UNESCO Global Geopark along the continuos line shown on the map. The cross-section is divided into two parts separated by a thick black line. The lower part displays the geology that we can see today beneath the topography, while the upper part depicts the geology that has been removed by erosion. This eroded upper part could be reconstructed, since it is preserved in other areas of the Geopark.
Folds and faults observed at all scales were formed during the Variscan Orogeny, from 360 to 290 million years ago. The process began with compression, accompanied by deformation, metamorphism and plutonism, extended over time but where different episodes can be identified.

Plutonism can be seen in a small portion of the Rúa Massif to the east of the geopark, and in two different kinds of granites in the south of the profile,
The Variscan Orogeny at the scale of the continental crust proceeded along three compression phases. During the first phase, large overturned and recumbent folds were formed, as the Piornal Anticline and O Courel Syncline. The second phase generated a large thrust (low-angle reverse faulty as shown in the south of the geological cross-section, coevally with the deposition of San Clodio Series. The third phase created new, upright folds in the southern half of the Geopark, as the Sil Syncline and the Ollo de Sapo Anticlinorium, which re-folded the previous phase-1 recumbent folds, such as the Vilachá Anticline. The San Clodio reverse fault probably formed at the end of this third phase. The three phases developed geological structures at lower scale, such as minor folds and pervasive foliations (cleavage, schistosity) parallel to the axial planar of the folds. These foliations are defined with the letters and the number of the tectonic phase:S1, S2 and S3.


In Galicia the Variscan Orogeny included also two extensional tectonic phases, one before and the other after the third compression phase. The latter produced the Chao do Couso normal fault. Even later, fractures developed during the late phase of the Variscan orogeny. Most of these fractures are NE-SW oriented, such as the Santa Eufemia and Eiriz faults. During the opening of the Atlantic Ocean, started at the south of the Iberian Peninsula during the Upper Jurassic, magma intruded the bedrock following late-Variscan faults and formed abundant igneous dykes of diabase at the centre of the Geopark.


The Alpine Orogery occurred from the Upper Cretaceous to the Miocene, and caused the reactivation of some late-Variscan faults, so their present net slip may not entirely be the result of Variscan movements. During the Alpine Orogeny, Courel Mountains uplifted forming the tectonic depressions of Quiroga, El Bierzo and others, which were filled with Cenozoic sediments and rocks. Finally, the relief acquired the current configuration and Pliocene and Quaternary sediments were deposited.