PANEL DOS UTENSILIOS

AS FORMAS DOS UTENSILIOS

MODO 1 OU OLDUVAIENSE – EN EUROPA: 1,5-700000 B.P.

O Homo habilis elaborou utensilios a partir de cantos rodados dos ríos, aos que golpeaba directamente con outros cantos, dándolles un bordo cortante e irregular que podía servir, por exemplo, para cortar a carne.

 • CHOPPER

Cronoloxía: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Olduvaiense.

Función: Empregábase para actividades de forza: fracturación de osos, vexetais…

MODO 2 OU ACHELENSE – EN EUROPA: 700000-250000 B.P.

O Homo erectus foi capaz de producir grandes ferramentas con formas estandarizadas, traballando a pedra polas dúas caras e por toda a superficie, producindo pezas simétricas. Deste modo, obtivo o bifaz, de gumes máis regulares e con forma apuntada.

 • TRIEDRO

Cronoloxía: Paleolítico inferior

Adscripción cronocultural: Achelense.

Función: Tiña varias utilidades, aproveitando a súa punta aguzada no extremo: abrir carcasas de animais, escavar raíces ou tubérculos.

 • TRIEDRO 2

Cronoloxía: Paleolítico inferior

Adscripción cronocultural: Achelense.

 • BIFAZ

Cronoloxía: Paleolítico inferior

Adscripción cronocultural: Achelense.

Función: Servía para unha enorme variedade de tarefas, dende cavar na terra a cortar madeira, aínda que era moi empregado para descarnar os animais cazados.

 • BIFAZ

Cronoloxía: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Achelense.

 • PROTOBIFAZ

Cronoloxía: Paleolítico inferior.

Adscripción cronocultural: Abbevillense – Achelense.

Función: Morfoloxía versátil para picar ou cortar materiais diversos como a madeira, a carne, o óso…

MODO 3 OU MUSTERIENSE – EN EUROPA: 250000-40000 B.P.

O Homo neanderthalensis deulle á pedra principal (núcleo) unha forma concreta para despois poder extraer lascas con morfoloxías moi regulares e estandarizadas e facer nelas as súas ferramentas, xa que tiña unha noción moi clara dos instrumentos desexados antes da talla.

 • BIFAZ OVAL

Cronoloxía: Paleolítico medio

Adscripción cronocultural: Musteriense.

Función: Servía para unha enorme variedade de tarefas, dende cavar na terra a cortar madeira, aínda que era moi empregado para descarnar os animais cazados.

 • RAEDEIRA

Cronoloxía: Paleolítico medio.

Adscripción cronocultural: Musteriense.

Función: Grazas ó seu filo podíase eliminar  a graxa, pelos, etc., da pel dos animais ou traballar a madeira.

MODO 4 OU PALEOLÍTICO SUPERIOR – EN EUROPA: 40000-10000 B.P.

O Homo sapiens conseguiu obter mediante a talla dos núcleos lascas moi delgadas e alongadas (láminas ou folliñas), para fabricar utensilios cada vez máis pequenos e especializados para cada tarefa (buril, punta…).

 • RASPADOR EN PUNTA SOBRE LÁMINA

Cronoloxía: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Magdaleniense.

Función: Raspado de peles, óso, madeira, ástas, etc. para a fabricación doutros instrumentos ou tratamento de peles para vestimentas.

 • BURIL CURVADO SOBRE LÁMINA

Cronoloxía: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Auriñaciense.

Función: Realizar incisións en materiais resistentes como coiro, madeira, óso ou incluso gravar motivos artísticos en covas ou plaquetas de pedra.

 • PUNTA FOLLA DE LOUREIRO

Cronoloxía: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Solutrense.

Función: A predominante era a de esmangalas á extremidade de armas de mans e proxectís para empregalas na caza.

 • PUNTA DE MUESCA

Cronoloxía: Paleolítico superior.

Adscripción cronocultural: Solutrense.

Función: Punta de saeta cun retoque moi cuidado usada para a caza de animais.

LAS FORMAS DE LOS UTENSILIOS

MODO 1 O OLDUVAIENSE – EN EUROPA: 1,5-700000 B. P.

El Homo  habilis elaboró utensilios a partir de cuántos rodados de los ríos, a los que golpeaba directamente con otros cuantos, dándoles un borde cortante e irregular que podía servir, por ejemplo, para cortar la carne.

 •      CHOPPER

Cronología:  Paleolítico inferior.

Adscripción  cronocultural:  Olduvaiense.

Función: Se empleaba para actividades de fuerza:  fracturación de osos, vegetales…

MODO 2 O ACHELENSE – EN EUROPA: 700000-250000 B. P.

El Homo  erectus fue capaz de producir grandes herramientas con formas estandarizadas, trabajando la piedra por las dos caras y por toda la superficie, produciendo piezas simétricas. De este modo, obtuvo el bifaz, de filos más regulares y con forma apuntada.

 •      TRIEDRO

Cronología:  Paleolítico inferior

Adscripción  cronocultural:  Achelense.

Función: Tenía varias utilidades, aprovechando su punta aguzada en el extremo: abrir carcasas de animales, excavar raíces o tubérculos.

 •      TRIEDRO 2

Cronología:  Paleolítico inferior

Adscripción  cronocultural:  Achelense.

 •      BIFAZ

Cronología:  Paleolítico inferior

Adscripción  cronocultural:  Achelense.

Función: Servía para una enorme variedad de tareas, desde cavar en la tierra a cortar madera, aunque era muy empleado para descarnar los animales cazados.

 •      BIFAZ

 Cronología:  Paleolítico inferior.

Adscripción  cronocultural:  Achelense.

 •      PROTOBIFAZ

Cronología:  Paleolítico inferior.

Adscripción  cronocultural: Abbevillense – Achelense.

Función: Morfología versátil para picar o cortar materiales diversos como la madera, la carne, el hueso…

MODO 3 O MUSTERIENSE – EN EUROPA: 250000-40000 B. P.

El Homo  neanderthalensis le dio a la piedra principal (núcleo) una forma concreta para después poder extraer lascas con morfologías muy regulares y estandarizadas y hacer en ellas sus herramientas, ya que tenía una noción muy clara de los instrumentos deseados antes de la talla.

 •      BIFAZ OVAL

Cronología:  Paleolítico medio

Adscripción  cronocultural:  Musteriense.

Función: Servía para una enorme variedad de tareas, desde cavar en la tierra a cortar madera, aunque era muy empleado para descarnar los animales cazados.

 •      RAEDEIRA

Cronología:  Paleolítico medio.

Adscripción  cronocultural:  Musteriense.

Función: Gracias a su filo se podía eliminar la grasa, pelos, etc., de la piel de los animales o trabajar la madera.

MODO 4 O PALEOLÍTICO SUPERIOR – EN EUROPA: 40000-10000 B. P.

El Homo sapiens consiguió obtener mediante la talla de los núcleos lascas muy delgadas y alargadas (láminas o  folliñas), para fabricar utensilios cada vez más pequeños y especializados para cada tarea (buril, punta…).

 •      RASPADOR EN PUNTA SOBRE LÁMINA

Cronología:  Paleolítico superior.

Adscripción  cronocultural:  Magdaleniense.

Función:  Raspado de pieles, hueso, madera,  ástas, etc. para la fabricación de otros instrumentos o tratamiento de pieles para atuendos.

 •      BURIL CURVADO SOBRE LÁMINA

Cronología:  Paleolítico superior.

Adscripción  cronocultural:  Auriñaciense.

Función: Realizar incisiones en materiales resistentes como cuero, madera, hueso o incluso grabar motivos artísticos en cuevas o plaquetas de piedra.

 •     PUNTA HOJA DE LOUREIRO

Cronología:  Paleolítico superior.

Adscripción  cronocultural:  Solutrense.

Función: La predominante era la de engarzarlas a la extremidad de armas de manos y proyectiles para emplearlas en la caza.

 •      PUNTA DE MUESCA

Cronología:  Paleolítico superior.

Adscripción  cronocultural:  Solutrense.

Función: Punta de saeta con un retoque muy cuidado usada para la caza de animales.

THE SHAPES OF THE UTENSILS
MODE 1 OR OLDUVAIENSE – IN EUROPE: 1.5-700000 B. P.
Homo habilis made utensils from how many river rolls, which he hit directly with a few others, giving them a sharp, irregular edge that could be used, for example, to cut meat.
CHOPPER
Chronology: Lower Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Olduvaiense.
Function: Used for force activities: fracture of bears, vegetables…
MODE 2 OR ACHELENSE – IN EUROPE: 700000-250000 B. P.
Homo erectus was able to produce large tools with standardised shapes, working the stone on both sides and all over the surface, producing symmetrical pieces. In this way, it obtained the two-faced, more regular and pointed shape.
TRIEDRO
Chronology: Lower Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Achelense.
Function: It had various uses, taking advantage of its pointed tip at the end: opening animal carcasses, digging up roots or tubers.
TRIHEAD 2
Chronology: Lower Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Achelense.
BIFAZ
Chronology: Lower Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Achelense.
Function: It served for an enormous variety of tasks, from digging in the earth to cutting wood, although it was very much used for fleshing out hunted animals.
BIFAZ
Chronology: Lower Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Achelense.
PROTOBIFAZ
Chronology: Lower Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Abbevillense – Achelense.
Function: Versatile morphology for chopping or cutting various materials such as wood, meat, bone…
MODE 3 OR MUSTERIAN – IN EUROPE: 250000-40000 B. P.
The Homo neanderthalensis gave the main stone (core) a concrete form so that later it could extract chips with very regular and standardized morphologies and make its tools in them, since it had a very clear notion of the desired tools before the carving.
BIFAZ OVAL
Chronology: Middle Palaeolithic
Chronocultural affiliation: MUSTERIAN.
Function: Served for an enormous variety of tasks, from digging in the earth to cutting wood, although it was widely used to skin hunted animals.
RAEDEIRA
Chronology: Middle Palaeolithic
Chronocultural affiliation: MUSTERIAN
Function: Thanks to its sharpness, it was possible to remove fat, hair, etc. from animal skins or to work on wood.
MODE 4 OR UPPER PALAEOLITHIC – IN EUROPE: 40000-10000 B. P.
Homo sapiens managed to obtain very thin and elongated chips (sheets or folliñas) by carving the cores, in order to make smaller and more specialised tools for each task (burin, point…).
POINTED SCRAPER ON SHEET
Chronology: Upper Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Magdalenian.
Function: Scraping of skins, bone, wood, antlers, etc. for the manufacture of other instruments or treatment of skins for clothing.
CURVED BURIN ON SHEET
Chronology: Upper Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Auriñaciense.
Function: To make incisions in resistant materials such as leather, wood, bone or even to engrave artistic motifs in caves or stone plates.
LOUREIRO BLADE TIP
Chronology: Upper Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Solutrense.
Function: The predominant one was to attach them to the end of hand weapons and projectiles for use in hunting.
NOTCH POINT
Chronology: Upper Palaeolithic
Chronocultural affiliation: Solutrense.
Function: Bolt tip with a very careful touch up used for hunting animals.