PANEL DO PREGAMENTO

A MELLOR PROBA DUN CHOQUE ENTRE CONTINENTES PERDIDOS. 

Unhas rochas orixinadas no fondo do mar. 

As lousas e cuarcitas que forman o pregamento formáronse a partir de sedimentos mariños depositados durante o Paleozoico inferior, hai entre 570 e 410 millóns de anos, nas placas de Laurasia e Gondwana. 

A longa historia do maxestuoso pregamento de Campodola e Leixazós comezou hai uns 350 millóns de anos. Galicia, tal e como a coñecemos, ainda non existía. De feito, estaba dividida en dúas partes. A metade occidental pertencía ao continente de Laurasia e a oriental ao de Gondwana. Entre elas había un océano. Entón as placas submarinas de ambas as dúas partes comezaron a achegarse ata chocar e emerxer. A mellor e máis espectacular proba daquel choque é o pregamento de Campodola e Leixazós. 

ASÍ SE FORMA UN PREGAMENTO 

O pregamento nace por efecto da presión tectónica (do interior da Terra) sobre as capas externas da codia terrestre, adoptando formas distintas segundo a dureza ou plasticidade relativa de cada unha das capas e segundo a dirección da presión sobre elas. 

TIPOS DE PREGAMENTO 

Os principais tipos de pregamento, segundo a forma que producen tanto a dirección e intensidade das forzas tectónicas na codia terrestre como a consistencia e disposición de estratos de distintos materiais (rochas brandas e duras, sedimentos brandos, etc.) 

 • Pregamento recto ou vertical, eixe ou liña de flexión de 90º coa horizontal. 
 • Pregamento inclinado, eixe ou liña de flexión entre a vertical e os 45º. 
 • Pregamento tumbado, eixe ou liña de flexión con maior inclinación de 45º. 
 • Pregamento deitado, eixe ou liña de flexión horizontal. 

LA MEJOR PRUEBA DE UN CHOQUE ENTRE CONTINENTES PERDIDOS. 

Unas rocas originadas en el fondo del mar. 

Las pizarras y  cuarcitas que forman el pegamento se formaron a partir de sedimentos marinos depositados durante lo  Paleozoico inferior, hay entre 570 y 410 millones de años, en las placas de Laurasia y  Gondwana. 

La larga historia del majestuoso  plegamiento de Campodola y  Leixazós comenzó hay unos 350 millones de años. Galicia, tal y como la conocemos,  aún no existía. De hecho, estaba dividida en dos partes. La mitad occidental pertenecía al continente de  Laurasia y la oriental al de  Gondwana. Entre las eres había un océano. Entonces las placas submarinas de ambas dos partes comenzaron a acercarse hasta chocar y emerger. La mejor y más espectacular prueba de aquel choque es el  plegamiento de  Campodola y  Leixazós. 

ASÍ SE FORMA UN  PLEGAMIENTO 

El  plegamiento nace por efecto de la presión tectónica (del interior de la tierra) sobre las capas externas de la corteza terrestre, adoptando formas distintas segundo la dureza o plasticidad relativa de cada una de las capas y según la dirección de la presión sobre ellas. 

TIPOS DE  PLEGAMIENTO 

Los principales tipos de  plegamiento, según la forma que producen tanto la dirección e intensidad de las fuerzas  tectónicas en la corteza terrestre como la consistencia y disposición de estratos de distintos materiales (rocas blandas y duras, sedimentos blandos, etc.) 

 • Plegamiento recto o vertical, eje o línea de flexión de 90º con la horizontal. 
 • Plegamiento inclinado, eje o línea de flexión entre la vertical y los 45º. 
 • Plegamiento  tumbado, eje o línea de flexión con mayor inclinación de 45º. 
 • Plegamiento acostado, eje o línea de flexión horizontal.

THE BEST TEST OF A COLLISION BETWEEN LOST CONTINENTS. 

Some rocks originated at the bottom of the sea.The slates and quartzites that make up the glue were formed from marine sediments deposited during the Lower Paleozoic, between 570 and 410 million years old, on the Laurasia and Gondwana plates.The long history of the majestic folding of Campodola and Leixazós began some 350 million years ago. Galicia, as we know it, did not yet exist. In fact, it was divided into two parts. The western half belonged to the continent of Laurasia and the eastern half to Gondwana. Between the are there was an ocean. Then the underwater plates of both parties began to approach until colliding and emerging. The best and most spectacular proof of that crash is the folding of Campodola and Leixazós. 

 
THIS IS HOW A FOLD IS FORMED. 

The folding is born by the effect of the tectonic pressure (from the edge of the earth) on the external layers of the earth’s crust, adopting different forms depending on the relative hardness or plasticity of each of the layers and according to the direction of the pressure on them . 

TYPES OF FOLDING. 

The main types of folding, according to the shape produced by both the direction and intensity of the tectonic forces in the earth’s crust and the consistency and arrangement of layers of different materials (soft and hard rocks, soft sediments, etc.) 

 •  Straight or vertical bending, axis or bending line of 90º with the horizontal. 
 • Inclined bending, axis or bending line between vertical and 45º. 
 • Flat bending, axis or bending line with a greater inclination of 45º. 
 • Lying fold, axis or horizontal flexion line.