PANEL DO TRABALLO DA PEDRA

A VIDA NO PALEOLÍTICO: O TRABALLO DA PEDRA

Os homínidos aproveitaron os recursos do medio no que habitaban para fabricar as súas ferramentas. A maior parte delas, feitas en pedra, son a principal evidencia que temos hoxe en día das ocupacións paleolíticas, xa que materiais orgánicos como o óso ou as astas non se conservan en Galicia debido á acidez da terra, coa excepción dos solos calizos do Noroeste.

Pero non todas as pedras eran aptas para a talla, se non que se escollían aquelas cunha fractura que fose regular e cunha dureza determinada para poder traballar sobre materiais duros como a madeira e as peles. En Galicia aproveitáronse especialmente a cuarcita e o seixo locais.

O PROCESO POLO CAL UNHA PEDRA É TRANSFORMADA POLO HOMÍNIDO PARA FACER UNHA FERRAMENTA CHÁMASE CADEA OPERATIVA, E COMPONSE DOS SEGUINTES PASOS:

O ABASTECEMENTO

Os homínidos procuraron cantos rodados nos ríos para tallalos e obter bordos afiados cos que levar a cabo todas as súas tarefas cotiás como cazadores-recolectores: cortar raíces, cazar animais e descamalos, preparar peles, traballar madeira, etc.

A PRODUCCIÓN

Ao golpear dous cantos entre sí, pódense obter dous productos: por un lado a pedra principal ou núcleo, sobre o que se golpea, e por outro as lascas ou fragmentos extraídos del. Tanto o primeiro como as segundas poderían ser empregados como instrumentos de traballo.

O USO

O contacto das ferramentas líticas conj diferentes elementos (pel, madeira, óso…) deixa na pedra “marcas de uso” microscópicas e específicas segundo o material traballado, que hoxe en día nos permiten coñecer as tarefas que realizaban os homínidos.

O ABANDONO

Cando unha peza quedaba inservible polo desgaste ou porque xa non era de utilidade, o homínido desfacíase dela e tallaba outra nova para substituila.

LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO: EL TRABAJO DE LA PIEDRA 

Los homínidos aprovecharon los recursos del medio en el que habitaban para fabricar sus herramientas. La mayor parte de ellas, hechas en piedra, son la principal evidencia que tenemos hoy en día de las ocupaciones paleolíticas, ya que materiales orgánicos como el hueso o las astas no se conservan en Galicia debido a la acidez de la tierra, con la excepción de los suelos calizos del Noroeste. 

Pero no todas las piedras eran aptas para la talla, sino que se escogían aquellas con una fractura que fuera regular y con una dureza determinada para poder trabajar sobre materiales duros como la madera y las pieles. En Galicia se aprovecharon especialmente la cuarcita y el guijarro locales.

EL PROCESO POR EL CUAL UNA PIEDRA ES TRANSFORMADA POR EL HOMÍNIDO PARA HACER UNA HERRAMIENTA SE LLAMA CADENA OPERATIVA, Y SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES PASOS:

El ABASTECIMIENTO

Los homínidos procuraron cuántos rodados en los ríos para tallarlos y obtener bordos afilados con lo que llevar a cabo todas sus tareas cotidianas cómo cazadores- recolectores: cortar raíces, cazar animales y descamarlos, preparar pieles, trabajar madera, etc.

LA PRODUCCIÓN

Al golpear dos cantos entre sí, se pueden obtener de los productos: por un lado, la piedra principal o núcleo, sobre lo que se golpea, y por otro las lascas o fragmentos extraídos de él. Tanto el primero como las segundas podrían ser empleados como instrumentos de trabajo.

El USO

El contacto de las herramientas líticas  con diferentes elementos (piel, madera, hueso…) deja en la piedra “marcas de uso” microscópicas y específicas según el material trabajado, que hoy en día nos permiten conocer las tareas que realizaban los homínidos.

El ABANDONO

Cuando una pieza quedaba inservible por el desgaste o porque ya no era de utilidad, el homínido se deshacía de ella y tallaba otra nueva para substituila.

LIFE IN THE PALAEOLITHIC: THE WORK OF THE STONE
The hominids took advantage of the resources of the environment in which they lived to make their tools. Most of them, made of stone, are the main evidence we have today of the Palaeolithic occupations, since organic materials such as bone or antlers are not preserved in Galicia due to the acidity of the soil, with the exception of the limestone soils of the Northwest.
But not all the stones were suitable for carving, but those with a regular fracture and a determined hardness were chosen to be able to work on hard materials such as wood and leather. In Galicia, the local quartzite and pebble were especially used.
THE PROCESS BY WHICH A STONE IS TRANSFORMED BY THE HOMINID TO MAKE A TOOL IS CALLED OPERATIONAL CHAIN, AND IT CONSISTS OF THE FOLLOWING STEPS:
The SUPPLY
The hominids sought out how many rolled in the rivers to carve them and obtain sharp edges with which to carry out all their daily tasks as hunter-gatherers: cutting roots, hunting animals and scalping them, preparing skins, working wood, etc.
THE PRODUCTION
By hitting two edges together, the products can be obtained: on the one hand, the main stone or core, on which it is hit, and on the other hand, the chips or fragments extracted from it. Both the first and the second could be used as working tools.
The USE
The contact of lithic tools with different elements (skin, wood, bone…) leaves microscopic and specific “use marks” on the stone according to the material worked, which today allow us to know the tasks that the hominids performed.
ABANDONMENT
When a piece became unusable due to wear or because it was no longer useful, the hominid would get rid of it and carve a new one to replace it.