PANEL DOS FÓSILES

Braquiópodo

Os braquiópodos son invertebrados cuxo corpo está protexido por dúas valvas (ou cunchas) carbonatadas que se articulan entre si mediante unha bisagra. As valvas ábrense mendiante un complexo sistema de músculos que permiten a entrada de auga que filtra o lofóforo. A diferenza dos bivalvos (mexillóns, berberechos…), o plano de simetría dos braquiópodos é perpendicular á unión das valvas (comisura), de tal forma que a metade de cada valva é igual á súa outra metade.

Cefalópodos

Os michelinoceras eran cefalópodos de cuncha recta ou lixeiramente curvada. O interior da súa cuncha contiña varias cámaras de aire grazas ás cales, ao expirar ou aspirar auga, podían subir ou baixar na columna de auga. Na cabeza posuían uns longos tentáculos cos que atrapaban as súas presas, ás cales mataban co seu pico situado no centro da cabeza.

Crinoideos

Os crinoideos eran invertebrados que habitaban exclusivamente os fondos mariños. Estes equinodermos, polo aspecto ramificado dos seus brazos, reciben o nome común de “lirios de mar”. Foron moi abundantes no Paleozoico, formando verdadeiras “pradarías” nos fonos mariños. Vivían ancorados ao fondo do mar por unha raíz conectada ao pedúnculo ou talo. Todo o seu esqueleto era carbonatado e estaba composto por segmentos que denominamos artellos. O corpo, en forma de copa ou cáliz, albergaba as súas vísceras. Posuían simetría pentarradial, con cinco brazos que partían do cáliz.

Graptolitos

O dos graptólitos é outro gran grupo de fósiles paleozoicos. Estes aniamis vivían formando colonias dunha ou varias ramas de poucos centímetros de lonxitude, rectas, curvas ou enroladas de diferentes formas. Os graptólitos flotaban cerca da superficie, ainda que tamén había exemplares que vivían ancorados ao fondo do mar. Grazas a estes hábitos de vida ben coñecidos os paleontólogos, cando encontran unha determinada especie, poden estimar a idade da rocha, a temperatura e a profundidade da auga na que vivían.

Oncoides e arqueociatos

Os oncoides son estruturas sedimentarias esféricas ou ovoides de orixe orgánica. Formáronse a partir dun núcleo que podía ser unha particula sedimentaria ou un organismo. Sobre ese mínimo fragmento establecíase un tapiz de cianobacterias que inducían a precipitación e fixación do carbonato, formando unha estrutura a base de capas concéntricas de carbonato cálcico.

Os arqueociatos foron animais solitarios ou coloniais. Parecíanse ás esponxas mariñas actuais, pero no seu caso posuían unha dobre parede calcaria perforada. O seu esqueleto, que no caso dos maiores arqueociatos media uns quince centímetros de diámetro, era de forma cónica ou cilindrocónica.

Os arqueociatos formaban extensos arrecifes en plataformas de augas superficiais situados nos bordos continentais. A eles podemos atribuírlles o mérito de seren uns dos primeiros organismo bioconstrutores da historia da vida na Terra.

Trilobites

Os trilobites son probablemente os fósiles máis coñecidos e, sen dúbida, os máis característicos da era paleozoica. So unha clase de artrópodos mariños extintos dos que hai descritos case 4000 especies. O seu nome fai referencia á presenza de tres lóbulos lonxitudinais. O corpo dos trilobites divídese en tres lóbulos lonxitudinais. O corpo dos trilobites divídese en tres rexións: o cefalón (correspondente á cabeza), o tórax (parte central do corpo composta por segmentos e articulado que en moitos casos lles permitía unha postura enrolada) e o pixidio (parte final). Como fan na actualidade os cangrexos na súa muda, os triolobites desprendíanse do mesmo xeito do seu esqueleto externo, que son os fósiles que nos permiten o seu estudo na actualidade.

Braquiópodo

Los braquiópodos son invertebrados cuyo cuerpo está protegido por dos válvulas (o conchas) carbonatadas que se articulan entre sí a través de una bisagra. Las válvulas se abren mendigando un complejo sistema de músculos que permiten la entrada de agua que filtra el lofóforo. A diferencia de los bivalvos (mejillones, berberechos …), el plano de simetría de los braquiópodos es perpendicular a la unión de las válvulas (comisura), por lo que la mitad de cada válvula es igual a su otra mitad.

Cefalópodos

Las michelinoceras eran cefalópodos de caparazón recto o ligeramente curvado. El interior de su caparazón contenía varias cámaras de aire gracias a las cuales, al exhalar o aspirar agua, podían subir o bajar en la columna de agua. En la cabeza tenían largos tentáculos con los que atrapaban a su presa, a la que mataban con su pico ubicado en el centro de la cabeza.

Crinoideos

Los crinoideos eran invertebrados que habitaban exclusivamente el fondo marino. Estos equinodermos, por el aspecto ramificado de sus brazos, reciben el nombre común de “lirios marinos”. Fueron muy abundantes en el Paleozoico, formando verdaderas “praderas” en el fondo marino. Vivían anclados al fondo del mar por una raíz unida al pedúnculo o tallo. Todo su esqueleto estaba carbonatado y constaba de segmentos que llamamos nudillos. El cuerpo, en forma de copa o cáliz, albergaba sus vísceras. Tenían simetría pentaradial, con cinco brazos partiendo del cáliz.

Graptolitos

Los graptolitos son otro gran grupo de fósiles paleozoicos. Estos animales vivían en colonias de una o más ramas de unos centímetros de largo, rectas, curvas o rizadas de diferentes formas. Los graptolitos flotaban cerca de la superficie, aunque también había ejemplares que vivían anclados al fondo del mar. Gracias a estos conocidos hábitos de vida, los paleontólogos, cuando encuentran una determinada especie, pueden estimar la edad de la roca, la temperatura y la profundidad del agua en la que vivían.

Oncoides y arqueocitos

Los oncoides son estructuras sedimentarias esféricas u ovoides de origen orgánico. Se formaron a partir de un núcleo que podría ser una partícula sedimentaria o un organismo. Sobre este mínimo fragmento se estableció una alfombra de cianobacterias, que indujo la precipitación y fijación del carbonato, formando una estructura a base de capas concéntricas de carbonato cálcico.

Los arqueocitos eran animales solitarios o coloniales. Se parecían a las esponjas marinas modernas, pero en su caso tenían una pared de piedra caliza perforada doble. Su esqueleto, que en el caso de los arqueocitos más grandes tiene unos quince centímetros de diámetro, era cónico o cilíndrico-cónico.

Los arqueocitos formaron extensos arrecifes en plataformas de aguas poco profundas ubicadas en los bordes continentales. Podemos atribuirles el mérito de ser uno de los primeros organismos bioconstructivos en la historia de la vida en la Tierra.

Trilobites

Los trilobites son probablemente los fósiles más conocidos y posiblemente los más característicos de la era Paleozoica. Bajo una clase de artrópodos marinos extintos de los cuales se describen casi 4000 especies. Su nombre hace referencia a la presencia de tres lóbulos longitudinales. El cuerpo de los trilobites se divide en tres lóbulos longitudinales. El cuerpo de los trilobites se divide en tres regiones: el cefalón (correspondiente a la cabeza), el tórax (parte central del cuerpo compuesta por segmentos y articulados que en muchos casos les permitía una postura enrollada) y el pixidium (parte final). Como hacen los cangrejos en su muda hoy, los triolobites se desprendieron de manera similar de su esqueleto externo, que son los fósiles que nos permiten estudiarlos hoy.

Brachipods

Brachiopods are invertebrates whose bodies are protected by two carbonate shelss that are hinged together. The shells are opened by a complex system of muscles that allow water to enter and filter out of the lophophore. Unlike bivalves (mussels, cockles…), the plane of symmetry of the brachiopods is perpendicular to the union of the shells (commissure), so that half of each shells is equal to its other half.

Cephalopods

Michelanoceras were cephalopods with straight or lightly curved shells. The interior of their shell contained several air chambers thanks to which, when expiring or sucking in water, it could rise or fall in the water, it could rise or fall in the water column. On its head it had long tentacles with which it caught its prey, which it killed with its beak located in the center of its head.

Crinoids were invertebrates that lived exclusively on the sea bed. These echinoderms, because of the branched aspect of their arms, receive the common name of “sea lilies”. They were very abundant in the Paleozoic, forming real “prairies” on the sea bed. They lived anchored to the bottom of the sea by a root connected to the stalk ot stem. Their entire skeleton was carbonate and was composed of segments that we call artejos. The body, in the shapeof a cup or chalice, housed their viscera. They had pentaradian symmetry, with five arms that started from a chalice.

Graptolites

Graptolites are another large group of Paleozoic fossils. These animals lived forming colonies of one or several branches of a few centimeters long, straight, curved or rolled up in different ways. Graptolites folated near the surface, although there were also specimens that lived anchored to the bottom of the sea. Thanks to these well-known life habits, paleontologists, when they find a certains species, can estimate the age of the rock, the temperature and the depth of the water in which they lived.

Onchoids and archaeocites

Onchoids are spherical sedimentary structures or ovoid organic source. They were formed from a nucleus that could be a sedimentary particle or an organism. On this minimal fragment a carpet of cyanobacteria was stablished that induced the precipitation and fixation of the carbonate, forming a structure based on concentric layers of calcium carbonate.

Archeocytes were solitary or colony animals. They resembled the actual marine sponges, but in their case they had a double perforated calcareous wall. Their skeleton, which in the case of the larger archaeozoans was about 15 cm in diamter, was either conical or cylindrical-conical.

The archaeozoans formed extensive reefs on platforms of surface water located on the continental edges. To them we can attribute the merit of being one of the first bioconstructive organisms of the history of life on Earth.

Trilobites

Trilobites are probably the best known fossils, and undoubtedly the most characteristic of the Paleozoic Era. They are a class of extinct marine arthropods of which almost 4000 species have been described. Their name refers to the presence of three longitudinal lobes. The body of the trilobites is divide into three regions, the cephalon (corresponding tothe head), the torax (central part of the body composed of articulated segments and that in many cases allowed a rolled up posture) and the pigidium (final part). As crabs do today in their moult, the trilobites were descended in the same way from their external skeleton, which are the fossils that allow us to study them today.