PANEL DOS HOMINIDOS

Fai uns 6 millóns de anos, xurdiron no continente africano os homínidos, e con eles separouse o noso destino destino evolutivo do dos chimpancés. Foron os primeiros en adoptar unha posición vertical e camiñar sobre as extremidades inferiores, o que lles permitiu baixar das árbores e comezar unha nova vida mas sabanas e bosques. As vantaxes do bipedismo nestes medios foron o mellor control visual do entorno e a posibilidade de transportar e manipular obxectos.

AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS

AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

Volume cranial medio: 415 cc Altura media individuo adulto: 1.35 m Peso medio individuo adulto: 45kg. Xa era bípedo.

AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS

Volume cranial medio: 445 cc Altura media individuo adulto: 1.38 m. Peso medio individuo adulto: 40 kg. Era bípedo ainda que tiña os dedos curvados e os brazos longos para trepar polas árbores.

HOMO RUDOLFENSIS

HOMO HABILIS

Volume cranial medio: 630 cc Altura media individuo adulto: 1.30 m. Peso medio individuo adulto: 40kg. Aumento da capacidade cranial. É o primeiro homínido en tallar a pedra para facer ferramentas.

PARANTHROPUS BOISEI

Volume cranial medio: 520 cc. Altura media individuo adulto: 1.37m. Peso medio individuo adulto: 49kg. Posuía unha cresta ósea na parte superior do cranio para suxeitar a gran musculatura facial, adaptada para o consumo de vexetais e froitos duros.

AUSTROLOPITHECUS SEDIBA

PARANTHROPUS ROBUSTUS

Volume cranial medio: 520 cc. Altura media individuo adulto: 1.32m. Peso medio individuo adulto: 40kg. Tiña un gran aparato masticador adaptado ao consumo de vexetais duros.

HOMO ERGASTER

HOMO GEORGICUS

HOMO ERECTUS

Volume cranial medio: 1100 cc. Altura media individuo adulto: 1.70 m. Peso medio individuo adulto: 65 kg. Descubre o uso do lume e se expande por Asia.

Coa aparición do xénero Homo, o uso de ferramentas líticas permitiu incorporar máis cantidade de carne á dieta, o que contribuiu a un aumento do cerebro. A encefalización otorgoulle aos homínidos a capacidade de planificar a longo prazo, ao mesmo tempo que aumentaba a complexidade social dos grupos cada vez máis numerosos. Entón foi posible sair do continente africano e adaptarse a diferentes hábitats, sendo finalmente o Homo sapiens o que tivo maior éxito.

HOMO ANTECESSOR

Volume cranial medio: 1000 cc. Altura media individuo adulto: 1.70 m. Peso medio individuo adulto: 70kg. É o primeiro homínido que habita Europa.

HOMO HEIDELBERGENSIS

Volume cranial medio: 1200 cc. Altura media individuo adulto: 1.75 m. Peso medio individuo adulto: 95 kg. É o posible antepasado común entre os Homo Sapiens e os Neandertais.

HOMO RHODESIENSIS

HOMO NEANDERTHALENSIS

Volume cranial medio: 1450 cc. Altura media individuo adulto: 1.65 m. Peso medio individuo adulto: 80 kg. Xurdido e extinguido no Próximo Oriente e Europa, onde conviviu cos H. sapiens.

HOMO SAPIENS

Volume cranial medio: 1400 cc. Altura media individuo adulto: 1.80 m. Peso medio individuo adulto: 80 kg. Xeneralización das manifestacións artísticas e colonización do planeta.

Hace unos 6 millones de años, surgieron en el continente africano los homínidos, y con ellos se separó nuestro destino evolutivo del de los chimpancés. Fueron los primeros en adoptar una posición vertical y caminar sobre las extremidades inferiores, lo que les permitió bajar de los árboles y comenzar una nueva vida me las sabanas y bosques. Las ventajas del bipedismo en estos medios fueron el mejor control visual del entorno y la posibilidad de transportar y manipular objetos.

AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS

AUSTRALOPITHECUS  AFARENSIS

Volumen craneal medio: 415 cc Altura media individuo adulto: 1.35 m Peso medio individuo adulto: 45kg. Ya era bípedo.

AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS

Volumen craneal medio: 445 cc Altura media individuo adulto: 1.38 m. Peso medio individuo adulto: 40 kg. Era bípedo aún que tenía los dedos curvados y los brazos largos para trepar por los árboles.

HOMO RUDOLFENSIS

HOMO HABILIS

Volumen craneal medio: 630 cc Altura media individuo adulto: 1.30 m. Peso medio individuo adulto: 40kg. Aumento de la capacidad craneal. Es el primero homínido en tallar la piedra para hacer herramientas.

PARANTHROPUS BOISEI

Volumen craneal medio: 520 cc. Altura media individuo adulto: 1.37m. Peso medio individuo adulto: 49kg. Poseía una cresta ósea en la parte superior del cráneo para sujetar la gran musculatura facial, adaptada para el consumo de vegetales y frutos duros.

AUSTROLOPITHECUS SEDIBA

PARANTHROPUS ROBUSTUS

Volumen craneal medio: 520 cc. Altura media individuo adulto: 1.32m. Peso medio individuo adulto: 40kg. Tenía un gran aparato masticador adaptado al consumo de vegetales duros.

HOMO ERGASTER

HOMO GEORGICUS

HOMO ERECTUS

Volumen craneal medio: 1100 cc. Altura media individuo adulto: 1.70 m. Peso medio individuo adulto: 65 kg. Descubre el uso del fuego y se expande por Asia.

Con la aparición del género Homo, el uso de herramientas líticas permitió incorporar más cantidad de carne a la dieta, lo que contribuyó a un aumento del cerebro. La encefalización le otorgo a los homínidos la capacidad de planificar a largo plazo, @ao mesmo tempo que aumentaba la complejidad social de los grupos cada vez más numerosos. Entonces fue posible salir del continente africano y adaptarse a los diferentes hábitats, siendo finalmente el Homo Sapiens lo que tuvo mayor éxito.

HOMO ANTECESSOR

Volumen craneal medio: 1000 cc. Altura media individuo adulto: 1.70 m. Peso medio individuo adulto: 70kg. Es el primero homínido que habita Europa.

HOMO HEIDELBERGENSIS

Volumen craneal medio: 1200 cc. Altura media individuo adulto: 1.75 m. Peso medio individuo adulto: 95 kg. ES el posible antepasado común entre los Homo Sapiens y los Neandertales.

HOMO RHODESIENSIS

HOMO NEANDERTHALENSIS

Volumen craneal medio: 1450 cc. Altura media individuo adulto: 1.65 m. Peso medio individuo adulto: 80 kg. Surgido y extinguido en el Próximo Oriente y Europa, donde convivió con los H.  sapiens.

HOMO SAPIENS

Volumen craneal medio: 1400 cc. Altura media individuo adulto: 1.80 m. Peso medio individuo adulto: 80 kg. Generalización de las manifestaciones artísticas y colonización del planeta.

About 6 million years ago, hominids emerged on the African continent, and with them our evolutionary destiny was separated from that of the chimpanzees. They were the first to adopt an upright position and walk on their lower limbs, which allowed them to come down from the trees and start a new life in the savannahs and forests. The advantages of bipedalism in these environments were the better visual control of the environment and the possibility of transporting and manipulating objects.

AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS
AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS
Average skull volume: 415 cc Average adult height: 1.35 m Average adult weight: 45kg Already bipedal.
AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS
Average skull volume: 445 cc Average adult height: 1.38 m Average adult weight: 40 kg. It was bipedal even though it had curved fingers and long arms to climb trees.
HOMO RUDOLFENSIS
HOMO HABILIS
Average skull volume: 630 cc Average adult height: 1.30 m Average adult weight: 40kg. Increased cranial capacity. It is the first hominid to carve the stone to make tools.
PARANTHROPUS BOISEI
Average cranial volume: 520 cc. Average adult height: 1.37m. Average adult weight: 49kg. It had a bone crest in the upper part of the skull to support the large facial muscles, adapted for the consumption of vegetables and hard fruits.
AUSTROLOPITHECUS SEDIBA
PARANTHROPUS ROBUSTUS
Average cranial volume: 520 cc. Average adult height: 1.32m. Average adult weight: 40kg. It had a large chewing apparatus adapted to the consumption of hard vegetables.
HOMO ERGASTER
HOMO GEORGICUS
HOMO ERECTUS
Average cranial volume: 1100 cc. Average adult height: 1.70 m. Average adult weight: 65 kg. Discover the use of fire and it expands throughout Asia.
With the appearance of the genus Homo, the use of lithic tools allowed more meat to be incorporated into the diet, which contributed to an increase in the brain. Encephalisation gave hominids the ability to plan for the long term, @ao mesmo tempo that increased the social complexity of the growing groups. It was then possible to leave the African continent and adapt to the different habitats, with Homo sapiens eventually being the most successful.
HOMO ANTECESSOR
Average cranial volume: 1000 cc. Average adult height: 1.70 m. Average adult weight: 70kg. It is the first hominid to inhabit Europe.
HOMO HEIDELBERGENSIS
Average cranial volume: 1200 cc. Average adult height: 1.75 m. Average adult weight: 95 kg. IS the possible common ancestor between Homo sapiens and Neanderthals.
HOMO RHODESIENSIS
HOMO NEANDERTHALENSIS
Average cranial volume: 1450 cc. Average adult height: 1.65 m. Average adult weight: 80 kg. Born and died out in the Near East and Europe, where it lived with the H. sapiens.
HOMO SAPIENS
Average cranial volume: 1400 cc. Average adult height: 1.80 m. Average adult weight: 80 kg. Generalisation of artistic manifestations and colonisation of the planet