PANEL DOS XEOPARQUES

XEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO 

Que é un xeoparque mundial da UNESCO? 

Un xeoparque é un territorio ben delimitado xeograficamente (578 Km2 no noso caso, seguindo os límites municipais), que inclúe paisaxes e lugares de relevancia xeolóxica internacional, e que é xestionado segundo os conceptos de protección, educación e desenvolvemento sostible, xerando así o seu propio desenvolvemento económico. 

A través da sensibilización sobre a importancia do seu pratimonio xeolóxico e con conexión cos demais aspectos naturais e o patrimonio cultural, , os xeoparques mundiais da UNESCO divulgan e interpretan factores claves relacionados co uso sustentable dos recursos naturais ou a mitigación dos efectos do cambio climático. Pora iso, facilítanlle á cidadanía as claves para a comprensión tanto dos procesos de relevancia xeolóxica como ecolóxica, arqueolóxica, etnográfica, histórica, industrial, etc. Son de particular impostancia neste sentido, os xeositios, lugares de particular atractivo polo seu grande interese xeolóxico. 

Cada xeoparque é un novo xeito de gozar do medio natural a través do xeoturismo. Este, a súa vez, é unha importante oportunidade para a actividade económica local e rexional. En canto ao futuro, desde os xeoparques trabállase ademais no ensino dos valores xeolóxicos aos máis pequenos, por exemplo a través de diferentes iniciativas de xeoconservación. 

En España foron declarados pola UNESCO como xeoparques 15 territorios, que ocupan máis de 20.000 Km2. A Rede Mundial conta con 147 territorios de 47 países. Datos de 2020. 

GEOPARQUES MUNDIALES DE LA UNESCO 

Que es un geoparque mundial de la UNESCO? 

Un geoparque es un territorio geográficamente bien delimitado (578 km2 en nuestro caso, siguiendo los límites municipales), que incluye paisajes y lugares de relevancia geológica internacional, y que se gestiona según los conceptos de protección, educación y desarrollo sostenible, generando así su propio desarrollo económico. 

A través de la conciencia de la importancia de su patrimonio geológico y en relación con otros aspectos naturales y patrimonio cultural, los Geoparques Mundiales de la UNESCO difunden e interpretan factores clave relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales o la mitigación de los efectos del cambio climático. Por tanto, brindan al público las claves para comprender tanto los procesos de relevancia geológica como ecológica, arqueológica, etnográfica, histórica, industrial, etc. De particular importancia en este sentido son los geositios, lugares de particular atractivo por su gran interés geológico. 

Cada geoparque es una nueva forma de disfrutar del entorno natural a través del geoturismo. Esto, a su vez, es una oportunidad importante para la actividad económica local y regional. En cuanto al futuro, desde los geoparques también trabajamos en la enseñanza de los valores geológicos a los más pequeños, por ejemplo a través de diferentes iniciativas de geoconservación. 

En España fueron declarados por la UNESCO como geoparques 15 territorios, que ocupan más de 20.000 Km2. La Red Mundial cuenta con 147 territorios de 47 paises. Datos de 2020. 

UNESCO GLOBAL GEOPARKS 

What is a UNESCO World Geopark? 

A geopark is a geographically well-defined territory (578 km2 in our case, following the municipal limits), which includes landscapes and places of international geological relevance, and which is managed according to the concepts of protection, education and sustainable development, thus generating its own economic development. 

Through awareness of the importance of its geological heritage and in relation to other natural aspects and cultural heritage, UNESCO Global Geoparks disseminate and interpret key factors related to the sustainable use of natural resources or the mitigation of the effects of climate change. Therefore, they provide the public with the keys to understand both the processes of geological, ecological, archaeological, ethnographic, historical, industrial relevance, etc. Of particular importance in this regard are geosites, places of particular attraction due to their great geological interest. 

Each geopark is a new way to enjoy the natural environment through geotourism. This, in turn, is an important opportunity for local and regional economic activity. As for the future, from geoparks we also work on teaching geological values ​​to the little ones, for example through different geoconservation initiatives. 

Spain has 15 UNESCO Global Geoparks covering a total area of more than 20,000 Km2. The UNESCO Global Geoparks Network includes 147 territories in 41 countries. Data corresponding to 2020.