PANEL DOS DEPOSITOS GLACIARES

DEPÓSITOS GLACIARES

Os glaciares son auténticas máquinas transportadoras de sediementos tanto na fronte como nos laterais, na súa base e no seu interior. Cando desaparecen os xeos, quedan polo territorio acumulacións moi diversas que na actualidade nos serven para detectar a súa presenza no pasado.

DEPÓSITO SUBGLACIAR DA SEARA.

O corte do terreo orixinado pola construcción da estrada da Cruz de Outeiro á Seara permítenos descubrir o interior dunha morena. Sedimentos moi finos e moi compactos que amosan distintas épocas na vida do glaciar e a enorme presión que sufriron polo peso do xeo.

Entre os distintos cantos que atopamos na morena, a diferenza de cor indica a súa distinta natureza e orixe. As escuras son pedras de lousa do propio substrato. As claras son diabasas procedentes da parte alta do val, arrastradas polo glaciar.

Estas fotos tomadas co microscopio permiten ver con detalle como son os sedimentos glaciares e os grans de cuarzo con morfoloxía de presión glaciar. Disposición e forma dos grans nos sedimentos do depósito subglaciar.

Microtexturas superficiais dos grans produto da erosión glaciar.

CORDÓNS MORÉNICOS DA LUCENZA

Na zona sobre a que asenta a lagoa da Lucenza distinguense unha serie de cordóns morénicos que deixan constancia das fases do retroceso do glaciar. En circos como este é onde comezan as linguas de xeo ao inicio da glaciación e onde máis tarde desaparecen.

Bloques de modelado glaciar procedentes dos cordóns morénicos da Lucenza.

  • Adoitan ter unha forma cun perfil semellante a unha táboa de pasr o ferro. Aplanadas, bastante lisas, máis estreitas nun extremo e máis anchas no outro, e cos bordos redondeados, sen arestas vivas.
  • Presentan multitude de estrías (sucos) produto da fricción ocasionada polo avance/retroceso do xeo.

DEPÓSITOS GLACIARES

Los glaciares son verdaderas máquinas transportadoras de sedimentos tanto en la parte frontal como en los laterales, en su base y en el interior. Cuando el hielo desaparece, hay acumulaciones muy diversas en el territorio que actualmente nos sirven para detectar su presencia en el pasado.

DEPÓSITO SUBGLACIARIO DE A SEARA

El corte del terreno provocado por la construcción de la carretera de Cruz de Outeiro hacía A Seara nos permite descubrir el interior de una morrena. Sedimentos muy finos y muy compactos que muestran distintos momentos de la vida del glaciar y la enorme presión que sufrían por el peso del hielo.

Entre los diferentes rincones que encontramos en la morena, la diferencia de color indica su diferente naturaleza y origen. Los oscuros son piedras de pizarra del propio sustrato. Los claros son diabasas procedentes de la parte alta del valle, arrastradas por el glaciar.

Estas fotos tomadas con el microscopio nos permiten ver en detalle cómo se ven los sedimentos glaciales y los granos de cuarzo con morfología de presión glacial. Disposición y forma de los granos en sedimentos de depósitos subglaciales.

Microtexturas superficiales de granos producidas por erosión glacial.

CORDONES MORÉNICOS DE LA LUCENZA

En la zona sobre la que se asienta la laguna de la Lucenza se distinguen una serie de cordones de morrena, que registran las fases del retroceso del glaciar. En circos como este es donde comienzan las lenguas de hielo al comienzo de la glaciación y donde luego desaparecen. Bloques de modelado de glaciares de los cordones de morrena del Lucenza.

  • Suelen tener una forma con un perfil similar a una tabla de planchar. Aplanado, bastante liso, más estrecho en un extremo y más ancho en el otro, y con bordes redondeados, sin bordes afilados.
  • Presentan multitud de estrías (surcos) producto del rozamiento provocado por el avance / retroceso del hielo.

GLACIAL DEPOSITS

Glaciers are true sediment transport machines both at the front and sides, at their base and inside. When the ice disappears, there are very diverse accumulations in the territory that currently serve us to detect their presence in the past.

A SEARA SUBGLACIAL DEPOSIT

The cutting of the land caused by the construction of the road from Cruz de Outeiro to A Seara allows us to discover the interior of a moraine. Very fine and very compact sediments that show different moments of the life of the glacier and the enormous pressure they suffered from the weight of the ice.

Among the different corners that we find in the moraine, the difference in colour indicates its different nature and origin. The dark ones are slate stones from the substrate itself. The light ones are diabasas from the upper part of the valley, dragged by the glacier.

These photos taken with the microscope allow us to see in detail how glacial sediments and quartz grains with glacial pressure morphology look like. Arrangement and shape of the grains in sediments of subglacial deposits

Surface microtexture of grains produced by glacial erosion.

MORAINIC CORDS OF LA LUCENZA

In the area where the Lucenza lagoon is located, there are a series of moraine chains that record the phases of the glacier’s retreat. In circles like this is where the ice tongues start at the beginning of the glaciation and where they then disappear. Glacier modelling blocks of the Lucenza moraine ranges.

They usually have a shape with a profile similar to an ironing board. Flattened, quite smooth, narrower at one end and wider at the other, and with rounded edges, without sharp edges.
They have a multitude of grooves (furrows) resulting from the friction caused by the advance / retreat of the ice.