PANEL DOS XEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO

XEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO

Que é un xeoparque mundial da UNESCO?
Un xeoparque é un territorio ben delimitado xeograficamente (578 Km2 no noso caso, seguindo os límites municipais), que inclúe paisaxes e lugares de relevancia xeolóxica internacional, e que é xestionado segundo os conceptos de protección, educación e desenvolvemento sostible, xerando así o seu propio desenvolvemento económico.

A través da sensibilización sobre a importancia do seu pratimonio xeolóxico e con conexión cos demais aspectos naturais e o patrimonio cultural, , os xeoparques mundiais da UNESCO divulgan e interpretan factores claves relacionados co uso sustentable dos recursos naturais ou a mitigación dos efectos do cambio climático. Pora iso, facilítanlle á cidadanía as claves para a comprensión tanto dos procesos de relevancia xeolóxica como ecolóxica, arqueolóxica, etnográfica, histórica, industrial, etc. Son de particular impostancia neste sentido, os xeositios, lugares de particular atractivo polo seu grande interese xeolóxico.

Cada xeoparque é un novo xeito de gozar do medio natural a través do xeoturismo. Este, a súa vez, é unha importante oportunidade para a actividade económica local e rexional. En canto ao futuro, desde os xeoparques trabállase ademais no ensino dos valores xeolóxicos aos máis pequenos, por exemplo a través de diferentes iniciativas de xeoconservación.

En España foron declarados pola UNESCO como xeoparques 15 territorios, que ocupan máis de 20.000 Km2. A Rede Mundial conta con 147 territorios de 47 países. Datos de 2020.

Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel

O 11 de abril de 2019 o Xeoparque das Montañas do Courel, nacido da unión dos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil, incorporouse oficialmente ás redes Europea e Global de Xeoparques da UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura). Foi en recoñecemento á riqueza xeolóxica desta bisbarra como base para o desenvolvemento local de todo o seu territorio.

A principal achega mundial deste xeoparque é o seu carácter tectónico, xeolóxico e mineralóxico no que sobresae a nivel internacional o Global Geosite Dobras deitadas da Serra do Courel. Ademais, é no seu conxunto un lugar de recoñecida referencia internacional pola conexión íntima entre o patrimonio xeolóxico e o ser humano, tal como o demostran os seus extraordinarios patrimonios natural e cultural. O 52% das Montañas do Courel está, por outro lado, protexido polos Lugares de Interese Comunitario Ancares-Courel e Macizo Central de Galicia, o Sitio natural de Interese Turístico Devesa da Rogueira e o Monumento Natural de Galicia Pregamento Xeolóxico de Campodola-Leixazós.

Cando visites o noso xeoparque…

 1. Achégate ao xeoparque desde o Val do Sil con vexetación mediterránea, ata as máis remotas húmidas do norte, con bosques caducifolios, fervenzas e ríos encaixados.
 2. Descubre o corazón dunha antiga gran cordilleira, en cuxas entrañas paleozoicas se formaron grandes pregamentos tombados, como o da Serra do Courel, de interese internacional.
 3. Explora as pegadas dos antigos glaciares que ocuparon as nosas montañas, agora xa dominadas por frondosas, clálidas e húmidas fragas, onde o castiñeiro, o carballo, a abelaria ou o acivro son sos seus protagonistas.
 4. Coñece como o ser humano colonizou as Montañas do Courel, empregando máis de sete tipos de rochas autóctonas para edificar castros, castelos e as actuais aldeas tradicionais, desde os seus alicerces ata os teitos de lousa.
 5. Atopa as minas de ouro que financiaron o Imperio romano, e como os romanos se atreveron a desviar subterraneamente o río Sil e trazar quilométricas canles de auga para extaer tan prezado metal.
 6. Sorpréndete coa forza da auga empregada para modear o ferro do Courel nas ferrerías preindustriais, así como os cereais nos muíños de auga, algúns deles aínda en funcionamento.
 7. Envólvete na natureza máis salvexe, xa sexa caminando polas montañas ou practicando a escalada deportiva en calcarias, o barranquismo nos nosos encaixados ríos, e a espeleoloxía a través de ríos subterráneos e simas verticais.
 8. E, finalmente, saborea a xeoloxía a través da cociña tradicional galega, complementanda por viños tintos e brancos da Ribeira Sacra, o aceite tradicional de Quiroga procedente de descoñecidas oliveiras, as castañas cocidas e secas do Courel, así como o mel, antano protexido por altos muros do ataque dos osos pardos, que xa volven habitar en harmonía as nosas montañas.

GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO

Que es un geoparque mundial de la UNESCO?

Un geoparque es un territorio geográficamente bien delimitado (578 km2 en nuestro caso, siguiendo los límites municipales), que incluye paisajes y lugares de relevancia geológica internacional, y que se gestiona según los conceptos de protección, educación y desarrollo sostenible, generando así su propio desarrollo económico.

A través de la conciencia de la importancia de su patrimonio geológico y en relación con otros aspectos naturales y patrimonio cultural, los Geoparques Mundiales de la UNESCO difunden e interpretan factores clave relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales o la mitigación de los efectos del cambio climático. Por tanto, brindan al público las claves para comprender tanto los procesos de relevancia geológica como ecológica, arqueológica, etnográfica, histórica, industrial, etc. De particular importancia en este sentido son los geositios, lugares de particular atractivo por su gran interés geológico.

Cada geoparque es una nueva forma de disfrutar del entorno natural a través del geoturismo. Esto, a su vez, es una oportunidad importante para la actividad económica local y regional. En cuanto al futuro, desde los geoparques también trabajamos en la enseñanza de los valores geológicos a los más pequeños, por ejemplo a través de diferentes iniciativas de geoconservación.

En España fueron declarados por la UNESCO como geoparques 15 territorios, que ocupan más de 20.000 Km2. La Red Mundial cuenta con 147 territorios de 47 paises. Datos de 2020.

Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel

El 11 de abril de 2019, el Geoparque de las Montañas de Courel, nacido de la unión de los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil, fue incorporado oficialmente a las redes europeas y mundiales de Geoparques de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Ciencia y Cultura). Fue en reconocimiento a la riqueza geológica de esta región como base para el desarrollo local de todo su territorio.

La principal aportación global de este geoparque es su carácter tectónico, geológico y mineralógico en el que destacan internacionalmente los pliegues Global Geosite Lying de la Serra do Courel. Además, es en su conjunto un lugar de reconocido referencia internacional por la íntima conexión entre el patrimonio geológico y el ser humano, como lo demuestra su extraordinario patrimonio natural y cultural. El 52% de la Sierra de Courel está, por otro lado, protegido por los Sitios de Interés Comunitario Ancares-Courel y Macizo Central de Galicia, el Paraje Natural de Interés Turístico Devesa da Rogueira y el Monumento Natural de Galicia Pliegue Geológico de Campodola-Leixazós.

Cuando visite nuestro geoparque…

 1. Acércate al geoparque desde el Valle del Sil con vegetación mediterránea, hasta los humedales más recónditos del norte, con bosques caducifolios, cascadas y ríos encajados.
 2. Descubre el corazón de una antigua gran cordillera, en cuyas entrañas paleozoicas se formaron grandes pliegues acostados, como la Sierra del Courel, de interés internacional.
 3. Explora las huellas de los antiguos glaciares que ocuparon nuestras montañas, ahora dominados por bosques frondosos, cálidos y húmedos, donde castaños, robles, avellanos o acebos son sus protagonistas.
 4. Conoce cómo los humanos colonizaron las Montañas del Courel, utilizando más de siete tipos de rocas nativas para construir castros, castillos y aldeas tradicionales actuales, desde sus cimientos hasta techos de pizarra.
 5. Encuentra las minas de oro que financiaron el Imperio Romano, y cómo los romanos se atrevieron a desviar el río Sil bajo tierra y dibujar kilómetros de canales de agua para extraer tan precioso metal.
 6. Sorpréndase por la fuerza del agua utilizada para modelar el hierro del Courel en herrerías preindustriales, así como cereales en molinos de agua, algunos de los cuales aún están en funcionamiento.
 7. Sumérgete en la naturaleza más salvaje, ya sea caminando por la montaña o practicando escalada deportiva en piedra caliza, barranquismo en nuestros ríos incrustados, y espeleología por ríos subterráneos y simas verticales.
 8. Y, por último, degustar la geología a través de la cocina tradicional gallega, complementada con los vinos tintos y blancos de la Ribeira Sacra, el aceite tradicional de Quiroga de olivos desconocidos, las castañas cocidas y secas del Courel, así como la miel, alguna vez protegida por altos muros de la embestida de los osos pardos, que ahora vuelven a habitar nuestras montañas en armonía.

UNESCO GLOBAL GEOPARKS

What is a UNESCO World Geopark?

A geopark is a geographically well-defined territory (578 km2 in our case, following the municipal limits), which includes landscapes and places of international geological relevance, and which is managed according to the concepts of protection, education and sustainable development, thus generating its own economic development.

Through awareness of the importance of its geological heritage and in relation to other natural aspects and cultural heritage, UNESCO Global Geoparks disseminate and interpret key factors related to the sustainable use of natural resources or the mitigation of the effects of climate change. Therefore, they provide the public with the keys to understand both the processes of geological, ecological, archaeological, ethnographic, historical, industrial relevance, etc. Of particular importance in this regard are geosites, places of particular attraction due to their great geological interest.

Each geopark is a new way to enjoy the natural environment through geotourism. This, in turn, is an important opportunity for local and regional economic activity. As for the future, from geoparks we also work on teaching geological values ​​to the little ones, for example through different geoconservation initiatives.

Spain has 15 UNESCO Global Geoparks covering a total area of more than 20,000 Km2. The UNESCO Global Geoparks Network includes 147 territories in 41 countries. Data corresponding to 2020.

Courel Mountains UNESCO Global Geopark

On April 11, 2019, the Courel Mountains Geopark, born from the union of the municipalities of Folgoso do Courel, Quiroga and Ribas de Sil, was officially incorporated into the European and Global networks of UNESCO Geoparks (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Science and Culture). It was in recognition of the geological richness of this region as a basis for the local development of its entire territory.

The main global contribution of this geopark is its tectonic, geological and mineralogical character in which the Global Geosite Lying folds of the Serra do Courel stand out internationally. In addition, it is as a whole a place of recognized international reference for the intimate connection between geological heritage and human beings, as evidenced by its extraordinary natural and cultural heritage. 52% of the Courel Mountains are, on the other hand, protected by the Sites of Community Interest Ancares-Courel and Central Massif of Galicia, the Natural Site of Tourist Interest Devesa da Rogueira and the Natural Monument of Galicia Geological Fold of Campodola-Leixazós.

When visiting our geopark…

 1. Go to the geopark from the River Sil Valley, covered by Mediterranean vegetation, to the remote wet Mountains in the North, with deciduous woodlands, waterfalls and deep rivers.
 2. Discover the hearth of a vast ancient mountain range, which core is formed by Palaeozoic recumbent folds as the Serra do Courel fold of international relevance.
 3. Explore the traces of the ancient glaciers that eroded our mountains, dominated nowadays by warm, and leafy native forests of chestnut, oaks, hazelnuts and holly trees.
 4. Know how humans colonised the Courel Mountains using more than seven local rocks to build hillforts, castles and traditional villages, from the foundations to the slate roofs.
 5. Visit the gold mines that financed the Roman Empire, and discover how the Romans achieved the surprising feat of diverting underground the River Sil, creating kilometres of water channels in order to extract the precious metal.
 6. Marvel with the water force used to work the iron in the pre-industrial forges of O Courel, or grind cereals inthe watermills, some of which are still in use today.
 7. Experience the delights of being in contact with nature in its purest form, enjoying outdoor activities such as hiking through the mountains, dimbing calcareous mountains, doing canyoning in ravines and watterfalls and speleology in cave streams and shafts.
 8. And finally, savour the geology through the traditional Galician cuisine, complemented by red and white wines from the Ribeira Sacra, the traditional oil of Quiroga from unknown olive groves, the cooked and dried chestnuts of O Courel, as well as the honey, once protected by high walls from the attack of the brown bears, which now live again in harmony in our mountains