PANEL DO XEOPARQUE MONTAÑAS DO COUREL

Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel 

O 11 de abril de 2019 o Xeoparque das Montañas do Courel, nacido da unión dos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil, incorporouse oficialmente ás redes Europea e Global de Xeoparques da UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura). Foi en recoñecemento á riqueza xeolóxica desta bisbarra como base para o desenvolvemento local de todo o seu territorio. 

A principal achega mundial deste xeoparque é o seu carácter tectónico, xeolóxico e mineralóxico no que sobresae a nivel internacional o Global Geosite Dobras deitadas da Serra do Courel. Ademais, é no seu conxunto un lugar de recoñecida referencia internacional pola conexión íntima entre o patrimonio xeolóxico e o ser humano, tal como o demostran os seus extraordinarios patrimonios natural e cultural. O 52% das Montañas do Courel está, por outro lado, protexido polos Lugares de Interese Comunitario Ancares-Courel e Macizo Central de Galicia, o Sitio natural de Interese Turístico Devesa da Rogueira e o Monumento Natural de Galicia Pregamento Xeolóxico de Campodola-Leixazós. 

Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel 

El 11 de abril de 2019, el Geoparque de las Montañas de Courel, nacido de la unión de los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil, fue incorporado oficialmente a las redes europeas y mundiales de Geoparques de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Ciencia y Cultura). Fue en reconocimiento a la riqueza geológica de esta región como base para el desarrollo local de todo su territorio. 

La principal aportación global de este geoparque es su carácter tectónico, geológico y mineralógico en el que destacan internacionalmente los pliegues Global Geosite Lying de la Serra do Courel. Además, es en su conjunto un lugar de reconocido referencia internacional por la íntima conexión entre el patrimonio geológico y el ser humano, como lo demuestra su extraordinario patrimonio natural y cultural. El 52% de la Sierra de Courel está, por otro lado, protegido por los Sitios de Interés Comunitario Ancares-Courel y Macizo Central de Galicia, el Paraje Natural de Interés Turístico Devesa da Rogueira y el Monumento Natural de Galicia Pliegue Geológico de Campodola-Leixazós. 

Courel Mountains UNESCO Global Geopark 

On April 11, 2019, the Courel Mountains Geopark, born from the union of the municipalities of Folgoso do Courel, Quiroga and Ribas de Sil, was officially incorporated into the European and Global networks of UNESCO Geoparks (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Science and Culture). It was in recognition of the geological richness of this region as a basis for the local development of its entire territory. 

The main global contribution of this geopark is its tectonic, geological and mineralogical character in which the Global Geosite Lying folds of the Serra do Courel stand out internationally. In addition, it is as a whole a place of recognized international reference for the intimate connection between geological heritage and human beings, as evidenced by its extraordinary natural and cultural heritage. 52% of the Courel Mountains are, on the other hand, protected by the Sites of Community Interest Ancares-Courel and Central Massif of Galicia, the Natural Site of Tourist Interest Devesa da Rogueira and the Natural Monument of Galicia Geological Fold of Campodola-Leixazós.