PANELES DAS FORMAS DE MINARIA

FORMAS DE MINARÍA

MINARÍA DA LOUSA

Esta bisbarra, e en xeral o sueste de Galicia, é un dos maiores núcleos de explotación de lousa de España. A industria de extracción comeza coa selección dos xacementos e a planificación da obra. Esta debe ter en conta criterios moi diversos, desde as características do terreo ata a redución do impacto ambiental da actuación.

  • EXPLOTACIÓN A CEO ABERTO

O traballo iniciase coa apertura de accesos e a retirada das rochas e terra que cobren os depósitos de lousa. A continuación comeza a extracción do rachón, con explosivos ou cemento expansivo. Así é como se explotan os xacementos de Pacios da Serra e Vilarbacú (Quiroga).

  • EXPLOTACIÓN EN GALERÍAS

Neste caso escávanse galerías de avance de 6 m. de ancho por 5 de alto, e cunha lonxitude de 150 m. que logo se van escavando laterlamente ata alcanzar os 20 m. de ancho. A lousa extráese mediante perforación e voadura, e o teito vaise sostendo mediante formigón e mallas de metal. Así é como se explota o xacemento da Campa (Folgoso do Courel).

A lousa retírase con calzos, cuñas, pas e retroexcavadoras. Os bloques trasládanse en camión ás naves de elaboración e alí sérranse. A continuación, procédese á súa manipulación: exfoliado, labrado e corte. É un traballo moi especializado que exixe habilidades e experiencia. As pezas adáptanse ás diferentes necesidades do mercado.

Finalmente, as pezas almacénanse e trasládanse en palés, márcanse coa etiqueta de calidade europea e distribúense tanto en Galicia e España como no estranxeiro. O seu uso para cubrir tellados é tan ancestral como moderno. Aínda non se inventou un material coa súa calidade, resistencia, impermeabilidade e elegancia arquitectónica.

MINARÍA AURÍFERA ROMANA

A riqueza en ouro desta zona de Galicia foi ben coñecida desde a antigüidade. Son multitude as pegadas que a minaría aurífera romana deixou na nos aterra hai dous milenios. Atendendo á súa tipoloxía, as explotacións pódense dividir en dous grandes grupos: explotacións sobre xacementos primarios e xplotacións sobre xacementos secundarios.

  • EXPLOTACIÓNS SOBRE XACEMENTOS PRIMARIOS: realizados para obter minerais auríferos encaixados na rocha. Os sistemas de extracción realizados nestes xacementos poden ser: trincheiras, cortas abertas ao aire libre e minaría subterránea mediante pozos e galerías. As minas da Toca no Courel, Paradas en Vilarmel, Forgas e a Veneira na Seara e Vieros son exemplos desta modalidade.
  • EXPLOTACIÓNS SOBRE XACEMENTOS SECUNDARIOS: son as realizadas sobre aluvións fluviais ou sedimentos que conteñen ouro procedente dos xacementos primarios. Nestes xacementos as labras realízanse empregando, entre outros, os seguintes sistemas de explotación: lavado por batea dos aluvións fluviais (como se realizou en Montefurado ata épocas recentes), desviación do álveo do río (o túnel de Montefurado é o exemplo máis significativo da península Ibérica), sistema de cunchas de erosión (método empregado nas minas de Sequeiros e Santa Andrea) e as cortas de minado tamén denominadas arrugia ou ruina montium.

DESVÍO DE RÍOS

O exemplo máis destacado é o túnel de Montefurado, creado para desecar un meandro do Sil e recoller as áreas auríferas dos seus fondos.

RUINA MONTIUM

Primeiro escavábase o monte cunha rede de galerías horizontais e verticais. Por elas introducíase gran cantidade de auga, que provocaba o derrubamento do terreo. A masa de lama resultante era conducida por canles ata lavadoiros nos que se retiraban as pedras, e se filtraba con arbustos, que despois eran queimados. O ouro recollíase das cinzas.

ESCORREGADOIRO DE CUNCHAS

Consistía en provocar o derrubamento das abas de montes mediante canles de auga, retirar despois as pedras e lavar a lama en busca de ouro.

LAVADO CON BATEA

Axudándose dunha batea lavaban as áreas arrastradas polo río separando as distintas densidades e quedándose cos materiais máis pesados como o ouro.

SISTEMA DE PEITES

Creábase unha canle principal e media aba, e abríase nela sucesivas fendas polas que se soltaba a auga para que erosionara o terreo. A lama asi arrincada confluia nuns lavadoiros nos que se extraía o ouro.

MINARÍA DO FERRO

A busca de filóns de ouro por parte dos romanos fixo que se detectasen importantes xacementos de ferro, chamadas “veneiras” na serra do Courel. Algunhas delas xa eran traballadas polos poboadores prerromanos, como a de Formigueiros, que é a máis importante de toda a zona. A explotación do ferro foi nos séculos seguintes un dos principais motores económicos destas terras.

A industria do ferro foi unha importante base da economía local durante gran parte da Idade Media, con preto de 50 ferrarias na zona do Courel. As minas podían ser explotacións a ceo aberto ou consistir en pequenas galerías. O ferro extraído era baixado en carros ou ben a lombos de burros e mula. Nalgunhas zonas a unidade de peso para a vea ou mineral extraído era o “quintal macho”, equivalente á carga que pdía levar un burro, que era de aproximadamente 90 quilos.

  • AS FERRARÍAS

No concello de Quiroga funcionaron ata sete ferrarías ao longo do tempo: Rugando, Gorgueira (Paradaseca), Palerias (Pacios da Serra), O Mazo (Soldón da Seara), A Rodela, Quintá e Roxa Longa (Vilarbacú).

Desviábase a auga do rio por unha canle ata o banzado, un depósito elevado. A caída da auga movía un rodicio vertical que accionaba os foles por medio dunhas levas. Estes foles avivaban o lume que quentaba o ferro. A masa pastosa obtida pasaba á bigornia. Ali era golpeada polo mazom que tamén estaba movido pola forza da auga que caía sobre outro rodicio. Con este proceso o ferro liberábase, compactábase e collía forma.

O mellor combustible para fundir o ferro era o carbón de coza (raíz de breixo).

MINARÍA DA ROCHA CALCARIA

Naqueles recunchos onde existen pequenas veas deste material ou no seu contorno mantívose no pasado unha pequena actividade relacionada coa producción do cal. Daquela consérvanse restos dos coñecidos como fornos de cal, caleiras ou caleiros, na Seara, Paradaseca e Cereixido.

Estes fornos utilizábanse para obter cal a partir da pedra calcaría, sometendo esta a gran temperatura con chama viva. Este tradicional proceso deu orixe á palabra “calcinar”. O cal obtido sempre foi moi utilizado para facer argamasa ou cemento, pintar ou branquear as paredes, na agricultura como corrector da acidez do solo, para branquear a roupa, para fabricar papel e vidro, ou mesmo para curtir. Este enorme e variado labor era levado a cabo polos caleiros.

Os fornos son unha constución de muros de pedra, aberta pola súa parte superior, cunha única abertura ou boqueira na base do muro para introducir o combustible. Adoitaba facerse en terreos inclinados para aproveitar o foxo escavado e aforrar a construcción de parte do muro.

  • O PROCESO DE FABRICACIÓN DO CAL ERA O SEGUINTE:

O caleiro ía colocando as pedras calcarias a xeito de muro interior, deixando un amplo oco central para prender lume.

A parte superior iase pechando con pedras conformando unha bóveda.

Para rematar, a abertura superior cubríase con grandes lascas de lousa.

O lume ardia durante unhas 60 horas e mantiñase con queiroas e toxos: unha única xornada consumía ata 50 carros de toxo. Semellante traballo precisaba de varias persoas, que se ían alternando cada 4 horas, día e noite.

Finalizada a calcinación, o forno era arrefriado durante 3 días. As pedras sacábanse pola parte superior, xa totalmente brancas, e eran comercializadas así enteiras ou moídas e convertidas en po.

MINARÍA DA ANTIMONITA

O antimonio é un elemento semimetálico de cor gris chumbo e prateada, brando, fráxil e denso. Preséntase en masas compactas, e fórmase nos xacementos ou filóns hidrotermais de baixa temperatura, habitualmente en forma de sulfuros. O seu mineral principal é a antimonita.

Na antigüidade utilizouse en medicina e como cosmético para ennegrecer os ollos. Actualmente podémolo atopar en baterías, acumuladores, recubrimento de cables, chumaceiras ou rodamentos. Ten unha crecente importancia na industria de semiconductores e na producción de diodos ou detectores infravermellos. O trióxido de antimonio úsase como retardante de lapa para roupa, xoguetes ou cubertas de asentos.

A MINA DE ANTIMONITA DE VILARBACÚ

O abandonado xacemento de antimonio de Vilarbacú (Quiroga), ao pé do monte Pía Paxaro, abastece entre outros o exército alemán durante a segunda guerra mundial.

O antimonio aumenta a dureza e a forza do chumbo e do estaño, de aí o seu estratéxico valor armamentístico.

Tras pechar en 1953, os seus edificios utilizáronse como cárcere durante uns anos.

¿COMO FUNCIONABA A MINA?

O mineral extraíase de varias galerías subterráneas e almacenábase nun depósito, desde o que se transportaba val abaixo en grandes cubos suspendidos dun cable de aceiro. O seu destino era a factoría. Alí as pedras lavábanse aproveitando a auga do río, captada mediante unha canle. A continuación eran moídas, e logo tostadas nun forno. Como resultado de todo ese proceso, quedaban pulverizadas.

Este produto era logo transportado en grandes cubas á estación de ferrocarril de San Clodio.

FORMAS DE MINERÍA

MINERÍA DE LA PIZARRA

Esta comarca, y en general el sureste de Galicia, es uno de los mayores núcleos de explotación de loseta de España. La industria de extracción comienza con la selección de los yacimientos y la planificación de la obra. Esta debe tener en cuenta criterios muy diversos, desde las características del terreno hasta la reducción del impacto ambiental de la actuación.

  •    EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO

El trabajo iniciara con la apertura de accesos y la retirada de las rocas y tierra que cobren los depósitos de loseta. A continuación, comienza la extracción del  rachón, con explosivos o cemento expansivo. Así es cómo se explotan los yacimientos de Pacios de la Sierra y  Vilarbacú (Quiroga).

  •     EXPLOTACIÓN EN GALERÍAS

En este caso se excavan galerías de avance de 6 m. de ancho por 5 de alto, y con una longitud de 150 m. que luego se van excavando lateralmente hasta alcanzar los 20 m. de ancho. La loseta se extrae mediante perforación y voladura, y el techo se va sosteniendo mediante hormigón y mallas de metal. Así es cómo se explota el yacimiento de la Campa (Folgoso do Courel).

La loseta se retira con calzos, cuñas, palas y retroexcavadoras. Los bloques se trasladan en camión a las naves de elaboración y allí se sierran. A continuación, se procede a su manipulación:  exfoliado, labrado y corte. Es un trabajo muy especializado que exige habilidades y experiencia. Las piezas se adaptan a las diferentes necesidades del comprado.

Finalmente, las piezas se almacenan y se trasladan en palés, se marcan con la etiqueta de calidad europea y se distribuyen tanto en Galicia y España como en el extranjero. Su uso para cubrir tejados es tan ancestral como moderno. Aun no se inventó un material con su calidad, resistencia, impermeabilidad y elegancia arquitectónica.

MINERÍA AURÍFERA ROMANA

La riqueza en oro de esta zona de Galicia fue bien conocida desde la antigüedad. Son multitud las huellas que la minería aurífera romana dejó en la nos aterriza hace dos milenios. Atendiendo a su tipología, las explotaciones se pueden dividir en dos grandes grupos: explotaciones sobre yacimientos primarios y  explotaciones sobre yacimientos secundarios.

  •     EXPLOTACIONES SOBRE YACIMIENTOS PRIMARIOS: realizados para obtener minerales auríferos encajados en la roca. Los sistemas de extracción realizados en estos yacimientos pueden ser: trincheras, talas abiertas al aire libre y minería subterránea mediante pozos y galerías. Las minas de la Toca en el Courel, Paradas en  Vilarmel,  Forgas y la  Veneira en la Seara y  Vieros son ejemplos de esta modalidad.
  •     EXPLOTACIONES SOBRE YACIMIENTOS SECUNDARIOS: son las realizadas sobre aluviones fluviales o sedimentos que contienen oro procedente de los yacimientos primarios. En estos yacimientos las virutas se realizan empleando, entre otros, los siguientes sistemas de explotación: lavado por batea de los aluviones fluviales (cómo se realizó en  Montefurado hasta épocas recientes), desviación del lecho del río (el túnel de  Montefurado es el ejemplo más significativo de la península Ibérica), sistema de conchas de erosión (método empleado en las minas de Sequeiros y Santa Andrea) y las talas de minado también denominadas arrugia o ruina  montium.

DESVÍO DE RÍOS

El ejemplo más destacado es el túnel de  Montefurado, creado para desecar un meandro del Sil y recoger las áreas auríferas de sus fondos.

RUINA  MONTIUM

Primero se excavaba el monte con una red de galerías horizontales y verticales. Por ellas se introducía gran cantidad de agua, que provocaba el derrumbamiento del terreno. La masa de lama resultante era conducida por canales hasta lavaderos en los que se retiraban las piedras, y se filtraba con arbustos, que después eran quemados. El oro se recogía de las cenizas.

ESCORREGADOIRO DE CONCHAS

Consistía en provocar el derrumbamiento de las alas de montes mediante canales de agua, retirar después las piedras y lavar la lama en busca de oro.

LAVADO CON BATEA

Ayudándose de una batea lavaban las áreas arrastradas por el río separando las distintas densidades y quedándose con los materiales más pesados como el oro.

SISTEMA DE PEINES

Se creaba un canal principal y medio ala, y se abría en ella sucesivas hendiduras por las que se soltaba el agua para que había erosionado el terreno. La lama  asi arrancada  confluia en unos lavaderos en los que se extraía el oro.

MINERÍA DEL HIERRO

La busca de filones de oro por parte de los romanos hizo que se detectaran importantes yacimientos de hierro, llamadas “veneiras” en la sierra del Courel. Algunas de ellas ya eran trabajadas por los pobladores prerromanos, como la de Formigueros, que es la más importante de toda la zona. La explotación del hierro fue en los siglos siguientes uno de los principales motores económicos de estas tierras.

La industria del hierro fue una importante base de la economía local durante gran parte de la Edad Media, con cerca de 50 herrerías en la zona del Courel. Las minas podían ser explotaciones a cielo abierto o consistir en pequeñas galerías. El hierro extraído era bajado en carros o bien a lomos de burros y mula. En algunas zonas la unidad de peso para la vena o mineral extraído era el “quintal macho”, equivalente a la carga que podía llevar un burro, que era de aproximadamente 90 kilos.

    LAS HERRERÍAS

En el ayuntamiento de Quiroga funcionaron hasta siete herrerías a lo largo del tiempo:  Rugando,  Gorgueira (Paradaseca),  Palerias (Pacios da Sierra), El Mazo (Soldón da Seara), A Rodela,  Quintá y Roxa Larga (Vilarbacú).

Se desviaba el agua del río por un canal hasta el  banzado, un depósito elevado. La caída del agua movía un  rodicio vertical que accionaba los fuelles por medio de unas llevas. Estos fuelles avivaban el fuego que calentaba el hierro. La masa pastosa obtenida pasaba a la  bigornia. Allí era golpeada por el mazo que también estaba movido por la fuerza del agua que caía sobre otro  rodicio. Con este proceso el hierro se liberaba, se compactaba y cogía forma.

El mejor combustible para fundir el hierro era el carbón de coza (raíz de brezo).

MINERÍA DE LA ROCA CALIZA

En aquellos rincones donde existen pequeñas venas de este material o en su contorno se mantuvo en el pasado una pequeña actividad relacionada con la producción de cal. De aquella se conservan restos de los conocidos cómo los hornos de cal, caleras o caleros, en A Seara,  Paradaseca y  Cereixido.

Estos hornos se utilizaban para obtener cal a partir de la piedra ***, sometiendo esta a gran temperatura con llama viva. Este tradicional proceso dio origen a la palabra “calcinar”. La cal obtenida siempre fue muy utilizada para hacer argamasa o cemento, pintar o blanquear las paredes, en la agricultura como corrector de la acidez del suelo, para blanquear la ropa, para fabricar papel y vidrio, o mismo para curtir. Este enorme y variada labor era llevado a cabo por los caleiros.

Los hornos son una construcción de muros de piedra, abierta por su parte superior, con una única abertura o boquera en la base del muro para introducir el combustible. Solía hacerse en terrenos inclinados para aprovechar el hoyo excavado y ahorrar la construcción de parte del muro.

    EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CAL ERA EL SIGUIENTE:

El  calero iba colocando las piedras calizas a manera de muro interior, dejando un amplio hueco central para prender fuego.

La parte superior se va cerrando con piedras conformando una bóveda.

Para finalizar, la abertura superior se cubría con grandes lascas de loseta.

El fuego ardía durante unas 60 horas y se mantenía con queiroas y tojos: una única jornada consumía hasta 50 carros de tojo. Semejante trabajo precisaba de varias personas, que se iban alternando cada 4 horas, día y noche.

Finalizada a calcinación, el horno era enfriado durante 3 días. Las piedras se sacaban por la parte superior, ya totalmente blancas, y eran comercializadas así enteras o molidas y convertidas en polvo.

MINERÍA DE LA ANTIMONITA

El antimonio es un elemento semimetálico de color gris plomo y plateada, esgrimo, frágil y denso. Se presenta en masas compactas, y se forma en los yacimientos o filones (hidrotermal) de baja temperatura, habitualmente en forma de sulfuros. Su mineral principal es la antimonita.

En la antigüedad se utilizó en medicina y como cosmético para ennegrecer los ojos. Actualmente lo podemos encontrar en baterías, acumuladores, recubrimiento de cables, chumaceras o rodamientos. Tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores y en la producción de diodos o detectores infrarrojos. El trióxido de antimonio se usa cómo retardante de lapa para ropa, juguetes o cubiertas de asientos.

LA MINA DE ANTIMONITA DE  VILARBACÚ

El abandonado yacimiento de antimonio de  Vilarbacú (Quiroga), al pie del monte Pía PáXaro, abastece entre otros al ejército alemán durante la segunda guerra mundial.

El antimonio aumenta la dureza y la fuerza del plomo y del estaño, de ahí su estratégico valor armamentístico.

Tras cerrar en 1953, sus edificios se utilizaron como cárcel durante unos años.

¿CÓMO FUNCIONABA LA MINA? 

El mineral se extraía de varias galerías subterráneas y se almacenaba en un depósito, desde lo que se transportaba valle abajo en grandes cubos suspendidos de un cable de acero. Su destino era a factoría. Allí las piedras se lavaban aprovechando el agua del río, captada mediante un canal. A continuación, eran molidas, y luego tostadas en un horno. Como resultado de todo ese proceso, quedaban pulverizadas.

Este producto era luego transportado en grandes cubas a la estación de ferrocarril de San Clodio.

FORMS OF MINING
SLATE MINING
This region, and in general the south-east of Galicia, is one of the biggest centres of tile exploitation in Spain. The extraction industry begins with the selection of the deposits and the planning of the work. This must take into account very diverse criteria, from the characteristics of the land to the reduction of the environmental impact of the action.
OPEN-CAST MINING
The work will begin with the opening of accesses and the removal of the rocks and soil that the tile deposits collect. Then, the extraction of the rachón begins, with explosives or expansive cement. This is how the sites at Pacios de la Sierra and Vilarbacú (Quiroga) are exploited.
EXPLOITATION IN GALLERIES
In this case, advance galleries are excavated 6 m. wide by 5 m. high, with a length of 150 m. which are then excavated laterally until they reach 20 m. wide. The tile is extracted by drilling and blasting, and the roof is supported by concrete and metal mesh. This is how the site of the Campa (Folgoso do Courel) is exploited.
The tile is removed with chocks, wedges, shovels and backhoes. The blocks are transported by lorry to the processing warehouses and there they are sawed. They are then handled: exfoliated, worked and cut. This is a highly specialised job that requires skills and experience. The pieces are adapted to the different needs of the buyer.
Finally, the pieces are stored and moved on pallets, marked with the European quality label and distributed both in Galicia and Spain and abroad. Their use to cover roofs is as ancient as it is modern. A material with its quality, resistance, impermeability and architectural elegance has not yet been invented.
ROMAN GOLD MINING
The wealth of gold in this area of Galicia has been well known since ancient times. There are many traces of Roman gold mining which landed here two millennia ago. According to their typology, the mines can be divided into two large groups: mines on primary deposits and mines on secondary deposits.

EXPLOITATIONS ON PRIMARY SITES: carried out to obtain gold minerals embedded in the rock. The extraction systems carried out in these deposits can be: trenches, open air logging and underground mining through shafts and galleries. The mines of La Toca in El Courel, Paradas in Vilarmel, Forgas and La Veneira in Seara and Vieros are examples of this modality.

EXPLOITATIONS ON SECONDARY FIELDS: these are the operations carried out on river alluviums or sediments containing gold from primary deposits. In these deposits, the shavings are made using, among others, the following exploitation systems: river alluvium panning (as was done in Montefurado until recently), river bed diversion (the Montefurado tunnel is the most significant example in the Iberian Peninsula), erosion shell system (method used in the Sequeiros and Santa Andrea mines) and the mining cuttings also known as arrugia or ruina montium.
RIVER DEVIATION
The most outstanding example is the Montefurado tunnel, created to dry out a Sil meander and collect the gold areas from its bottoms.
RUIN MONTIUM
First the mountain was excavated with a network of horizontal and vertical galleries. A large quantity of water was introduced through these, causing the land to collapse. The resulting mass of slats was led through channels to washing places where the stones were removed, and filtered through bushes, which were then burnt. The gold was collected from the ashes.
SCURRYING OF SHELLS
It consisted of causing the collapse of the mountain wings by means of water channels, then removing the stones and washing the lama in search of gold.
WASHING WITH A PAN
They used a tray to wash the areas washed by the river, separating the different densities and keeping the heavier materials such as gold.
SYSTEM OF COMBS
A main channel and half a wing were created, and successive cracks were opened in it through which the water was released so that it had eroded the land. The slat thus removed converged in some washhouses where the gold was extracted.

IRON MINING
The search for gold seams by the Romans led to the discovery of important iron deposits, called “veneiras”, in the Courel mountain range. Some of them were already worked by pre-Roman settlers, such as Formigueros, which is the most important in the whole area. The exploitation of iron was in the following centuries one of the main economic engines of these lands.
The iron industry was an important base of the local economy during much of the Middle Ages, with about 50 ironworks in the Courel area. The mines could be opencast or consist of small galleries. The iron extracted was brought down in carts or on the backs of donkeys and mules. In some areas the unit of weight for the vein or ore extracted was the “male quintal”, equivalent to the load that a donkey could carry, which was approximately 90 kilos.
THE HARDWAREHOUSES
In the Quiroga Town Hall up to seven smithies operated over time: Rugando, Gorgueira (Paradaseca), Palerias (Pacios da Sierra), El Mazo (Soldón da Seara), A Rodela, Quintá and Roxa Larga (Vilarbacú).
The water was diverted from the river through a canal to the banzado, an elevated reservoir. The fall of the water moved a vertical rhodium that activated the bellows by means of a series of valves. These bellows stoked the fire that heated the iron. The doughy mass obtained was passed on to the bigornia. There it was hit by the mallet that was also moved by the force of the water that fell on another rhodium. With this process the iron was released, compacted and took shape.
The best fuel for melting the iron was coke (heather root).
MINING OF LIMESTONE
In those corners where there are small veins of this material or in its contour a small activity related to the production of lime was maintained in the past. Remains of the well-known lime kilns, lime kilns or lime kilns, have been preserved in A Seara, Paradaseca and Cereixido.
These kilns were used to obtain lime from the *** stone, subjecting it to high temperatures with a live flame. This traditional process gave rise to the word “calcine”. The lime obtained was always widely used to make mortar or cement, to paint or bleach walls, in agriculture as a corrector of the acidity of the soil, to bleach clothes, to make paper and glass, or even to tan. This enormous and varied work was carried out by the caleiros.
The ovens were a construction of stone walls, open at the top, with a single opening or hole at the base of the wall to introduce the fuel. It used to be made on sloping ground to take advantage of the hole excavated and save the construction of part of the wall.
THE PROCESS OF MANUFACTURING THE LIME WAS AS FOLLOWS:
The lime maker placed the limestone as an interior wall, leaving a large central hole to set fire.
The upper part was closed with stones forming a vault.
Finally, the upper opening was covered with large slabs of tile.
The fire burned for about 60 hours and was maintained with cheiroas and tojos: a single day consumed up to 50 carts of gorse. Such work required several people, who alternated every 4 hours, day and night.
After the calcination process, the oven was cooled down for three days. The stones were taken out from the top, now completely white, and were sold whole or ground and turned into powder.
ANTIMONITE MINING
Antimony is a semi-metallic element that is lead grey and silver in colour, fencing, fragile and dense. It occurs in compact masses and is formed in deposits or seams (hydrothermal) at low temperatures, usually in the form of sulphides. Its main mineral is antimonite.
In ancient times it was used in medicine and as a cosmetic to blacken the eyes. Nowadays we can find it in batteries, accumulators, cable coverings, bearings or bearings. It is becoming increasingly important in the semiconductor industry and in the production of diodes or infrared detectors. Antimony trioxide is used as a retardant for clothing, toys or seat covers.
THE VILARBACU ANTIMONITE MINE
The abandoned antimony site at Vilarbacú (Quiroga), at the foot of Mount Pía PáXaro, supplied the German army, among others, during the Second World War.
Antimony increases the hardness and strength of lead and tin, hence its strategic armament value.
After closing down in 1953, its buildings were used as a prison for a few years.

HOW DID THE MINE WORK?
The ore was extracted from several underground galleries and stored in a deposit, from which it was transported down the valley in large buckets suspended from a steel cable. Its destination was a factory. There, the stones were washed using river water, collected by means of a channel. They were then ground and toasted in an oven. As a result of this process, they were pulverised.
This product was then transported in large vats to the San Clodio railway station.