PANEL DOS FOSILES

FÓSILES PRECÁMBRICOS

O Precámbrico é a primeira e máis longa etapa da historia da Terra. Comeza cando esta se formou hai 4567,90 – 4570,10 millóns de anos e dura preto de 4027 millóns de anos.

  • ESTROMATOLITOS

Os estromatolitos aparecen hai aproximadamente 3500 millóns de anos. Contribúen a liberar a atmosfera o CO2 que transforma un planeta hostil nun ambiente apto para a vida.

  • INVERTEBRADOS DE EDIACARA

O xacemento de Edíacara descuberto en 1946 en Australia, deulles nome ás primeiras evidencias que temos de organismos pluricelulares con tecidos diferenciados. Son de hai uns 600 millóns de anos. As súas formas planas con simetrías radiais ou espirais considéranse un “experimento evolutivo erróneo”. A evolución optou sobre todo polas simetrías bilaterais. Dentro dos invertebrados de Ediacara están Charnia masoni, o xénero Spriggina eo xénero Canomedusa.

Charnia masoni

Eran animais que carecían de boca, de intestinos e ano. Crese que extraían os seus nutrientes directamente da auga mariña. Durante moito tempo pensouse que eran algas. Agora dubídase se serían uns organismo parecidos aos actuáis corais brandos. Foron descubertos por un moi novo afeccionado que co tempo se convertería en reputado xeólogo.

Spriggina

A súa bilateralidade era unha extravagancia para a súa época. Viviu hai 650 millóns de anos e recorda un trilobites, polo que podería ser o seu antecesor.

Charniodiscus

Probablemente foi un filtrador que vivía ancorado no fondo areento. Presentaba unha estrutura en forma de fronde segmentada que finalizaba en punta. Tiña un disco adhesivo en forma de bulbo.

FÓSILES PALEOZOICOS

O Paleozoico durou máis de 290 millóns de anos. Iniciouse hai 542,0 +- 1,0 millóns de anos e rematou hai uns 251,0+-0,4 millóns de anos. Comeza pouco despois da desintegración do supercontinente Pannotia e acaba coa formación do supercontinente Panxea. Abrangue desde a proliferación de animais con cuncha ou exoesqueleto ata o momento en que o mundo empezou a ser dominado polos grandes réptiles.

  • CÁMBRICO

O Cámbrico ou Cambriano é o primeiro dos seis períodos ou series da Era Paleozoica. Comezou hai 542,0 +- millóns de anos e rematou hai uns 488,3 +- 1,7 millóns de anos. Xorden aproximadamente cincuenta grandes grupos de organismos diferentes. Esta súbita explosión de vida recibe o nome de “explosión cámbrica”.

GRAPTOLITOS

Foron animais coloniais xa extinguidos que viviron nos mares paleozoicos, desde o Cámbrico medio (hai 570 m.a.) ata o Carbonífero superior (hai 280 m.a.) O seu nome vén do grego graptos, que significa “escrito”, e lithos, que significa “pedra”, xa que os seus fósiles parecen xeroglificos gravados na rocha. Aínda que os graptolitos son fósiles de invertebrados, agora consedéranse que tiñan certo parentesco remoto cos vertebrados.

ARQUEOCIATOS

O seu nome significa “copa antiga”. Eran animais pequenos, de varios centímetros, e que posuían forma cónica ou cilindro-cónica. Son exclusivos do Cámbrico inferior (570-536 millóns de anos). Xunto a algas calcarias, foron formadores de arrecifes mariños.

TRILOBITES

O seu nome significa “tres lóbulos”. Son os fósiles máis característicos da Era Paleozoica. Describironse case 4000 especies. Apareceron hai uns 540 millóns de anos. Tras a extinción masiva de finais do Cámbrico, só sobreviviron os que habitaban augas profundas. Os últimos desapareveron hai uns 250 millóns de anos. Moi abundantes, probablemente sexan os fósiles máis coñecidos. Aínda que se consideraron antepasados dos crustáceos, hoxe crese que son un grupo independente dentro dos artrópodos. Unha cousa moi curiosa de estes crustáceos era a súa forma de desplazarse, estes seres deixaron no fondo do mar a súa pegada nas rochas, chamadas crucianas.

TRILOBITES CÁMBRICOS

PARADOXIDES

Era relativamente abundante en todo o planeta durante o periodo Cámbrico medio, hai 540 millón de anos. Era moderadamente grande (14 cm) e tiña unha cabeza semicircular e ollos relativamente grandes. Aquí mostrase un fósil de Paradoxides minor. Este último foi un dos trilobites de maior tamaño.

  • ORDOVÍCICO

O Ordovícico é o segundo periodo xeolóxico da era Paleozoica. Comezou hai 488,3 +- 1,7 millóns de anos e rematou hai 443,7 +- 1,5 millóns de anos. Un día tiña 21 horas e non había animais en terra firme pola escaseza de oxigeno na atmosfera. Existía un gran continente chamado Gondwana, do que formaban parte África, Sudamérica, Ántartida, Australia, India e Iberia, e outras masas continentais menores. O océano Pantalasa cubría a maior parte do hemisferio norte.

TRILOBITES ORDOVÍCICOS

A súa forma era xeralmente alongada e estilizada, cun tórax ben segmentado. Aquí mostrámosche os fósiles de tres especies diferentes. Neseuretus tristani, Eodalmantina destombesi e Colpocoryphe.

BIVALVOS DO ORDOVÍCICO

Neste período aparecen tamén os primeiros bivalvos, xa moi semellantes aos de hoxe, animais acuáticos de dúas cunchas e fundamentalmente mariños. Na imaxe mostrámosche un fósil de Redonia sp.

GASTERÓPODOS DO ORDOVÍCICO

As lesmas e os caracois son gasterópodos. Tamén apareceron neste período. Na imaxe mostrámosche un Sinuites sp.

  • SILÚRICO E DEVÓNICO

Estes períodos tiveron lugar hai entre 416,0 +- e 416,0 +- 2,8 millóns de anos. No Silúrico o nivel dos océanos era elevado, o que deixou moitos fósiles mariños en todos os continentes.

ORTHIS Foron braquiópodos característicos destes períodos. Os braquiópodos disponen de dúas valvas pero, a diferenza das dos bivalvos, non son iguais. Aínda que se describiron máis de 12000 especies fósiles, na actualidade só existen unhas 300.

FÓSILES DEL PRECAMBRICO

El Precámbrico es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra. Comienza cuando se formó hace 4567,90 – 4570,10 millones de años y dura unos 4027 millones de años.

ESTROMATOLITO

Los estromatolitos aparecen hace unos 3.500 millones de años. Ayudan a liberar a la atmósfera el CO2 que transforma un planeta hostil en un entorno vivo.

INVERTEBRADOS EDIACARA

El sitio de Edíacara, descubierto en 1946 en Australia, dio su nombre a la primera evidencia que tenemos de organismos multicelulares con tejidos diferenciados. Son de hace unos 600 millones de años. Sus formas planas con simetrías radiales o espirales se consideran un “experimento evolutivo erróneo”. La evolución optó principalmente por simetrías bilaterales. Dentro de los invertebrados de Ediacara se encuentran Charnia masoni, el género Spriggina y el género Canomedusa.

Charnia masoni

Eran animales que carecían de boca, intestinos y ano. Se cree que extrajeron sus nutrientes directamente del agua de mar. Durante mucho tiempo se pensó que eran algas. Ahora es dudoso que sean organismos similares a los corales blandos actuales. Fueron descubiertos por un aficionado muy joven que eventualmente se convertiría en un geólogo de renombre.

Spriggina

Su bilateralidad fue una extravagancia para su época. Vivió hace 650 millones de años y recuerda a un trilobite, por lo que podría ser su predecesor.

Charniodiscus

Probablemente era un filtro que vivía anclado en el fondo arenoso. Presentaba una estructura en forma de fronda segmentada que remataba en punta. Tenía un disco adhesivo en forma de bulbo.

FÓSILES PALEOZOICOS

El Paleozoico duró más de 290 millones de años. Comenzó hace 542,0 + – 1,0 millones de años y terminó hace unos 251,0 + -0,4 millones de años. Comienza poco después de la desintegración del supercontinente Pannotia y termina con la formación del supercontinente Pangea. Abarca desde la proliferación de animales con caparazón o exoesqueleto hasta la época en que el mundo comenzó a estar dominado por grandes reptiles.

    CÁMBRICO

El Cámbrico o Cámbrico es el primero de seis períodos o series de la Era Paleozoica. Comenzó hace 542,0 + – millones de años y terminó hace unos 488,3 + – 1,7 millones de años. Surgen aproximadamente cincuenta grandes grupos de organismos diferentes. Esta repentina explosión de vida se llama “explosión cámbrica”.

GRAPTOLITOS

Ya eran animales coloniales extintos que vivían en los mares del Paleozoico, desde el Cámbrico Medio (hace 570 Ma) al Carbonífero Superior (hace 280 Ma). Su nombre proviene del griego graptos, que significa “escrito”, y lithos, que significa piedra ”, Ya que sus fósiles parecen jeroglíficos grabados en la roca. Aunque los graptolitos son fósiles de invertebrados, ahora se considera que tienen algún parentesco remoto con los vertebrados.

ARQUEOCIADOS

Su nombre significa “copa vieja”. Eran animales pequeños, de varios centímetros de largo, de forma cónica o cilíndrica-cónica. Son exclusivos del Cámbrico Inferior (hace 570-536 millones de años). Junto con las algas calcáreas, formaron arrecifes marinos.

TRILOBITES

Su nombre significa “tres lóbulos”. Son los fósiles más característicos de la Era Paleozoica. Se han descrito casi 4000 especies. Aparecieron hace unos 540 millones de años. Después de la extinción masiva del Cámbrico tardío, solo sobrevivieron aquellos que habitaban aguas profundas. Los últimos desaparecieron hace unos 250 millones de años. Muy abundantes, probablemente sean los fósiles más conocidos. Aunque fueron considerados ancestros de los crustáceos, hoy se cree que son un grupo independiente dentro de los artrópodos. Una cosa muy curiosa de estos crustáceos fue su forma de moverse, estos seres dejaron sus huellas en las rocas del fondo del mar, llamadas crucianas.

TRILOBITES DE CÁMARAPARADOXIDES

Fue relativamente abundante en todo el planeta durante el período Cámbrico Medio, hace 540 millones de años. Era moderadamente grande (14 cm) y tenía una cabeza semicircular y ojos relativamente grandes. Aquí hay un fósil de paradóxido menor. Este último fue uno de los trilobites más grandes.   

ORDOVÍCICO

El Ordovícico es el segundo período geológico de la era Paleozoica. Comenzó hace 488,3 + – 1,7 millones de años y terminó hace 443,7 + – 1,5 millones de años. Un día tenía 21 horas y no había animales en tierra debido a la falta de oxígeno en la atmósfera. Había un gran continente llamado Gondwana, que incluía África, Sudamérica, Antártida, Australia, India e Iberia, y otras masas continentales más pequeñas. El océano Pantalasa cubría la mayor parte del hemisferio norte.

TRILOBITOS ORDÓVICOS

Su forma era generalmente alargada y estilizada, con un tórax bien segmentado. Aquí te mostramos los fósiles de tres especies diferentes. Neseuretus tristani, Eodalmantina destombesi y Colpocoryphe.

BIVALVOS DO ORDOVÍCICO

En este período también aparecen los primeros bivalvos, ya muy similares a los de hoy, animales acuáticos de dos conchas y principalmente marinos. En la imagen te mostramos un fósil de Redonia sp.

GASTEROPODOS ORDOVICICOS

Las babosas y los caracoles son gasterópodos. También aparecieron en este período. En la imagen te mostramos un Sinuites sp. 

  SILÚRICO Y DEVÓNICO

Estos períodos tuvieron lugar entre 416,0 + – y 416,0 + – 2,8 millones de años atrás. En el Silúrico el nivel de los océanos era alto, lo que dejó muchos fósiles marinos en todos los continentes.

ORTHIS

Fueron braquiópodos característicos de estos períodos. Los braquiópodos tienen dos válvulas pero, a diferencia de los bivalvos, no son iguales. Aunque se han descrito más de 12.000 especies fósiles, actualmente solo hay unas 300.

PRECAMBRIAN FOSSILS

The Precambrian is the first and longest stage in Earth’s history. It begins when it was formed 4567.90 – 4570.10 million years ago and lasts about 4027 million years.

STROMATOLITE

Stromatolites appear about 3.5 billion years ago. They help release CO2 into the atmosphere that transforms a hostile planet into a living environment.

INVERTEBRATES EDIACARA

The Ediacara site, discovered in 1946 in Australia, gave its name to the first evidence we have of multicellular organisms with differentiated tissues. They are about 600 million years old. Their flat shapes with radial or spiral symmetries are considered a “wrong evolutionary experiment”. Evolution mainly opted for bilateral symmetries. Within the Ediacara invertebrates are Charnia masoni, the genus Spriggina and the genus Canomedusa.

Charnia masoni

They were animals that lacked a mouth, intestines, and anus. It is believed that they extracted their nutrients directly from seawater. For a long time it was thought that they were algae. It is now doubtful that they are organisms similar to today’s soft corals. They were discovered by a very young hobbyist who would eventually become a renowned geologist.

Spriggina

Its bilaterality was an extravagance for its time. It lived 650 million years ago and is reminiscent of a trilobite, so it could be its predecessor.

Charniodiscus

It was probably a filter that lived anchored in the sandy bottom. It had a structure in the form of a segmented frond that ended in a point. It had a sticky disc in the shape of a bulb.

PALEOZOIC FOSSILS

The Paleozoic lasted more than 290 million years. It began 542.0 + – 1.0 million years ago and ended about 251.0 + -0.4 million years ago. It begins shortly after the disintegration of the supercontinent Pannotia and ends with the formation of the supercontinent Pangea. It ranges from the proliferation of animals with shells or exoskeletons to the time when the world began to be dominated by large reptiles.

CAMBRIAN

The Cambrian or Cambrian is the first of six periods or series of the Paleozoic Era. It began 542.0 + – million years ago and ended about 488.3 + – 1.7 million years ago. Approximately fifty large groups of different organisms arise. This sudden explosion of life is called the “Cambrian explosion.”

GRAPTOLITES

They were already extinct colonial animals that lived in the Paleozoic seas, from the Middle Cambrian (570 Ma) to the Upper Carboniferous (280 Ma). Its name comes from the Greek graptos, which means “written”, and lithos, which means stone ”, since its fossils look like hieroglyphics engraved on the rock. Although graptolites are invertebrate fossils, they are now considered to have some remote kinship with vertebrates.

ARCHED

Its name means “old cup”. They were small animals, several centimeters long, conical or cylindrical-conical. They are unique to the Lower Cambrian (570-536 million years ago). Together with calcareous algae, they formed marine reefs.

TRILOBITES

Its name means “three lobes”. They are the most characteristic fossils of the Paleozoic Era. Nearly 4000 species have been described. They appeared about 540 million years ago. After the late Cambrian mass extinction, only those that inhabited deep waters survived. The last ones disappeared about 250 million years ago. Very abundant, they are probably the best known fossils. Although they were considered ancestors of crustaceans, today it is believed that they are an independent group within the arthropods. A very curious thing about these crustaceans was their way of moving, these beings left their footprints on the rocks at the bottom of the sea, called crucians.

CHAMBER TRILOBITES

It was relatively abundant throughout the planet during the Middle Cambrian period, 540 million years ago. It was moderately large (14 cm) and had a semi-circular head and relatively large eyes. Here’s a minor paradox fossil. The latter was one of the largest trilobites.

ORDOVICIAN

The Ordovician is the second geological period of the Paleozoic era. It started 488.3 + – 1.7 million years ago and ended 443.7 + – 1.5 million years ago. One day was 21 hours old and there were no animals on the ground due to the lack of oxygen in the atmosphere. There was a large continent called Gondwana, which included Africa, South America, Antarctica, Australia, India, and Iberia, and other smaller landmasses. The Pantalasa Ocean covered most of the northern hemisphere.

ORDOVIC TRILOBITES

Its shape was generally elongated and stylized, with a well segmented thorax. Here we show you the fossils of three different species. Neseuretus tristani, Eodalmantina destombesi and Colpocoryphe.

ORDOVICIAN BIVALVES

In this period the first bivalves also appear, already very similar to those of today, aquatic animals with two shells and mainly marine ones. In the image we show you a fossil of Redonia sp.

ORDOVICIAN GASTEROPODS

Slugs and snails are gastropods. They also appeared in this period. In the image we show you a Sinuites sp.

SILURIC AND DEVONIC

These periods occurred between 416.0 + – and 416.0 + – 2.8 million years ago. In the Silurian the level of the oceans was high, which left many marine fossils on all continents.

ORTHIS

They were characteristic brachiopods of these periods. Brachiopods have two valves but, unlike bivalves, they are not the same. Although more than 12,000 fossil species have been described, there are currently only about 300.