PANEL DO ROSTRO DE ELBA

Imaxinando o rostro de Elba

A boveda cranial, exposta nesta sala, é a parte máis importante conservada dos osos de Elba para intentar reconstruir a súa cabeza e o seu rostro. Por desgraza, non se recuperaron os ósos da base do cranio de xeito máis evidente o rostro: as mandíbulas e os ósos do nariz.

A tecnoloxía forense para reconstruir un rostro a partir dos ósos baséase na estabilidade das proporcións das medidas antropométricas entre as diferentes partes da estructura ósea e as partes brandas da cabeza. A antropoloxía ocúpase de rexistrar esas medidas para cada fenotipo humano. Para o desenvolvemento físico dun individuo desde o seu nacemento ata a súa idade adulta e vellez. O estudo da paleontropoloxía ocúpase deste coñecemento a través das diferentes especies.

Intentar recuperar o rostro de Elba foi moito máis complicado que descubrir a súa cor de pel e de ollos, altura ou peso. Estamos, desde logo, ante unha aproximación.

Por último, as modernas técnicas biométricas que hoxe se empregan nos programas de recoñecemento facial (mediante sistemas de intelixencia artificial) baséanse tamén no procesamento desas medidas estándar das súas proporcións.

Estudo antropolóxico xeral

 1. Esbozo antropolóxico. Aproximación baseándose nos coñecementos básicos sobre o fenotipo e nas técnicas habituais de correlación ósos/partes brandas e estimación do índice de masa corporal. Foto 1.
 2. Reconstrución dixital da bóveda con réplicas dos ósos conservados por impresión 3D.
 3. Reconstrucción do esqueleto facial. Colocación de soporte e recheo con exceso de escuma de poliuretano para a súa talla/modelaxe previa e marcación para colocación de referencias de partes brandas sobre o óso. (Fotos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).
 4. Fase artística inicial. Colocación das referencias para partes brandas. Variñas de lonxitude coñecida situadas en puntos determinados para coñecer a profundidade desde a superficie ata o óso. Comezo de colocación de pasta de modelar e modelaxe xeral. Foto 12
 5. Fase artística intermedia. Exame provisional da modelaxe, discusión do resultado entre artista e forense e toma de decisións. Foto 13
 6. Fase artística final. Retoque subxectivo da modelaxe. Colocación de pelo e pintado facial. Fotos 14, 15.

Imaginando el rostro de Elba

La boveda craneal, expuesta en esta sala, es la parte más importante conservada de los osos de Elba para intentar reconstruir su cabeza y su rostro. Por desgracia, no se recuperaron los huesos de la base del cráneo de manera más evidente el rostro: las mandíbulas y los huesos de la nariz.

La tecnología forense para reconstruir un rostro a partir de los huesos se basa en la estabilidad de las proporciones de las medidas antropométricas entre las diferentes partes de la estructura ósea y las partes blandas de la cabeza. La antropología se ocupa de registrar esas medidas para cada fenotipo humano. Para el desarrollo físico de un individuo desde su nacimiento hasta su edad adulta y vejez. El estudio de la paleontropología se ocupa de este conocimiento a través de las diferentes especies.

Intentar recuperar el rostro de Elba fue mucho más complicado que descubrir su color de piel y de ojos, altura o peso. Estamos, desde luego, ante una aproximación.

Por último, las modernas técnicas biométricas que hoy se emplean en los programas de reconocimiento facial (mediante sistemas de inteligencia artificial) se basan también en el procesamiento de esas medidas estándar de sus proporciones.

Estudio antropológico general

 1. Croquis antropológico. Aproximación basándose en los conocimientos básicos sobre el fenotipo y en las técnicas habituales de correlación huesos/partes blandas y estimación del índice de masa corporal. (Foto 1).
 2. Reconstrucción digital de la bóveda con réplicas de los huesos conservados por impresión 3D.
 3. Reconstrucción del esqueleto facial. Colocación de soporte y relleno con exceso de espuma de poliuretano para su talla/modelación previa y marca para colocación de referencias de partes blandas sobre el hueso. (Fotos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).
 4. Fase artística inicial. Colocación de las referencias para partes blandas. Variñas de longitud conocida situadas en puntos determinados para conocer la profundidad desde la superficie hasta el hueso. Comienzo de colocación de pasta de modelar y modelación general. (Foto 12).
 5. Fase artística intermedia. Examen provisional de la modelación, discusión del resultado entre artista y forense y toma de decisiones. (Foto 13)-
 6. Fase artística final. Retoque subjetivo de la modelación. Colocación de pelo y pintado facial. (Fotos 14 y 15).

Imagining the Elba’s face

The cranial vault, exhibited in this room, is the most important preserved part of Elba’s bones with which to try to rebuild her head and face. Unfortunately, the bones at the base of the skull have not been recovered, neither do we have the most important ones that make up her face more clearly: the jaws and the nose bones.

Forensic technology to reconstruct a face from bones is based on the stability of the proportions of the anthropometric measurements between the different parts of the bone structure and the soft tissue of the head. Anthropology is responsible for reccording these measures for each human phenotype. For the physical development of an individual from birth to adulthood and old age. The study of the paleonthropology deals with this knowledge through different species.

Trying to recover Elba’s face was much more complicated than finding out the colour of her skin and eyes, height or weight. Of course we are faced with an approximation.

Finally, the modern biometric techniques used today in facial recognition programs (using artificial intelligence systems) are also based on processing these standard measures and their proportions.

General anthropological study

 1. Anthropological sketch. Approximation based on basic knowledge about the phenotype and usual b0ne/soft tissue correlation techniques and estimate of Body Mass index. Photo 1.
 2. Digital reconstruction of the vault with replicas of the preserved bones using 3D printing (Photos 2, 3 and 4).
 3. Reconstruction of the facial skeleton. Placement of support and filling with excess polyurethane foam for her size/preliminary modeling and marking for placement of soft tissue references on the bone. (Photos 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans 11).
 4. Intial artistic phase. Placement of refeerences for soft tissue. Rods of a know lenght placed at certains points for knowing the depth fromo the surface to the bone. beginning the laying of modelling paste and general modelling. (Photo 12).
 5. Intermediate artistic phase. Provisional modelling examination discussion of the result between the artist and forensic expert, and decision making. (Photo 13).
 6. Final artistic phase. Subjective retouching of the modelling. Hair placemente and facial painting. (Photos 14 and 15).