PANEL DOS MINERAIS DE EXPLOTACIÓN MINEIRA

O Imperio Romano xa consideraba Galicia unha rexión mineira de especial relevancia polos seus ricos xacementos… Nela explotáronse diferentes minerais ao longo da historia.

MINERAIS OBXECTO DE EXPLOTACIÓN MINEIRA

OURO

Atópase en xeral en estado puro. Tradicionalmente empregado para acuñar moedas, utilízase en xoiaría e electrónica pola súa resistencia á corrosión. A pureza do ouro nun artigo ou a cantidade de ouro nunhya aliaxe mídese cunha unidade chamada quilate. Un artigo de ouro fino ou puro é de 24 quilates, e no de poucos quilates valórase indicar o contido de ouro fino da proporción como fracción de 24.

FERRO

Atópase na natureza formando parte de numerosos minerais. Para sepáralo, os óxidos redúcense con carbono e logo é sometido a un proceso de refinado para eliminar impurezas. Extremadamente duro e pesado, foi históricamente moi importante. O ferro virxe case non se emprega debido ao seu custo e ductilidade, pero o aceiro é un dos materiais máis usados a escala mundial para todo tipo de tarefas. O aceiro é unha aliaxe de ferro cunha cantidade de carbono variable. O aceiro conserva as características metálicas do ferro en estado puro, pero a adición de carbono e doutros elementos, tanto metálicos como non metálicos, mellora as súas propiedades.

LOUSA

É unha rocha metamórfica formada pola compactación de arxilas. A súa principal característica e a súa división en finas láminas ou capas. Os minerais que a forman son principalmente cuarzo e moscovita. Debido á súa impermeabilidade, utilízase na construcción de tellados, como pedra de pavimentación e mesmo para fabricar elementos decorativos. A facilidade con que se traballa a lousa permite adaptar as baldosas a moitos e variados tamaños e formatos comerciais, co que se obteñen produtos prácticamente deseñados á medida de cada cliente.

CALCARIA

É óxido de calcio. Obtense por calcinación a 1000 ºC da pedra calcaría. Os fornos poden ser intermitentes ou continuos. Os depósitos sedimentarios de carbonato de calcio chámase caliches. O cal usouse, desde tempos moi antigos, como conglomerado na construcción, asi como para escalar muros e fachadas de edificios. O cal vivo xera unha forte reacción ao entrar en contacto coa auga, porque pode causar fortes irritacións en contacto cos ollos ou coa pel húmida. Polo mesmo motivo, a súa inhalación pode provocar graves problemas respiratorios.

ANTIMONITA

É o produto principal do antimonio, metal relativamente raro e tóxico utilizado para endurecer as aliaxes de metal para soportes, termináis de baterías e semicondutores. O trióxido de antimonio úsase moito como retardante das lapas de lume, sobre todo na fabricación de xoguetes, roupa ou asentos grandes de salas. Actualmente a maior parte da producción anual ten lugar en China.

El Imperio Romano ya consideraba Galicia una región minera de especial relevancia por sus ricos yacimientos… En ella se explotaron diferentes minerales a lo largo de la historia.

MINERALES OBJETO DE EXPLOTACIÓN MINERA

ORO

Se encuentra en general en estado puro. Tradicionalmente empleado para acuñar monedas, se utiliza en joyería y electrónica por su resistencia a la corrosión. La pureza del oro en un artículo o la cantidad de oro en una aleación se mide con una unidad llamada quilate. Un artículo de oro fino o puro es de 24 quilates, y en el de pocos quilates se valora indicar el contenido de oro fino de la proporción como fracción de 24.

HIERRO

Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales. Para lo separas, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de exquisito para eliminar impurezas. Extremadamente duro y pesado, fue históricamente muy importante. El hierro virgen casi no se emplea debido a su coste y ductilidad, pero el acero es uno de los materiales más usados la escala mundial para todo tipo de tareas. El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable. El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, mejora sus propiedades.

PIZARRA

Es una roca metamórfica formada por la compactación de arcillas. Su principal característica y su división en finas láminas o capas. Los minerales que la forman son principalmente cuarzo y moscovita. Debido a su impermeabilidad, se utiliza en la construcción de tejados, como piedra de pavimentación y mismo para fabricar elementos decorativos. La facilidad con que se trabaja la loseta permite adaptar las baldosas a muchos y variados tamaños y formatos comerciales, con el que se obtienen productos prácticamente diseñados a la medida de cada cliente.

CALIZA

ES óxido de calcio. Se obtiene por calcinación a 1000 º C de la piedra apretaría. Los hornos pueden ser intermitentes o continuos. Los depósitos sedimentarios de carbonato de calcio se llama caliches. Lo cual se usó, desde tiempos muy antiguos, como conglomerado en la construcción, así como para escalar muros e imafrontes de edificios. Lo cual vivo genera una fuerte reacción al entrar en contacto con el agua, porque puede causar fuertes irritaciones en contacto con los ojos o con la piel húmeda. Por el mismo motivo, su inhalación puede provocar graves problemas respiratorios.

ANTIMONITA

ES el producto principal del antimonio, metal relativamente raro y tóxico utilizado para endurecer las aleaciones de metal para soportes, termináis de baterías y semiconductores. El trióxido de antimonio se usa mucho como retardante de las lapas de fuego, sobre todo en la fabricación de juguetes, ropa o asientos grandes de salas. Actualmente la mayor parte de la producción anual tiene lugar en China.

The Roman Empire already considered Galicia to be a particularly important mining region because of its rich deposits… Different minerals were exploited there throughout history.
MINERALS THAT ARE THE OBJECT OF MINING EXPLOITATION
GOLD
It is generally found in its pure state. Traditionally used to mint coins, it is used in jewellery and electronics because of its resistance to corrosion. The purity of gold in an item or the amount of gold in an alloy is measured with a unit called a karat. An article of fine or pure gold is 24 karat, and in the case of a few karats it is worth indicating the fine gold content of the proportion as a fraction of 24.
IRON
It is found in nature as part of numerous minerals. To separate it, the oxides are reduced with carbon and then it is subjected to a process of exquisite to eliminate impurities. Extremely hard and heavy, it was historically very important. Virgin iron is hardly used due to its cost and ductility, but steel is one of the most used materials worldwide for all kinds of tasks. Steel is an iron alloy with a variable amount of carbon. Steel retains the metallic characteristics of pure iron, but the addition of carbon and other elements, both metallic and non-metallic, improves its properties.
SLATE
It is a metamorphic rock formed by the compaction of clays. Its main characteristic and its division into fine sheets or layers. The minerals that form it are mainly quartz and Muscovite. Due to its impermeability, it is used in the construction of roofs, as a paving stone and even to make decorative elements. The ease with which the tile can be worked means that it can be adapted to many and varied commercial sizes and formats, which means that products can be obtained that are practically tailor-made for each customer.
LIMESTONE
It is calcium oxide. It is obtained by calcination at 1000º C of the clinker stone. The furnaces can be intermittent or continuous. The sedimentary deposits of calcium carbonate are called caliches. This was used, since very ancient times, as a conglomerate in construction, as well as for climbing walls and building fronts. This living thing generates a strong reaction when it comes into contact with water, because it can cause severe irritation when it comes into contact with eyes or wet skin. For the same reason, its inhalation can cause serious respiratory problems.
ANTIMONITE
It is the main product of antimony, a relatively rare and toxic metal used to harden metal alloys for supports, battery terminals and semiconductors. Antimony trioxide is widely used as a fire retardant, especially in the manufacture of toys, clothing or large room seats. Currently most of the annual production takes place in China.